రాత్రీ సూక్తం | Ratri Suktam

0
8791
ratree suktam
రాత్రీ సూక్తం | Ratri Suktam

 Ratri Suktam | రాత్రీ సూక్తం

రాత్రీ సూక్తం 

ఓం రాత్రీ వ్యఖ్యదాయతీ పూరుత్రా దేవ్య (అ)క్షభిః ।  విశ్వా అధిశ్రియోధిత         ।। 1 ।।

ఓర్వప్రా అమర్త్యా నివతో దేవ్యు(ఉ) ద్వతః । జ్యోతిషా బాధతే తమః                 ।। 2 ।।

నిరుస్వ సారమస్కృతోషసం దేవ్యాయతీ । అపేదు హాసతే తమః                    ।। 3 ।।

సా నో అద్య యాస్యా వయం ని తే యామన్నవిక్ష్మహి । వృక్షేన వసతిం వయః     ।। 4 ।।

ని గ్రామాసో అవిక్షత ని పద్వంతో ని పక్షిణః । నిశ్యేనాసశ్చిదర్థినః                     ।। 5 ।।

యావయా వృక్య (అం) వృకం యవయస్తేనమూర్మ్యే । అథా నః సుతరాభవ        ।। 6 ।।

ఉపమా పేపిశత్తమః కృష్ణం వ్యక్తమస్థిత । ఉషా ఋణేవ యాతయ                    ।। 7 ।।

ఉప తే గా ఇవాకరం వృణీష్వ దుహితర్దివః । రాత్రిస్తోమం నా జిగ్యుషే                 ।। 8 ।।

                        ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః           

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here