లంకాధిపతి రావణుడు కాదు.. మరెవరు? | Was Ravana the king of Lanka in Telugu?

0
7166
Ravanasura
Ravanasura

3. లంకాధిపతి ఎవరు?

లంకానగరాన్ని దేవ శిల్పి అయిన విశ్వకర్మ మహా శివుని కోసం నిర్మించి ఇచ్చాడు. విశ్వశ్రవుడు శివుడి నుంచీ లంకా నగరాన్ని దక్షిణగా పొందాడు. విశ్వశ్రవునికి అతని మొదటిభార్య ఇలావిద కు జన్మించిన కుబేరునికి లంకా నగర ఆధిపత్యం సంక్రమించింది. విశ్వశ్రవుని రెండవ భార్య అయిన కేకసి కి జన్మించిన రావణుడికి లంకా నగరం పై ఆశ కలిగింది.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here