రోహిణీ కార్తెలో రోళ్ళు పగులుతాయంటారు.. నిజమేనా? | In Rohini karte rocks will crack in to pieces in Telugu

1
5612
rohini-karte
రోహిణీ కార్తెలో రోళ్ళు పగులుతాయంటారు.. నిజమేనా? | In Rohini karte rocks will crack in to pieces in Telugu

రోహిణీ కార్తెలో రోళ్ళు పగులుతాయంటారు.. నిజమేనా? | In Rohini karte rocks will crack in to pieces in Telugu

రోహిణీ కార్తె ఎండలకు రోళ్ళు పగులుతాయని పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే రోహిణీ కార్తె సమయం లో ఎండలు అంత తీవ్రంగా ఉంటాయి కాబట్టి.

Back

1. రోహిణీ కార్తె అంటే ఏమిటి?

రవి ప్రతి పధ్నాలుగు రోజులకొకసారి ఒక్కో నక్షత్రంలో ప్రవేశిస్తాడు. రవి రోహిణీ నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించిన పధ్నాలుగు రోజులనీ రోహిణీ కార్తె అంటారు. 

Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here