రుద్రాధ్యాయ స్తుతి – Rudradhyaya Stuti

0
1173

Rudradhyaya Stuti

Rudradhyaya Stuti (Rudra Namaka Stotram)

Rudradhyaya Stuti Lyrics in Telugu

ధ్యానం ||
ఆపాతాళ నభః స్థలాంత భువన బ్రహ్మాండమావిస్ఫుర-
జ్జ్యోతిః స్ఫాటిక లింగ మౌళివిలసత్ పూర్ణేందు వాంతామృతైః |
అస్తోకాప్లుతమేకమీశమనిశం రుద్రానువాకాన్ జపన్
ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోఽభిషించేచ్ఛివమ్ ||

బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదేహాః భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజంగైః
కంఠే కాలాః కపర్దాః కలిత శశికలాశ్చండ కోదండ హస్తాః ||
త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలాః సలలితవపుషాశ్శాంభవా మూర్తిభేదాః
రుద్రాః శ్రీరుద్రసూక్త ప్రకటిత విభవాః నః ప్రయచ్ఛంతు సౌఖ్యమ్ ||

ఇత్యుక్త్వా సత్వరం సాంబం స్మృత్వా శంకరపాదుకే
ధ్యాత్వా యయౌ గణాధీశః శివసన్నిధిమాదరాత్ |
తతః ప్రణమ్య బహుధా కృతాంజలి పుటః ప్రభుః
శంభుం స్తోతుం మతిం చక్రే సర్వాభీష్టప్రదాయకమ్ ||

గణేశ ఉవాచ –
నమస్తే దేవ దేవాయ నమస్తే రుద్ర మన్యవే |
నమస్తే చంద్రచూడాయాప్యుతోత ఇషవే నమః || ౧ ||

నమస్తే పార్వతీకాంతా-యైకరూపాయ ధన్వనే |
నమస్తే భగవన్ శంభో బాహుభ్యాముత తే నమః || ౨ ||

ఇషుః శివతమా యా తే తయా మృడాయ రుద్రమామ్ |
శివం ధనుర్యద్బభూవ తేనాపి మృడయాధునా || ౩ ||

శరవ్యా యా శివతమా తయాపి మృడయ ప్రభో |
యా తే రుద్ర శివా నిత్యం సర్వమంగళసాధనమ్ || ౪ ||

తయాభిచాకశీహి త్వం తనువా మాముమాపతే |
ఘోరయా తనువాచాపి రుద్రాద్యాఽపాపకాశినీ || ౫ ||

యా తయా మృడయ స్వామిన్ సదా శన్తమయా ప్రభో |
గిరిశన్త మహారుద్ర హస్తే యామిషుమస్తవే || ౬ ||

బిభర్షి తాం గిరిత్రాద్య శివాం కురు శివాపతే |
శివేన వచసా రుద్ర నిత్యం వాచావదామసి || ౭ ||

త్వద్భక్తి పరిపూతాంగం మహింసీః పురుషం జగత్ |
యచ్చ శర్వ జగత్సర్వమయక్ష్మం సుమనా అసత్ || ౮ ||

యథాతథావమాం రుద్ర తదన్యధాపి మే ప్రభో |
రుద్ర త్వమ్ ప్రథమో దైవ్యో భిషక్ పాపవినాశకః || ౯ ||

అధివక్తాఽధ్యవోచన్మాం భావలింగార్చకం ముదా |
అహీన్ సర్వాన్ యాతు ధాన్యః సర్వా అప్యద్య జంభయన్ || ౧౦ ||

అసౌ తామ్రోరుణో బభ్రుః నీలగ్రీవః సుమంగళః |
విలోహితో స్త్వయం శంభో త్వదధిష్ఠాన ఏవ హి || ౧౧ ||

నమో నమస్తే భగవన్ నీలగ్రీవ మీఢుషే |
సహస్రాక్షాయ శుద్ధాయ సచ్చిదానంద మూర్తయే || ౧౨ ||

ఉభయోగార్త్ని యోర్జ్యా యా ధన్వనస్తాం ప్రముంచతామ్ |
సంప్రాప్య ధనురన్యేషాం భయాయ ప్రభవిష్యతి || ౧౩ ||

అస్మద్భయ వినాశార్థ మధునాభయద ప్రభో |
యాశ్చతే హస్త ఇషవః పరతా భగవో వాప || ౧౪ ||

అవతత్య ధనుశ్చత్వం సహస్రాక్ష శతేషుధే |
ముఖా నిశీర్య శల్యానాం శివో నః సుమనా భవ || ౧౫ ||

విజ్యం ధనురిదం భూయాత్ విశల్యో బాణవానపి |
అనేశన్నిషవశ్చాపి హ్యాభురస్తు నిషంగథిః || ౧౬ ||

కపర్దినో మహేశస్య యది నాభుర్నిషంగథిః |
ఇషవో పి సమర్థాశ్చేత్ సామర్థ్యాతు భయం భవేత్ || ౧౭ ||

యా తే హేతిర్ధనుర్హస్తేన మీఢుష్టమ బభూవ యా |
తయాఽస్మాన్ విశ్వతస్తేన పాలయ త్వమయక్ష్మయా || ౧౮ ||

అనాతతాయాఽయుధాయ నమస్తే ధృష్ణవే నమః |
బాహుభ్యాం ధన్వనే శంభో నమో భూయో నమో నమః || ౧౯ ||

పరితే ధన్వనో హేతిః విశ్వతోఽస్మాన్ వృణక్తు నః |
ఇషుధిస్తవ యా తావదస్మదారే నిధేహి తమ్ || ౨౦ ||

హిరణ్య బాహవే తుభ్యం సేనాన్యే తే నమో నమః |
దిశాం చ పతయే తుభ్యం పశూనాం పతయే నమః || ౨౧ ||

త్విషీమతే నమస్తుభ్యం నమః సస్పింజరాయ తే |
నమః పథీనాం పతయే బభ్లుశాయ నమో నమః || ౨౨ ||

నమో వివ్యాధినేఽన్నానాం పతయే ప్రభవే నమః |
నమస్తే హరికేశాయ రుద్రాయ-స్తూపవీతినే || ౨౩ ||

పుష్టానాం పతయే తుభ్యం జగతాం పతయే నమః |
సంసార హేతి రూపాయ రుద్రాయాప్యాతతావినే || ౨౪ ||

క్షేత్రాణాం పతయే తుభ్యం సూతాయ సుకృతాత్మనే |
అహన్త్యాయ నమస్తుభ్యం వనానాం పతయే నమః || ౨౫ ||

రోహితాయ స్థపతయే మంత్రిణే వాణిజాయ చ |
కక్షాణాం పతయే తుభ్యం నమస్తుభ్యం భువంతయే ||౨౬||

తద్వారివస్కృతాయాస్తు మహాదేవాయ తే నమః |
ఓషాధీనాం చ పతయే నమస్తుభ్యం మహాత్మనే || ౨౭ ||

ఉచ్చైర్ఘోషాయ ధీరాయ ధీరాన్ క్రన్దయతే నమః || ౨౮ ||

పత్తీనాం పతయే తుభ్యం కృత్స్నవీతాయ తే నమః |
ధావతే ధవలాయాఽపి సత్త్వనాం పతయే నమః || ౨౯ ||

అవ్యాధినీనాం పతయే కకుభాయ నిషంగిణే |
స్తేనానాం పతయే తుభ్యం దివ్యేషుధిమతే నమః || ౩౦ ||

తస్కరాణాం చ పతయే వంచతే పరివంచతే |
స్తాయూనాం పతయే తుభ్యం నమస్తేఽస్తు నిచేరవే || ౩౧ ||

నమః పరిచరాయాఽపి మహారుద్రాయ తే నమః |
అరణ్యానాం చ పతయే ముష్ణతాం పతయే నమః || ౩౨ ||

ఉష్ణీషిణే నమస్తుభ్యం నమో గిరిచరాయ తే |
కులుంచానాం చ పతయే నమస్తుభ్యం భవాయ చ || ౩౩ ||

నమో రుద్రాయ శర్వాయ తుభ్యం పశుపతయే నమః |
నమ ఉగ్రాయ భీమాయ నమశ్చాగ్రేవధాయ చ || ౩౪ ||

నమో దూరేవధాయాఽపి నమో హంత్రే నమో నమః |
హనీయసే నమస్తుభ్యం నీలగ్రీవాయ తే నమః || ౩౫ ||

నమస్తే శితికంఠాయ నమస్తేఽస్తు కపర్దినే |
నమస్తే వ్యుప్తకేశాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే || ౩౬ ||

గిరిశాయ నమస్తేఽస్తు శిపివిష్టాయ తే నమః |
నమస్తే శంభవే తుభ్యం మయోభవ నమోఽస్తు తే || ౩౭ ||

మయస్కర నమస్తుభ్యం శంకరాయ నమో నమః |
నమశ్శివాయ శర్వాయ నమశ్శివతరాయ చ || ౩౮ ||

నమస్తీర్థ్యాయ కూల్యాయ నమః పార్యాయ తే నమః |
ఆవార్యాయ నమస్తేఽస్తు నమః ప్రతరణాయ చ || ౩౯ ||

నమ ఉత్తరణాయాఽపి హరాఽతార్యాయ తే నమః |
ఆలాద్యాయ నమస్తేఽస్తు భక్తానాం వరదాయ చ || ౪౦ ||

నమశ్శష్ప్యాయ ఫేన్యాయ సికత్యాయ నమో నమః |
ప్రవాహ్యాయ నమస్తేఽస్తు హ్రస్వాయాఽస్తు నమో నమః || ౪౧ ||

వామనాయ నమస్తేఽస్తు బృహతే చ నమో నమః |
వర్షీయసే నమస్తేఽస్తు నమో వృద్ధాయ తే నమః || ౪౨ ||

సంవృధ్వనే నమస్తుభ్యమగ్రియాయ నమో నమః |
ప్రథమాయ నమస్తుభ్యమాశవే చాజిరాయ చ || ౪౩ ||

శీఘ్రియాయ నమస్తేఽస్తు శీభ్యాయ చ నమో నమః |
నమ ఊర్మ్యాయ శర్వాయాఽప్యవస్వన్యాయ తే నమః || ౪౪ ||

స్రోతస్యాయ నమస్తుభ్యం ద్వీప్యాయ చ నమో నమః |
జ్యేష్ఠాయ చ నమస్తుభ్యం కనిష్ఠాయ నమో నమః || ౪౫ ||

పూర్వజాయ నమస్తుభ్యం నమోస్త్వపరజాయ చ |
మధ్యమాయ నమస్తుభ్యమపగల్భాయ తే నమః || ౪౬ ||

జఘన్యాయ నమస్తుభ్యం బుధ్నియాయ నమో నమః |
సోభ్యాయ ప్రతిసర్యాయ యామ్యాయ చ నమో నమః || ౪౭ ||

క్షేమ్యాయ చ నమస్తుభ్యం యామ్యాయ చ నమో నమః |
ఉర్వర్యాయ నమస్తుభ్యం ఖల్యాయ చ నమో నమః || ౪౮ ||

శ్లోక్యాయ చాఽవసాన్యాయాఽవస్వన్యాయ చ తే నమః |
నమో వన్యాయ కక్ష్యాయ మౌన్జ్యాయ చ నమో నమః || ౪౯ ||

శ్రవాయ చ నమస్తుభ్యం ప్రతిశ్రవ నమో నమః |
ఆశుషేణాయ శూరాయ నమోస్త్వాఽశురథాయ చ || ౫౦ ||

వరూథినే పర్మిణే చ బిల్మినే చ నమో నమః |
శ్రుతాయ శ్రుతసేనాయ నమః కవచినే నమః || ౫౧ ||

దున్దుభ్యాయ నమస్తుభ్యమాఽహనన్యాయ తే నమః |
ప్రహితాయ నమస్తుభ్యం ధృష్ణవే ప్రమృశాయ చ || ౫౨ ||

పారాయ పారవిందాయ నమస్తీక్ష్ణేషవే నమః |
సుధన్వనే నమస్తుభ్యం స్వాయుధాయ నమో నమః || ౫౩ ||

నమః స్రుత్యాయ పథ్యాయ నమః కాట్యాయ తే నమః |
నమో నీప్యాయ సోద్యాయ సరస్యాయ చ తే నమః || ౫౪ ||

నమో నాద్యాయ భవ్యాయ వైశంతాయ నమో నమః |
అవట్యాయ నమస్తుభ్యం నమః కూప్యాయ తే నమః || ౫౫ ||

అవర్ష్యాయ చ వర్ష్యాయ మేఘ్యాయ చ నమో నమః |
విద్యుత్యాయ నమస్తుభ్యమీధ్రియాయ నమో నమః || ౫౬ ||

ఆతప్యాయ నమస్తుభ్యం వాత్యాయ చ నమో నమః |
రేష్మియాయ నమస్తుభ్యం వాస్తవ్యాయ నమో నమః || ౫౭ ||

వాస్తుపాయ నమస్తుభ్యం నమస్సోమాయతే నమః |
నమో రుద్రాయ తామ్రాయాఽప్యరుణాయ చ తే నమః || ౫౮ ||

నమ ఉగ్రాయ భీమాయ నమశ్శంగాయ తే నమః |
నమస్తీర్థ్యాయ కూల్యాయ సికత్యయ నమో నమః || ౫౯ ||

ప్రవాహ్యాయ నమస్తుభ్యమిరిణ్యాయ నమో నమః |
నమస్తే చంద్రచూడాయ ప్రపథ్యాయ నమో నమః || ౬౦ ||

కింశిలాయ నమస్తేఽస్తు క్షయణాయ చ తే నమః |
కపర్దినే నమస్తేఽస్తు నమస్తేఽస్తు పులస్తయే || ౬౧ ||

నమో గోష్ఠ్యాయ గృహ్యాయ గ్రహాణాం పతయే నమః |
సమస్తల్ప్యాయ గేహ్యాయ గుహావాసాయ తే నమః || ౬౨ ||

కాట్యాయ గహ్వరేష్ఠాయ హ్రదయ్యాయ చ తే నమః |
నివేష్ప్యాయ నమస్తుభ్యం పాగ్ంసవ్యాయ తే నమః || ౬౩ ||

రజస్యాయ నమస్తుభ్యం పరాత్పర తరాయ చ |
నమస్తే హరికేశాయ శుష్క్యాయ చ నమో నమః || ౬౪ ||

హరిత్యాయ నమస్తుభ్యం హరిద్వర్ణాయ తే నమః |
నమః ఉర్మ్యాయ సూర్మ్యాయ పర్ణ్యాయ చ నమో నమః || ౬౫ ||

నమోఽపగురమాణాయ పర్ణశద్యాయ తే నమః |
అభిఘ్నతే చాఽఖ్ఖిదతే నమః ప్రఖ్ఖిదతే నమః || ౬౬ ||

విశ్వరూపాయ విశ్వాయ విశ్వాధారాయ తే నమః |
త్ర్యంబకాయ చ రుద్రాయ గిరిజాపతయే నమః || ౬౭ ||

మణికోటీర కోటిస్థ కాంతిదీప్తాయ తే నమః |
వేదవేదాంత వేద్యాయ వృషారూఢాయ తే నమః || ౬౮ ||

అవిజ్ఞేయ స్వరూపాయ సుందరాయ నమో నమః |
ఉమాకాంత నమస్తేఽస్తు నమస్తే సర్వసాక్షిణే || ౬౯ ||

హిరణ్య బాహవే తుభ్యం హిరణ్యాభరణాయ చ |
నమో హిరణ్య రూపాయ రూపాతీతాయ తే నమః || ౭౦ ||

హిరణ్యపతయే తుభ్యమంబికాపతయే నమః |
ఉమాయాః పతయే తుభ్యం నమః పాపప్రణాశక || ౭౧ ||

మీఢుష్టమాయ దుర్గాయ కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే |
తవ్యసే బిల్వపూజ్యాయ నమః కళ్యాణరూపిణే || ౭౨ ||

అపార కళ్యాణ గుణార్ణవాయ
శ్రీ నీలకంఠాయ నిరంజనాయ |
కాలాంతకాయాఽపి నమో నమస్తే
దిక్కాలరూపాయ నమో నమస్తే || ౭౩ ||

వేదాంతబృందస్తుత సద్గుణాయ
గుణప్రవీణాయ గుణాశ్రయాయ |
శ్రీ విశ్వనాథాయ నమో నమస్తే
కాశీ నివాసాయ నమో నమస్తే || ౭౪ ||

అమేయ సౌందర్య సుధానిధాన
సమృద్ధిరూపాయ నమో నమస్తే |
ధరాధరాకార నమో నమస్తే
ధారాస్వరూపాయ నమో నమస్తే || ౭౫ ||

నీహార శైలాత్మజ హృద్విహార
ప్రకాశ హార ప్రవిభాసి వీర |
వీరేశ్వరాఽపారదయానిధాన
పాహి ప్రభో పాహి నమో నమస్తే || ౭౬ ||

ఏవం స్తుత్వా మహాదేవం ప్రణిపత్య పునః పునః |
కృతాంజలి పుటస్తస్థౌ పార్శ్వే డుంఠివినాయకః ||
తమాలోక్య సుతం ప్రాప్తం వేదం వేదాంగపారగం |
స్నేహాశ్రుధారా సంవీతం ప్రాహ డుంఠిం సదాశివః ||

ఇతి శ్రీ శివ రహస్యే హరాఖ్యే తృతీయాంశే పూర్వార్థే గణేశ కృత రుద్రాధ్యాయ స్తుతిః నామ దశమోధ్యాయః ||
అనేనా శ్రీగణేశ కృత శ్లోకాత్మక రుద్రధ్యాయ పారాయణేన శ్రీ విశ్వేశ్వర స్సుప్రీత స్సుప్రసన్నో వరదో భవతు||

Download PDF here Rudradhyaya Stuti – రుద్రాధ్యాయ స్తుతి

Related Posts:

Rudra panchamukha dhyanam

Rudrashtakam

Sri Rudra Kavacham

Sri Rudra Stuti

Rudradhyaya Stuti

రుద్రాధ్యాయ స్తుతి – Rudradhyaya Stuti

రుద్రాష్టకం – Rudrashtakam

శ్రీ రుద్ర స్తుతి – Sri Rudra Stuti

రుద్ర పంచముఖ ధ్యానం – Rudra panchamukha dhyanam

శ్రీరుద్రనమక స్తోత్రం – sri rudram namakam stotram

Mantra to remove obstacles and miseries

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here