పూజ చేయునప్పుడు ఆచరించవలసిన కొన్ని నియమములు | Rules to be Followed During Pooja in Telugu

0
5395
Diwali-Puja-Room-Decoration-2
పూజ చేయునప్పుడు ఆచరించవలసిన కొన్ని నియమములు | Rules to be Followed During Pooja in Telugu

పూజ చేయునప్పుడు ఆచరించవలసిన కొన్ని నియమములు | Rules to be Followed During Pooja in Telugu

దైవ ధర్మాలు

1 Rules to be Followed During Pooja – ఒట్టి పీట పైన కూర్చొని పూజ చేయరాదు లేడీ చర్మం కానీ,దర్భ ఆసనం కాని.నూతన వస్త్రము గాని వేసుకుని పూజ చేయవలెను.

2 పూజ గది లో దేవుని ఫొటోలు పూర్తిగా ఉండవలెను చెదలు పట్టినవి పనికిరావు.

3 దైవానికి కుంకుమ తో పూజ చేయునప్పు డు ముఖం మీద పడునట్లు పూజ చేయరాదు

4దేవుని పూజ  చేయునప్పు డు తూర్పు ఈశాన్య మూలము గా కూర్చొని చేయవలెను

5స్నానం చేయకుండా దేవుని పూజ, సంధ్యా వందనం, సూర్య నమస్కారం చేయరాదు

6 తీర్థం తాగిన పిదప ఆ చేతిని శిరస్సు మీద రాసుకొనరాదు బట్ట కు తుడుచుకొనవలెను

7దీపారాధన చేయునప్పుడు ఒంటి వత్తి వెలిగించ రాదు

8దీపారాధన కుందె లో వేసిన నూనె ను తిరిగి తీయరాదు

9 దీపారాధన అగ్గిపుల్ల తో వెలిగించ రాదు ఆగరు వత్తి తో వెలిగించ వలెను

10 నైవేద్యం లేకుండా దేవుని పూజించ రాదు

11తీర్థ ప్రసాదము లను ఒంటి చేతిలో తీసుకొనరాదు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here