ఋణ విమోచన అంగారక స్తోత్రం – Runa Vimochana Angaraka Stotram

Runa Vimochana Angaraka Stotram Lyrics స్కంద ఉవాచ | ఋణగ్రస్త నరాణాంతు ఋణముక్తిః కథం భవేత్ | బ్రహ్మోవాచ | వక్ష్యేహం సర్వలోకానాం హితార్థం హితకామదం | అస్య శ్రీ అంగారక స్తోత్ర మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః అంగారకో దేవతా మమ ఋణ విమోచనార్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | రక్తమాల్యాంబరధరః శూలశక్తిగదాధరః | చతుర్భుజో మేషగతో వరదశ్చ ధరాసుతః || ౧ || మంగళో భూమిపుత్రశ్చ ఋణహర్తా ధనప్రదః | … Continue reading ఋణ విమోచన అంగారక స్తోత్రం – Runa Vimochana Angaraka Stotram