శంకరులు చేసిన చతుఃషష్టి ఉపచారాలు

0
629

ఒకసారి శ్రీ శంకరాచార్యులవారికి లలిత అమ్మవారు 64 కళలతో, 64 కోట్ల యోగినీ దేవతలు చతుఃషష్టి ఉపచారాలు చేస్తూ ఉన్న రూపంతో, దర్శనమిచ్చినపుడు ఆ ఆనందపారవశ్యములో ఆశువుగా రచించిన స్తోత్రంలో అమ్మవారికే అధికారం ఉన్న చతుఃషష్టి ఉపచారాలను ఈ విధంగా వివరించేరు. అవి.

 1. అర్ఘ్యం,పాద్యం,ఆచమనీయం – అమ్మవారి కాళ్ళు, చేతులు జలముతో కడిగి, త్రాగుటకు జలము సమర్పించడం
 2. అభరణ అవరోపణం – ముందురోజు వేసియున్న ఆభరాణాలు తీయడం
 3. సుగంధ తైలాభ్యంజనం – వంటికి నూనె పట్టించడం
 4. మజ్జనశాలా ప్రవేశము – స్నానాల గదికి తీసుకొని వెళ్ళడం
 5. మణిపీఠోపవేశనం – మణులతో అలంకరించిన పీఠముపై కూర్చోపెట్టడం
 6. దివ్యస్నానీయ ఉద్వర్తనం – నలుగు పెట్టుట
 7. ఉష్ణోదక స్నానము – వేడి నీటితో స్నానము చేయించుట
 8. కనక కలశచ్యుత సకల తీర్థాభిషేచనం – బంగారుకలశలలో పవిత్రనదులనుండి తీసుకువచ్చిన సకల పవిత్ర తీర్థములతో అభిషేకము
 9. ధౌతవస్త్ర పరిమార్జనం – పొడిగుడ్డతో శుభ్రంగా తుడవడం
 10. అరుణ దుకూల పరిధానం – ఎర్రని వస్త్రము ధరింపజేయడం
 11. అరుణకుచోత్తరీయం – ఎర్రని ఉత్తరీయమును (జాకెట్టు) ధరింపజేయడం
 12. ఆలేపన మంటప ప్రవేశనం – అత్తరు మొదలైన అలేపనలు పూసే గృహానికి అమ్మవారిని తీసుకొని వెళ్ళడం అక్కడ మళ్ళీ మణిపీఠముపై కూర్చోపెట్టడం
 13. చందన అగరు కుంకుమ సంకు మృగమద కర్పూర కస్తూరీ గోరోజనాది దివ్య గంధ సర్వాంగీణ ఆలేపనం – వివిధ దివ్య గంధములను అమ్మవారికి అలదింపజేయడం
 14. కేశాభరస్య కలాదుల అగరు ధూపం – కేశములు విస్తారపరచి సుగంధధూపం వేయడం
 15. జడవేసి, మల్లికా మాలతీ చంపక అశోక శతపత్ర పూగ క్రముక మంజరీ పున్నాగ కల్హార ముఖ్య సర్వ ఋతు కుసుమమాల సంప్రయం – వివిధఋతువులలో పూచిన సుగంధ పుష్పములతో అల్లిన మాలతో అమ్మవారిని అలంకరించడం
 16. భూషణమండప ప్రవేశము – అలంకార గది ప్రవేశము
 17. మణిపీఠోపవేశనము – అక్కడమళ్ళీ మణిపీఠం పై కూర్చోపెట్టడము
 18. నవమణిమకుట ధారణ – తొమ్మిది రకాల మణులతో కూర్చిన కిరీటం పెట్టడం
 19. దానిపైన చంద్ర శకలం పెట్టడం
 20. సీమంతంలో సిధూరాన్ని దిద్దడం
 21. తిలక ధారణము – నుదుటిపై తిలకంతో బొట్టు పెట్టడం
 22. కాలాంజనం దిద్దడం – అమ్మవారి కళ్ళకు కాటుక పెట్టడం
 23. పాళీయగళం – అమ్మవారికి చెంప స్వరాలు (మావటీలు) అలంకారం చేయడం
 24. మణికుండళయుగళం – మణికుండలములు రెండు చెవులకు అలంకరించడం
 25. నాసాభరణం – ముక్కుకి నాసాభరణం అలంకరించడం
 26. అధరయావక లేపనం – పెదవులకు పూసే లత్తుక పూయడం
 27. ఆర్య భూషణం – ప్రధాన భూషణం అలంకరించడము
 28. మాంగల్య సూత్రము – మాంగల్య సూత్రమును అలంకరించుట
 29. హేమచింతాకం – బంగారుతో కూడిన చింతామణులమాల వేయడం
 30. పతకం – బంగారు పతకం
 31. మహాపతకం – పెద్దదిగా ఉన్న బంగారు పతకం
 32. ముక్తావళి – మూడు వరుసల ముత్యాలహారం
 33. ఏకావళి – 27 ముత్యాలతో కూడిన ఒక వరుస ముత్యాలహారం
 34. చన్నభీరము – యజ్ఞోపవితం లాగ భుజములమీదనుండి వేసే ఒక ఆభరణము
 35. కేయూర యుగళ భూషణ చతుష్టయము – నాలుగు చేతులకు నాలుగు కేయీరములు ( దండ కడియాలు)
 36. వలయావళి – నాలుగు చేతులకు కంకణములు
 37. ఊర్మికావళి – నాలుగు చేతులకు ఉంగరములు
 38. కాంచీధామము – వడ్డాణము అని పెలువబడే నడుము చుట్టూ అలంకరించే ఆభరణము
 39. కటిసూత్రము – వడ్డాణానికి చుట్టూ మువ్వలతో ఉండే సూత్రము
 40. సౌభాగ్యాభరణం – అశోకచెట్టు ఆకులాగ ఉండే ఒక ఆభరణం (కుత్తిగంటు)
 41. పాదకటకం – కాలి అందెలు
 42. రత్ననూపురములు – దానిచుట్టూ మువ్వల రత్ననూపురములు
 43. పాదంగుళీయములు – మట్టెలు
 44. పాశం – పైన ఉన్న కుడి చేతిలో తాడు
 45. అంకుశం – పైన ఉన్న ఎడమ చేతిలో అంకుశం
 46. పుండ్రేక్షు చాపము – క్రింద ఉన్నకుడి చేతిలో చెరుకువిల్లు
 47. పుష్పబాణములు – కింద ఉన్న ఎడమ చేతిలో పుష్పములతో చేసిన బాణములు
 48. శ్రీ మణి మాణిక్య పాదుక – ఎర్రని మణులతో ప్రకాశించే పాదుకలు
 49. స్వ సామన వేషభి ఆవరణ దేవతాభి సహ మహాచక్రాథిరోహణము – సర్వాలంకాణలతో ఉన్న ఆవరణదేవతలతో కూడిన మహాసింహాసనముపై అమ్మవారిని అధిష్టింపజేయడం
 50. కామేశ్వరాంగ పర్యాంక ఉపవేశము – అమ్మవారిని కామేశ్వరుని పర్యంకముపై కూర్చొండబెట్టుట
 51. అమృతచషకము – అమ్మవారికి త్రాగుటకు పాత్రతో మధువును అందించుట
 52. ఆచమనీయము – జలమునందించుట
 53. కర్పూరవీటిక – కర్పూర తాంబూలము నందించుట ( కర్పూరతాంబూలం అంటే ఎలాఉంటుందో, అందులో ఏ ఏ సుగధద్రవ్యాలు ఉంటాయో ఈ క్రింద వివరించడమనది)
 54. ఆనందోల్లాస విలాస హాసము – అమ్మవారు తాంబూలం సేవిస్తూ ఆమె సంతసము, అనుగ్రహము తో కూడిన చేసే మందహాసము
 55. మంగళార్తికం – దీపముల గుత్తి ని అమ్మవారి చుట్టూ తిప్పడం
 56. ఛత్రము – అమ్మవారికి గొడుగు పట్టుట
 57. చామరము – అమ్మవారికి చామరము వీచుట
 58. దర్పణమ్ – అమ్మవారికి దర్పణం చూపించుట
 59. తాళావృతం – అమ్మవారికి విసనకర్రతో విసురుట
 60. చందనం – గంధం పమర్పించుట
 61. పుష్పం – పుష్పాలను సమర్పించుట
 62. ధూపము – సువాసనభరితమైన ధూపమును వేయుట
 63. దీపము – దీప దర్శనము చేయించుట
 64. నైవేద్య,తాంబూల,నీరాజన నమస్కారములు – నవరసభరితమైన నైవేద్యమును సమర్పించుట, తరువాత తాంబూల నీరాజనాది సత్కారములతో నమస్కరించుట.

ఏకాంతములొ 64 కళలతో కూడిన అమ్మవారిని ధ్యానిస్తూ పైన చెప్పిన ఉపచారాలు మనమే చేస్తున్నట్లు భావనచేస్తూ పొందే ఆనందం వర్ణనాతీతం, అనిర్వచనీయం. స్వానుభవపూర్వకంగా ఆనందించవలసిన విషయం. ఈ అనుగ్రహాన్ని అందరికీ ప్రసాదించవలసిందిగా ఆ జగజ్జననిని కోరుతున్నాను.

అనంత పద్మనాభుని ఖజానా నుంచి లక్ష కోట్ల బంగారం దోచేశారా…? | 266 kg gold missing from Sree Padmanabhaswamy temple in Telugu