సాయి బాబా హారతులు | Sai Baba Aarathi in Telugu

0
12510

 13312764_1307097485985769_3890707934584251394_n

సాయి బాబా హారతులు

కాగడ హారతి

ఉదయం గం:5.15 ని||లకు దీపము, అగరవత్తులు వెలిగించి వెన్న నివేదన చేసి 5 వత్తులతో హారతి ఇవ్వాలి

‎శ్రీ‬ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై.

1. జోడూ నియాకరచరణి ఠేవిలామాధా పరిసావీ వినంతీ మాఝీ పండరీనాధా అసోనసో భావా‌ఆలో – తూఝియాఠాయా క్రుపాద్రుష్టిపాహే మజకడే – సద్గురూరాయా అఖండిత అసావే‌ఇసే – వాటతేపాయీ తుకాహ్మణే దేవామాఝీ వేడీవాకుడీ నామే భవపాశ్ హాతి – ఆపుల్యాతోడీ

2.ఉఠాపాండురంగా అతా ప్రభాత సమయో పాతలా | వైష్ణవాంచా మేళా గరుడ-పారీ దాటలా || గరూడాపారా పాసునీ మహా ద్వారా పర్యంతా | సురవరాంచీ మాందీ ఉభీ జోడూని హాత్ శుకసనకాదిక నారదతుంబర భక్తాంచ్యాకోటీ త్రిశూలఢమరూ ఘే‌ఉని ఉభా గిరిజేచాపతీ కలియుగీచా భక్తానామా ఉభాకీర్తనీ పాఠీమాగే ఉభీడోలా లావుని‌ఉ‌ఆజనీ

3.ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాధగురుచరణకమల దావా ఆధివ్యాది భవతాప వారునీ తారా జడజీవా గేలీతుహ్మా సోడు నియాభవ తమర రజనీవిలయా పరిహీ అఙ్యానాసీ తమచీ భులవియోగమాయా శక్తిన అహ్మాయత్కించిత్ హీ తి జలాసారాయా తుహ్మీచ్ తీతేసారుని దావా ముఖజనతారాయా అఙ్ఞానీ అహ్మీకితి తవ వర్ణావీతవధోరవీ తీవర్ణితాభా గలే బహువదనిశేష విధకవీ సక్రుపహో‌ఉని మహిమాతుమచా తుహ్మీచవదవావా ఆదివ్యాధిభవ తాపవారుని తారాజడజీవా ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాధగురుచరణకమల దావా ఆదివ్యాధిభవ తాపవారుని తారాజడజీవా భక్తమనిసద్భావ ధరునిజే తుహ్మా‌అనుసరలే ధ్యాయాస్తవతే దర్శ్నతుమచే ద్వారి ఉబేఠేలే ధ్యానస్ధా తుహ్మాస పాహునీ మన అముచేఘేలే ఉఖడునీనేత్రకమలా దీనబంధూరమాకాంతా పాహిబాక్రుపాద్రుస్టీ బాలకాజసీ మాతా రంజవీమధురవాణీ హరితాప్ సాయినాధా అహ్మిచ్ అపులేకరియాస్తవతుజకష్టవితోదేవా సహనకరిశిలె ఇకువిద్యావీ భేట్ క్రుష్ణదావా ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాధగురుచరణకమల దావా ఆదివ్యాధి భవతాపవారుని తారాజడజీవా

4.ఉఠా ఉఠా పాడురంగా ఆతా – దర్శనద్యాసకళా ఝూలా అరుణోదయాసరలీ-నిద్రేచెవేళా సంతసాధూమునీ అవఘే ఝూలేతీగోళా సోడాశేజే సుఖ్ ఆతా బహుజాముఖకమలా రంగమండపే మహాద్వారీ ఝూలీసేదాటీ మన ఉ తావీళరూప పహవయాద్రుష్టీ రాయిరఖుమాబాయి తుహ్మాయే ఊద్యాదయా శేజే హాలవునీ జాగే కారాదేవరాయా గరూడ హనుమంత హుభే పాహాతీవాట్ స్వర్గీచే సురవరఘే ఉని ఆలేభోభాట్ ఝూలే ముక్త ద్వారా లాభ్ ఝూలారోకడా విష్ణుదాస్ నామ ఉభా ఘే ఉనికాకడ

5.ఘే‌ఉనియా పంచారతీ కరూబాబాసీ ఆరతీ ఉఠా‌ఉఠాహో బాంధవ ఓవాళు హరమాధవ కరూనియా స్ధిరామన పాహుగంభీరాహేధ్యాన క్రుష్ణనాధా దత్తసాయి జాడొచిత్త తుఝేపాయీ కాకడ ఆరతీ కరీతో! సాయినాధ దేవా చిన్మయరూప దాఖవీ ఘే ఉని! బాలకలఘు సేవా ||కా||

6.కామక్రోధమదమత్సర ఆటుని కాకడకేలా వైరాగ్యాచే తూవ్ కాఢునీ మీతో బిజివీలా సాయినాధగురు భక్తి జ్వలినే తోమీపేటవిలా తద్ర్వుత్తీజాళునీ గురునే ప్రాకాశపాడిలా ద్వైతతమానాసునీమిళవీ తత్స్యరూపి జీవా చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే‌ఉనిబాలకలఘు సేవా కాకడ ఆరతీకరీతో సాయినాధ దేవా చిన్మయారూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకలఘు సేవా భూ ఖేచర వ్యాపూనీ అవఘే హ్రుత్కమలీరాహసీ తోచీ దత్తదేవ శిరిడీ రాహుని పావసీ రాహునియేధే అన్యస్రధహి తూ భక్తాస్తవధావసీ నిరసుని యా సంకటాదాసా అనిభవ దావీసీ నకలేత్వల్లీ లాహీకోణ్యా దేవావా మానవా చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘుసేవా కాకడ ఆరతీకరీతో సాయినాధ దేవా చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘుసేవా త్వదూశ్యదుందుభినేసారే అంబర్ హే కోందలే సగుణమూర్తీ పాహణ్యా ఆతుర జనశిరిడీ ఆలే! ప్రాశుని తద్వచనామ్రుత అముచేదేహబాన్ హరఫలే సోడునియాదురభిమాన మానస త్వచ్చరణి వాహిలే క్రుపాకరునీ సాయిమావులే దానపదరిఘ్యావా చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘు సేవా కాకడ ఆరతీకరీతో సాయినాధ దేవా చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకఘుసేవా. భక్తీచియా పోటీబోద్ కాకడ జ్యోతీ పంచప్రాణజీవే భావే ఓవాళు ఆరతీ ఓవాళూ ఆరతీమాఝ్యా పండరీనాధా మాఝ్యాసాయినాధా దోనీ కరజోడునిచరణీ ఠేవిలామాధా కాయామహిమా వర్ణూ ఆతా సాంగణేకీతీ కోటిబ్రహ్మ హత్యముఖ పాహతా జాతీ రాయీరఖుమాబాయీ ఉభ్యా దోఘీదోబాహీ మాయూరపించ చామరేడాళీతి సాయీంచ ఠాయి తుకాహ్మణే దీపఘే ఉని ఉన్మనీతశోభా విఠేవరీ ఉబాదిసే లావణ్యా గాభా ఉఠాసాదుసంతసాదా ఆపులాలే హితా జా‌ఈల్ జా‌ఈల్ హనరదేహ మగకైచా భగవంత ఉఠోనియా పహటేబాబా ఉభా అసేవీటే చరణతయాంచేగోమటీ అమ్రుత ద్రుష్టీ అవలోకా ఉఠా‌ఉఠా హోవేగేసీచలా జ‌ఊరా‌ఉళాసీ జలతిలపాతకాన్ చ్యారాశీ కాకడ ఆరతిదేఖిలియా జాగేకరారుక్మిణీవరా దేవ అహేనిజసురాన్ త వేగేలింబలోణ్ కరా-ద్రుష్టి హో ఈల్ తయాసీ దారీబాజంత్రీ వాజతీ డోలు డమామే గర్జతీ హోతసేకాకడారతి మాఝ్యా సద్గురు రాయచీ సింహనాధ శంఖ బేరి ఆనందహోతోమహాద్వారీ కేశవరాజ విఠేవరీ నామాచరణ వందితో సాయినాధ గురుమాఝే ఆయీ మజలా ఠావా ద్యావాపాయీ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై దత్తరాజ గురుమాఝే ఆయీ మజలా ఠావా ద్యావాపాయీ సాయినాధ గురుమాఝే ఆయీ మజలా ఠావా ద్యావాపాయీ ప్రభాత సమయీనభా శుభ రవీ ప్రభాపాకలీ స్మరే గురు సదా అశాసమయీత్యాఛళే నాకలీ హ్మణోనికరజోడునీకరు అతాగురూ ప్రార్ధనా సమర్ధ గురుసాయినాధ పురవీ మనోవాసనా తమా నిరసి భానుహగురుహి నాసి అఙ్ఞానతా పరంతుగురు చీకరీ నరవిహీకదీ సామ్యతా పున్ హాతిమిర జన్మఘే గురుక్రుపేని అఙ్ఞననా సమర్ధ గురుసాయినాధ పురవీ మనోవాసనా రవి ప్రగటహో ఉని త్వరితఘాల వీ ఆలసా తసాగురుహిసోడవీ సకల దుష్క్రుతీ లాలసా హరోని అభిమానహీ జడవి తత్పదీభావనా సమర్ధ గురుసాయినాధ పురవీ మనోవాసనా గురూసి ఉపమాదిసేవిధి హరీ హరాంచీ‌ఉణీ కుఠోని మగ్ ఏ‌ఇతీ కవని యా ఉగీపాహూణి తుఝీచ ఉపమాతులాబరవిశోభతే సజ్జనా సమర్ధ గురుసాయినాధ పురవీ మనోవాసనా సమాధి ఉతరోనియా గురుచలామశీదీకడే త్వదీయ వచనోక్తితీ మధుర వారితీసోకడే అజాతరిపు సద్గురో అఖిల పాతక భంజనా సమర్ధ గురుసాయినాధపుర వీ మనోవాసనా అహాసుసమయాసియా గురు ఉఠోనియా బైసలే విలోకుని పదాశ్రితా తదియ ఆపదే నాసిలే ఆసాసుత కారియా జగతికోణీహీ అన్యనా అసేబహుతశాహణా పరినజ్యాగురూచీక్రుపా నతత్ర్వహిత త్యాకళేకరితసే రికామ్యా గపా జరీగురుపదాధరనీసుద్రుడ భక్తినేతోమనా సమర్ధ గురుసాయినాధపుర వీ మనోవాసనా గురోవినతి మీకరీ హ్రుదయ మందిరీ యాబసా సమస్త జగ్ హే గురుస్వరూపచి ఠసోమానసా గడోసతత సత్కృ‌అతీయతిహిదే జగత్పావనా సమర్ధ గురుసాయినాధపుర వీ మనోవాసనా ౧౧.ప్రమేయా అష్టకాశీఫడుని గురువరా ప్రార్ధితీజేప్రభాతి త్యాంచేచిత్తాసిదేతో అఖిలహరునియా భ్రాంతిమినిత్యశాంతి ఐసే హేసాయినాధేకధునీ సుచవిలే జేవియాబాలకాశీ తేవిత్యాక్రుష్ణపాయీ నముని సవినయే అర్పితో అష్టకాశీ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై ౧౨.సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా జానాతుమనే జగత్ప్రసారా సబహీఝూట్ జమానా జానాతుమనే జగత్ప్రసారా సబహీఝూట్ జమానా సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా మై అంధాహూబందా ఆపకాముఝుసే ప్రభుదిఖలానా మై అంధాహూబందా ఆపకాముఝుసే ప్రభుదిఖలానా సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా దాసగణూకహే అబ్ క్యాబోలూ ధక్ గయీ మేరీ రసనా దాసగణూకహే అబ్ క్యాబోలూ ధక్ గయీ మేరీ రసనా సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా సాయిరహం నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయీ తుమబీన నహీముఝే మాబాప్ భాయీ – రాం నజర్ కరో మై అంధాహూ బందా తుమ్హారా – మై అంధాహూ బందా తుమ్హారా మైనాజానూ,మైనాజానూ – మైనాజానూ – అల్లా‌ఇలాహి రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయీ తుమబీన నహీముఝే మాబాప్ భాయీ – రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో ఖాలీ జమానా మైనే గమాయా మైనే గమాయా సాధీ‌అఖిర్ కా సాధీ‌అఖిర్ ఆ – సాధీ‌అఖిర్ కా కీయానకోయీ రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయీ తుమబీన నహీముఝే మాబాప్ భాయీ రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో అప్ నేమస్ జిద్ కా జాడూగనూహై అప్ నేమస్ జిద్ కా జాడూగనూహై మాలిక్ హమారే మాలిక్ హమారే మాలిక్ హమారే – తుం బాబాసాయీ రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో , అబ్ మోరేసాయీ రాం నజర్ కరో రాం నజర్ కరో ౧౪.తుజకాయదే‌ఉ సావళ్య మీభాయాతరియో తుజకాయదే‌ఉ సావళ్య మీభాయాతరియో మీదుబళి బటిక నామ్యా చిజాణ శ్రీహరీ మీదుబళి బటిక నామ్యా చిజాణ శ్రీహరీ ఉచ్చిష్ట తులాదేణేహి గోష్ట నాబరి యో ఉచ్చిష్ట తులాదేణేహి గోష్ట నాబరి తూ జగన్నాధ్ తుజచే కశీరేభాకరి తూ జగన్నాధ్ తుజచే కశీరేభాకరి నకో అంతమదీయా పాహూ సఖ్యాభగవంతా శ్రీకాంతా మధ్యాహ్నరాత్రి ఉలటోనిగే లిహి ఆతా అణచిత్తా జహో ఈల్ తుఝూరేకాకడా కిరా ఉళతరియో జహో ఈల్ తుఝూరేకాకడా కిరా ఉళతరి అణతీల్ భక్త నైవేద్యహి నానాపరి – అణతీల్ భక్త నైవేద్యహి నానాపరీ తుజకాయదే‌ఉ మిభాయా తరియో యుజకాయదే‌ఉ సద్గురు మీభాయా తరీ మీదుబళి బటిక నామ్యా చిజాణ శ్రీహరీ మీదుబళి బటిక నామ్యా చిజాణ శ్రీహరీ. శ్రీసద్గురు బాబాసాయీ హో – శ్రీసద్గురు బాబాసాయీ తుజవాచుని ఆశ్రయనాహీభూతలీ – తుజవాచుని ఆశ్రయనాహీభూతలీ మీ పాపిపతితధీమంతా – మీ పాపిపతితధీమంతా తారణేమలా గురునాధా ఝుడకరీ – తారణేమలా సాయినాధా ఝుడకరీ తూశాంతిక్షమేచామేరూ – తూశాంతిక్షమేచామేరూ తుమి భవార్ణ విచేతారూ గురువరా తుమి భవార్ణ విచేతారూ గురువరా గురువరామజసి పామరా అతా ఉద్దరా త్వరితలవలాహీ త్వరిత లలాహీ మీబుడతో భవ భయ డోహీ ఉద్దరా శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ హో – శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ హో తుజవాచుని ఆశ్రయనాహీభూతలీ తుజవాచుని ఆశ్రయనాహీభూతలీ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై రాజాధిరాజయోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాధ్ మహరాజ్ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై!!

 

మధ్యాహ్న హారతి

మధ్యాహ్నం 12గం||లకు ధూప దీపనైవేద్యానంతరం 5వత్తులతో ఆరతి యివ్వాలి

శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై ఘేఉని పంచాకరతీ కరూబాబాన్సీ ఆరతీ సాయీసీ ఆరతీ కరూబాబాన్సీ ఆరతీ ఉఠా ఉఠా హో బాన్ ధవ ఓవాళు హరమాధవ సాయీరామాధవ ఓవాళు హరమాధవ కరూనియాస్ధిరమన పాహుగంభీరహేధ్యానా సాయీచే హేధ్యానా పాహుగంభీర హేధ్యానా క్రుష్ణ నాధా దత్తసాయి జడోచిత్తతుఝే పాయీ చిత్త(దత్త) బాబాసాయీ జడోచిత్తతుఝే పాయీ ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్యాదాతారజీవా చరణారజతాలి ధ్యావాదాసావిసావ భక్తాంవిసావ ఆరతిసాయిబాబా జాళునియ ఆనంగస్వస్వరూపిరహెదంగ ముముక్ష జనదావి నిజడోళా శ్రీరంగ డోళా శ్రీరంగ ఆరతిసాయిబాబా జయమనీజైసాభావ తయతైసాఅనుభావ దావిసిదయాఘనా ఐసీతుఝీహిమావ తుఝీహిమావ ఆరతిసాయిబాబా తుమచేనామద్యాతా హరే సంస్క్రుతి వ్యాధా అగాధతవకరణీమార్గదావిసి అనాధా దావిసి అనాధా ఆరతిసాయిబాబా కలియుగి అవతార సగుణపరబ్రహ్మసచార అవతార్ణఝాలాసే స్వామిదత్తాదిగంబర దత్తాదిగంబర ఆరతి సాయిబాబా ఆఠాదివసా గురువారీ భక్తకరీతి వారీ ప్రభుపద పహావయా భవభయ నివారిభయానివారి ఆరతిసాయిబాబా మాఝా నిజద్రవ్య ఠేవ తవ చరణరజసేవా మాగణే హేచి ఆతాతుహ్మ దేవాదిదేవా దేవాదివా ఆరతిసాయిబాబా ఇచ్చితా దీన చాతాక నిర్మల తోయ నిజ సూఖ పాజవేమాధవాయ సంభాళ ఆపుళిభాక ఆపుళిభాక ఆరతిసాయిబాబా సౌఖ్య దాతారజీవచరణ తజతాలీ ధ్యావాదాసావిసావా భక్తాం విసావా ఆరతిసాయిబాబా జయదేవ జయదేవ దత్తా అవదూత ఓసాయి అవదూత జోడుని కరతవ చరణీఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ అవతరసీతూ యేతా ధర్మాన్ తే గ్లానీ నాస్తీకానాహీతూ లావిసి నిజభజనీ దావిసినానాలీలా అసంఖ్యరూపానీ హరిసీ దేవాన్ చేతూ సంకట దినరజనీ జయదేవజయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయీ అవధూతా జోడుని కరతవ చరణీ ఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ యవ్వనస్వరూపీ ఏక్యాదర్శన త్వాది ధలే సంశయ నిరసునియా తద్వైతాఘాలవిలే గోపిచందా మందాత్వాంచీ ఉద్దరిలే జయదేవ జయదేవ దత్త అవదూత ఓ సాయీ అవదూత జోడుని కరతవ చరణీ ఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ భేదతత్త్వహిందూ యవనా న్ చాకాహీ దావాయాసిఝూలాపునరపినరదేహీ పాహసి ప్రేమానే న్ తూ హిందుయవనాహి దావిసి ఆత్మత్వానే వ్యాపక్ హసాయీ జయదేవజయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయీ అవధూతా జోడుని కరతవ చరణీఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ దేవసాయినాధా త్వత్పదనత హ్వానే పరమాయామోహిత జనమోచన ఝుణిహ్వానే తత్క్రుపయా సకలాన్ చే సంకటనిరసావే దేశిల తరిదేత్వద్రుశ క్రుష్ణానేగానే జయదేవ జయదేవ దత్తా అవదూతా ఓ సాయి అవదూత జోడుని కరతవచరణి ఠేవితో మాధా జయదేవ జయదేవ శిరిడి మాఝే పండరిపురసాయిబాబారమావర బాబారమవర – సాయిబాబారమవర శుద్దభక్తిచంద్ర భాగా – భావపుండలీకజాగా పుండలీక జాగా – భావపుండలీకజాగా యహోయాహో అవఘే జన – కరూబాబాన్సీవందన సాయిసీవందన – కరూబాబాన్సీవందన గణూహ్మణే బాబాసాయీ – దావపావమాఝే ఆఈ పావమాఝే ఆఈ – దావపావమాఝే ఆఈ ఘాలీన లోటాంగణ వందీన చరణ డోల్యానిపాహీనరూపతుఝే ప్రేమే ఆలింగన ఆనందేపూజిన్ భావే ఓవాళిన హ్మణేనామా త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవబందుశ్చ సఖాత్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమదేవదేవ కాయేన వాచా మనచేంద్రియేర్వా బుద్ద్యాత్మనావా ప్రక్రుతి స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై నారాయణా యేతి సమర్పయామీ అచ్యుతంకేశవం రామనారాయణం క్రుష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే హరేరామ హరేరామ రామరామ హరే హరే హరేక్రుష్ణ హరేక్రుష్ణ క్రుష్ణ క్రుష్ణ హరే హరే||

శ్రీ గురుదేవదత్త హరి: ఓం యజ్గేన యజ్గ మయజంత దేవాస్తానిధర్మాణి ప్రధమాన్యాసన్ తేహనాకం మహిమాన్: సచంత యత్ర పూర్వేసాద్యాస్సంతిదేవా ఓం రాజాధిరాజాయ పసహ్యసాహినే నమోవయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమేకామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వైశ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వైశ్రవణాయా మహారాజాయనమ: ఓం స్వస్తీ సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ట్యంరాజ్యం మహారాజ్య మాధిపత్యమయం సమంతపర్యా ఈశ్యా స్సార్వభౌమ స్సార్వా యుషాన్ తాదాపదార్దాత్ ప్రుధివ్యైసముద్ర పర్యాంతాయా ఏకరాళ్ళితి తదప్యేష శ్లోకోబిగీతో మరుత: పరివేష్టోరో మరుత్త స్యావసన్ గ్రుహే ఆవిక్షితస్యకామ ప్రేర్ విశ్వేదేవాసభాసద ఇతి శ్రీ నారాయణవాసుదేవ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కి జై అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే అనంతాతులాతే కసేరే నమావే అనంతా ముఖాచా శిణే శేష గాతా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాధ స్మరావే మనీత్వత్పదా నిత్యభావే ఉరావే తరీభక్తి సాఠీ స్వభావే తరావేజగా తారునీ మాయతాతా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా వసేజో సదా దావయా సంతలీలా దిసే ఆజ్గ్య లోకాపరీ జోజనాలా పరీ అంతరీజ్గ్యాన కైవల్య దాతా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా భరాలాధలా జన్మహా మానవాచా నరాసార్ధకా సాధనీభూతసాచా ధరూసాయీ ప్రేమా గళాయాఅహంతా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాధా ధరావే కరీసాన అల్పజ్గ్యబాలా కరావే అహ్మాధన్య చుంభోనిగాలా ముఖీఘాల ప్రేమేఖరాగ్రాస అతా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాధా సురాదీక జ్యాంచ్యా పదా వందితాతీ సుకాదీక జాతే సమానత్వదేతీ ప్రయాగాదితీర్ధే పదీ నమ్రహోతా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాధా తుఝ్యా జ్యాపదా పాహతా గోపబాలీ సదారంగలీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ కరీరాసక్రీడా సవే క్రుష్ణనాధా తులామాగతో మాగణే ఏకద్యావే కరాజోడితో దీన అత్యంత భావే భవీమోహనీరాజ హాతారి ఆతా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాధా ఐసా యేఈబా! సాయి దిగంబరా అక్షయరూప అవతారా | సర్వహివ్యాపక తూ శ్రుతుసారా అనసూయాత్రికుమారా(బాబాయే) మహారాజే ఈబా కాశీస్నాన జప ప్రతిదివసీ కొళాపురభిక్షేసీ నిర్మలనది తుంగా జలప్రాసీ నిద్రామాహురదేశీ ఈసా యే యీబా ఝేళీలోంబతసే వామకరీ త్రిశూల ఢమరూధారి భక్తావరదసదా సుఖకారీదేశీల ముక్తీచారీ ఈసా యే యీబా పాయిపాదుకా జపమాలా కమండలూమ్రుగచాలా ధారణకరిశీబా నాగజటాముకుట శోభతోమాధా ఈసా యే యీబా తత్పర తుఝ్యాయా జేధ్యానీ అక్షయత్వాంచేసదవీ లక్ష్మీవాసకరీ దినరజనీ రక్షసిసంకట వారుని ఈసా యే యీబా యాపరిధ్యాన తుఝే గురురాయా ద్రుశ్య కరీనయనాయా పూర్ణానంద సుఖేహీకాయా లావిసిహరి గుణగాయా ఈసా యే యీబా సాయి దిగంబర అక్షయ రూప అవతారా సర్వహివ్యాపక తూ శ్రుతిసారా అనసూయాత్రికుమారా(బాబాయే) మహారాజే ఈబా సదాసత్స్వరూపం చిదానందకందం స్వభక్తేచ్చయా మానుషం దర్శయంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండమీడ్యం మనోవాగతీతం మునిర్ ధ్యాన గమ్యం జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణంత్వాం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం భవాంభోది మగ్నార్ధి తానాం జనానాం స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియాణాం సముద్దారణార్ధం కలౌ సంభవంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం సదానింబవ్రుక్షాధికం సాధయంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం సదాకల్పవ్రుక్షస్య తస్యాధిమూలే భవద్భావబుద్ద్యా సపర్యాదిసేవాం న్రుణాంకుర్వతాంభుక్తి-ముక్తి ప్రదంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం అనేకా శ్రుతా తర్క్యలీలా విలాసై: సమా విష్క్రుతేశాన భాస్వత్ర్పభావం అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం సతాంవిశ్రమారామమేవాభిరామం సదాసజ్జనై సంస్తుతం సన్నమద్భి: జనామోదదం భక్త భద్ర ప్రదంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం అజన్మాద్యమేకం పరంబ్రహ్మ సాక్షాత్ స్వయం సంభవం రామమేవానతీర్ణం భవద్దర్శనాత్సంపునీత: ప్రభోహం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం శ్రీసాయిశ క్రుపానిదే – ఖిలన్రుణాం సర్వార్ధసిద్దిప్రద యుష్మత్పాదరజ:ప్రభావమతులం ధాతాపివక్తాఅక్షమ: సద్భక్త్యాశ్శరణం క్రుతాంజలిపుట: సంప్రాప్తితో – స్మిన్ ప్రభో శ్రీమత్సాయిపరేశ పాద కమలానాచ్చరణ్యంమమ సాయిరూప ధరరాఘోత్తమం భక్తకామ విబుధ ద్రుమంప్రభుం మాయయోపహత చిత్త శుద్దయే చింతయామ్యహే మ్మహర్నిశం ముదా శరత్సుధాంశు ప్రతిమంప్రకాశం క్రుపాతపప్రతంవసాయినాధ త్వదీయపాదాబ్జ సమాశ్రితానాం స్వచ్చాయయాతాప మపాకరోతు ఉపాసనాదైవత సాయినాధ స్మవైర్మ యోపాసని నాస్తువంతం రమేన్మనోమే తవపాదయుగ్మే భ్రుంగో యదాబ్జే మకరందలుబ్ధ: అనేకజన్మార్జితపాప సంక్షయో భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్ క్షమస్వ సర్వానపరాధ పుంజకాన్ ప్రసీద సాయిశ సద్గురోదయానిధే శ్రీసాయినాధ చరణామ్రుతపూర్ణచిత్తా తత్పాద సేవనరతా స్సత తంచ భక్త్యా సంసార జన్యదురితౌఘ వినిర్గ తాస్తే కైవల్య ధామ పరమం సమవాప్నువంతి స్తోత్రమే తత్పఠేద్భక్త్యా యోన్నరస్తన్మనాసదా సద్గురో: సాయినాధస్యక్రుపాపాత్రం భవేద్భవం కరచరణక్రుతం వాక్కాయజంకర్మజంవా శ్రవణనయనజంవామానసంవా – పరాధం విదితమవిదితం వాసర్వేమేతత్క్షమస్వ జయజయకరుణాద్భే శ్రీ ప్రభోసాయినాధ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీసాయినాధామహరాజ్ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై!!

3.సాయంకాల (ధూప్) ఆరతి

సాయంకాల (ధూప్) ఆరతి సాయం సంధ్య సమయంలో ధూపదీపనైవేద్యానంతరం 1 వత్తితో ఆరతి ఇవ్వవలెను

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై. ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్య దాతార జీవ చరణ రజతాలీ ద్యావా దాసావిసావా భక్తావిసావా ఆరతిసాయిబాబా జాళునియ అనంగ సస్వరూపిరాహేదంగ ముమూక్ష జనదావి నిజడోళా శ్రీరంగ డోళా శ్రీరంగ ఆరతిసాయిబాబా జయమని జైసాభావ తయ తైసా అనుభవ దావిసి దయాఘనా ఐసి తుఝీహిమావ తుఝీహిమావా ఆరతిసాయిబాబా తుమచేనామ ద్యాతా హరే సంస్కృతి వ్యధా అగాధతవకరణి మార్గ దావిసి అనాధా దావిసి అనాధా ఆరతి సాయిబాబా కలియుగి అవతారా సద్గుణ పరబ్రహ్మా సాచార అవతీర్ణ ఝూలాసే స్వామీ దత్త దిగంబర దత్త దిగంబర ఆరతి సాయిబాబా ఆఠాదివసా గురువారీ భక్త కరీతివారీ ప్రభుపద పహావయా భవభయ నివారీ భయనివారీ ఆరతి సాయిబాబా మాఝానిజ ద్రవ్యఠేవ తవ చరణరజసేవా మాగణే హేచిఆతా తుహ్మా దేవాదిదేవా దేవాదిదేవ ఆరతిసాయిబాబా ఇచ్ఛితా దీనచాతక నిర్మల తోయనిజసూఖ పాజవే మాధవాయా సంభాళ అపూళిబాక అపూళిబాక ఆరతిసాయిబాబా సౌఖ్యదాతార జీవా చరణ రజతాళీ ద్యావాదాసా విసావా భక్తావిసావా ఆరతి సాయిబాబా 2. అభంగ్ శిరిడి మాఝే పండరీపుర సాయిబాబారమావర బాబారమావర – సాయిబాబారమావర శుద్దభక్తి చంద్రభాగా – భావపుండలీకజాగా పుండలీక జాగా – భావపుండలీకజాగా యాహో యాహో అవఘేజన|

కరూబాబాన్సీ వందన సాయిసీ వందన| కరూబాబాన్సీ వందన||

గణూహ్మణే బాబాసాయి| దావపావ మాఝే ఆయీ పావమాఝే ఆయీ దావపావ మాఝేయాఈ

3. నమనం ఘాలీన లోటాంగణ,వందీన చరణ డోల్యానీ పాహీన రూపతుఝే| ప్రేమే ఆలింగన,ఆనందే పూజిన భావే ఓవాళీన హ్మణే నామా||

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమదేవదేవ కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనావా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామీ అచ్యుతంకేశవం రామనారాయణం కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే

4. నామ స్మరణం హరేరామ హరేరామ రామరామ హరే హరే హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే ||శ్రీ గురుదేవదత్త

5. నమస్కారాష్టకం అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే అనంతా తులాతే కసేరే నమావే అనంతాముఖాచా శిణే శేష గాత నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా స్మరావేమనీత్వత్పదా నిత్యభావే ఉరావేతరీ భక్తిసాఠీ స్వభావే తరావే జగా తారునీమాయా తాతా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా వసే జోసదా దావయా సంతలీలా దిసే ఆజ్ఞ లోకా పరీ జోజనాలా పరీ అంతరీ జ్ఞానకైవల్య దాతా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా భరాలధలా జన్మహా మాన వాచా నరాసార్ధకా సాధనీభూత సాచా ధరూసాయి ప్రేమా గళాయా అహంతా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా ధరావే కరీసాన అల్పజ్ఞ బాలా కరావే అహ్మాధన్యచుంభోనిగాలా ముఖీఘాల ప్రేమేఖరాగ్రాస అతా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా సురా దీక జ్యాంచ్యా పదావందితాతి శుకాదీక జాతే సమానత్వదేతీ ప్రయాగాది తీర్ధే పదీనమ్రహోతా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా తుఝ్యాజ్యాపదా పాహతా గోపబాలీ సదారంగలీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ కరీరాసక్రీడా సవే కృష్ణనాధా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా తులామాగతో మాగణే ఏకధ్యావే కరాజోడితో దీన అత్యంత భావే భవీమోహనీరాజ హాతారి ఆతా నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

6. ప్రార్థన ఐసా యేఈబా! సాయి దిగంబరా అక్షయరూప అవతారా | సర్వహి వ్యాపక తూ శ్రుతిసారా, అనసూయాత్రికుమారా(బాబాయే) మహారాజే ఈబా కాశీస్నాన జప ప్రతిదివసీ కొల్హాపుర భిక్షేసీ నిర్మల నది తుంగా జలప్రాసీ, నిద్రామాహురదేశీ ఐసా యే యీబా ఝోళీలోంబతసే వామకరీ త్రిశూల ఢమరూధారి భక్తావరదసదా సుఖకారీ, దేశీల ముక్తీచారీ ఐసా యే యీబా పాయిపాదుకా జపమాలా కమండలూమృగఛాలా ధారణ కరిశీబా నాగజటా, ముకుట శోభతోమాథా ఐసా యే యీబా తత్పర తుఝ్యాయా జేధ్యానీ అక్షయత్వాంచేసదనీ లక్ష్మీవాసకరీ దినరజనీ, రక్షసిసంకట వారుని ఐసా యే యీబా యాపరిధ్యాన తుఝే గురురాయా దృశ్యకరీ నయనాయా పూర్ణానంద సుఖే హీకాయా, లావిసిహరి గుణగాయా ఐసా యే యీబా సాయి దిగంబర అక్షయ రూప అవతారా సర్వహివ్యాపక తూ, శ్రుతిసారా అనసూయాత్రి కుమారా(బాబాయే) మహారాజే ఈబా

7. సాయి మహిమా స్తోత్రం సదాసత్స్వరూపం చిదానందకందం జగత్సంభవస్ధాన సంహార హేతుం స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండమీడ్యం మనోవాగతీతం మునిర్ ధ్యాన గమ్యం జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం భవాంభోది మగ్నార్ధితానాం జనానాం స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియాణాం సముద్దారణార్ధం కలౌ సంభవంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం సదానింబ వృక్షస్యములాధి వాసాత్ సుధాస్రావిణం తిక్త మప్య ప్రియంతం తరుం కల్ప వృక్షాధికం సాధయంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం సదాకల్ప వృక్షస్య తస్యాధిమూలే భవద్భావబుద్ధ్యా సపర్యాదిసేవాం నృణాం కుర్వతాం భుక్తి-ముక్తి ప్రదంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం అనేకా శృతా తర్క్య లీలా విలాసై: సమా విష్కృతేశాన భాస్వత్ర్పభావం అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం సతాం విశ్రమారామ మేవాభిరామం సదాసజ్జనై సంస్తుతం సన్నమద్భి: జనామోదదం భక్త భద్ర ప్రదంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం అజన్మాద్యమేకం పరంబ్రహ్మ సాక్షాత్ స్వయం సంభవం రామమేవావతీర్ణం భవద్దర్శనాత్సంపునీత: ప్రభోహం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం శ్రీసాయిశ కృపానిధే ఖిలనృణాం సర్వార్ధసిద్దిప్రద యుష్మత్పాదరజ: ప్రభావమతులం ధాతాపివక్తాక్షమ: సద్భక్త్యాశ్శరణం కృతాంజలిపుట: సంప్రాప్తితోస్మిన్ ప్రభో శ్రీమత్సాయిపరేశ పాద కమలాన్ నాన్యచ్చరణ్యంమమ సాయిరూపధర రాఘవోత్తమం భక్తకామ విబుధ ద్రుమం ప్రభుం మాయయోపహత చిత్త శుద్ధయే చింతయామ్యహ మహర్నిశం ముదా శరత్సుధాంశం ప్రతిమం ప్రకాశం కృపాతపత్రం తవసాయినాథ త్వదీయపాదాబ్జ సమాశ్రితానాం స్వచ్ఛాయయాతాప మపాకరోతు ఉపాసనాదైవత సాయినాథ స్మవైర్మ యోపాసని నాస్తుతస్త్వం రమేన్మనోమే తవపాదయుగ్మే భ్రుంగో యదాబ్జే మకరందలుబ్ధ: అనేకజన్మార్జిత పాపసంక్షయో భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్ క్షమస్వ సర్వానపరాధ పుంజకాన్ ప్రసీద సాయిశ సద్గురో దయానిధే శ్రీసాయినాథ చరణామృత పూర్ణచిత్తా తత్పాద సేవనరతా స్సత తంచ భక్త్యా సంసారజన్య దురితౌఘ వినిర్గ తాస్తే కైవల్య ధామ పరమం సమవాప్నువంతి స్తోత్రమే తత్పఠేద్భక్త్యా యోన్నరస్తన్మనాసదా సద్గురో: సాయినాథస్య కృపాపాత్రం భవేద్భవం

8. గురు ప్రసాద యాచనాదశకం రుసోమమప్రియాంబికా మజవరీపితాహీరుసో రుసోమమప్రియాంగనా ప్రియసుతాత్మజాహీరుసో రుసోభగినబంధు హీ స్వశుర సాసుబాయి రుసో నదత్త గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో పుసోన సునభాయిత్యా మజన భ్రాతౄజాయా పుసో పుసోన ప్రియసోయరే ప్రియసగేనజ్ఞాతీ పుసో పుసో సుహృదనాసఖ స్వజననాప్త బంధూ పుసో పరీన గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో పుసోన అబలాములే తరుణ వృద్దహీ నాపుసో పుసోన గురుథాకుటే మజన దోరసానే పుసో పుసోనచబలే బురే సుజనసాదుహీనా పుసో పరీన గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో దుసోచతురత్త్వవిత్ విబుధ ప్రాజ్ఞజ్ఞానీరుసో రుసో హి విదు స్త్రీయా కుశల పండితాహీరుసో రుసోమహిపతీయతీ భజకతాపసీహీ రుసో నదత్త గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో రుసోకవిఋషి మునీ అనఘసిద్దయోగీరుసో రుసోహిగృహదేవతాతికులగ్రామదేవీ రుసో రుసోఖలపిశాచ్చహీ మలీనడాకినీ హీరుసో నదత్త గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో రుసోమృగఖగకృమీ అఖిలజీవజంతూరుసో రుసో విటపప్రస్తరా అచల ఆపగాబ్ధీరుసో రుసోఖపవనాగ్నివార్ అవనిపంచతత్త్వేరుసో నదత్త గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో రుసో విమలకిన్నరా అమలయక్షిణీహీరుసో రుసోశశిఖగాదిహీ గగని తారకాహీరుసో రుసో అమరరాజహీ అదయ ధర్మరాజా రుసో నదత్త గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో రుసో మన సరస్వతీ చపలచిత్త తీహీరుసో రుసోవపుదిశాఖిలాకఠినకాలతో హీరుసో రుసోసకల విశ్వహీమయితు బ్రహ్మగోళంరుసో నదత్త గురుసాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో విమూడ హ్మణుని హసో మజనమత్సరాహీ రుసో పదాభిరుచి ఉళసో జననకర్ధమీనాఫసో నదుర్గ దృతిచా ధసో అశివ భావ మాగేఖసో ప్రపంచి మనహేరుసో దృడవిరక్తిచిత్తీఠసో కుణాచి ఘృణానసోనచస్పృహకశాచీ అసో సదైవ హృదయా వసో మనసిద్యాని సాయివసో పదీప్రణయవోరసో నిఖిల దృశ్య బాబాదిసో నదత్త గురుసాయిమా ఉపరియాచనేలా రుసో

9. మంత్ర పుష్పం హరి ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంతదేవా స్తానిధర్మాణి ప్రధమాన్యాసన్ | తేహనాకం మహిమాన:స్సచంత యత్రపూర్వే సాధ్యా స్సంతి దేవా:| ఓం రాజాధిరాజాయ పసహ్యసాహినే నమోవయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమేకామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వైశ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వైశ్రవణాయా మహారాజాయనమ: ఓం స్వస్తీ సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ట్యంరాజ్యం మహారాజ్య మాధిపత్యమయం సమంతపర్యా ఈశ్యా స్సార్వభౌమ స్సార్వా యుషాన్ తాదాపదార్దాత్ ప్రుధివ్యైసముద్ర పర్యాంతాయా ఏకరాళ్ళితి తదప్యేష శ్లోకోబిగీతో మరుత: పరివేష్టోరో మరుత్త స్యావసన్ గ్రుహే ఆవిక్షితస్యకామ ప్రేర్ విశ్వేదేవాసభాసద ఇతి శ్రీ నారాయణవాసుదేవ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కి జై కరచరణ కృతం వాక్కాయ జంకర్మజంవా శ్రవణనయనజం వామానసంవా పరాధం విదిత మవిదితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ జయజయ కరుణాబ్ధే శ్రీప్రభోసాయినాధ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీసాయినాధామహరాజ్ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై!!

శేజ హారతి

10గం||లకు ధూప దీపనైవేద్యానంతరం 5వత్తులతో ఆరతి యివ్వాలి

శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై. ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాధా| పాంచాహీ తత్త్వంచా దీప లావిలా ఆతా నిర్గుణాతీస్ధతి కైసీ ఆకారా ఆలీబాబా ఆకారా ఆలీ సర్వాఘటి భరూనీ ఉరలీసాయిమావులీ ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాధా| పాంచాహీ తత్త్వంచా దీప లావిలా ఆతా రజతమ సత్త్వ తిఘే మాయాప్రసవలీబాబామాయా ప్రసవలీ మాయేచియే పోటీకైసీ మాయా ఉద్భవలీ ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాధా| పాంచాహీ తత్త్వంచా దీప లావిలా ఆతా సప్తసాగరీకైసా ఖేళ్ మండీలా బాబా ఖేళ్ మండీలా ఖేళూనియా ఖేళ అవఘా విస్తారకేలా ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాధా| పాంచాహీ తత్త్వంచా దీప లావిలా ఆతా బ్రహ్మాండేచీ రచనాకైసీ దాఖవిలీడోలా బాబాదాఖవిలీడోలా తుకాహ్మణే మాఝా స్వామీ కృపాళూ భోళా ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాధా| పాంచాహీ తత్త్వాంచాదీపలావిలా ఆతా లోపలేజ్ఞాన జగీ హితనేణతికోణి అవతారా పాండురంగా నామఠేవిలేజ్ఞానీ ఆరతిజ్ఞానరాజా మహా కైవల్య తేజ సేవితిసాధు సంతా మనువేదలామాఝా ఆరతీజ్ఞానరాజా.. కనకచే తాటకరీ ఉభ్యగోపికనారీ నారద తుంబురహో సామగాయనకరీ ఆరతీజ్ఞానరాజా మహాకైవల్యతేజా సేవితిసాధు సంతా మనువేదలామాఝా ఆరతీజ్ఞానరాజా.. పగట గుహ్యబోలే విశ్వబ్రహ్మచికేలె రామజనార్ధని (పా)సాయి మస్తకఠేవిలే ఆరతి జ్ఞానరాజా మహకైవల్య తాజా సేవితిసాధు సంతా మనువేదలామాఝా ఆరతీజ్ఞానరాజా.. ఆరతి తుకరామా స్వామీ సద్గురు ధామా సచ్చిదానందమూర్తీ పాయిదాఖవి ఆహ్మా ఆరతితుకరామా… రాఘవే సాగరాతా పాషాణతారిలే తైసే తుకో బాచే అభంగ రక్షీలే రతి తుకరామా స్వామీ సద్గురు ధామా సచ్చిదానందమూర్తీ పాయిదాఖవి ఆహ్మా ఆరతితుకరామా… తూనేకిత తుల నేసీ బ్రహ్మతుకాసిఆలే హ్మణోని రామేశ్వరే చరణి మస్తకఠేవిలే ఆరతి తుకరామా స్వామీ సద్గురు ధామా సచ్చిదానందమూర్తీ పాయిదాఖవి ఆహ్మా ఆరతితుకరామా… జైజై సాయినాధ ఆతా పహుడావేమందిరీహో ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతిఘెఉనికరీహో రంజవిసీ తూ మధురబోలునీ మాయాజశీనిజ ములాహో రంజవిసీ తూ మధురబోలునీ మాయాజశీనిజ ములాహో భోగిసివ్యాదితూచ హరు నియానిజసేవక దు:ఖలాహో భోగిసివ్యాదితూచ హరు నియానిజసేవక దు:ఖలాహో దావునిభక్తవ్యసనహరిసీ దర్శన దేశీ త్యాలాహో దావునిభక్తవ్యసనహరిసీ దర్శన దేశీ త్యాలాహో ఝూలే అసతి కస్ట అతీశయాతుమచే యాదేహాలహో జైజైసాయినాధ ఆతాపహుడావే మందిరీహో ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతిఘెఉనికరీహో జైజైసాయినాధ ఆతాపహుడావే మందిరీహో క్షమాశయన సుందరిహిశోభా సుమనశేజత్యావరీహో క్షమాశయన సుందరిహిశోభా సుమనశేజత్యావరీహో ఘ్యావీ దోడీ భక్త జనాంచి పూజ అర్చాకరీహో ఘ్యావీ దోడీ భక్త జనాంచి పూజ అర్చాకరీహో ఓవాళితోపంచప్రాణిజ్యోతి సుమతీకరీహో ఓవాళితోపంచప్రాణిజ్యోతి సుమతీకరీహో సేవాకింకరభక్తి ప్రీతి అత్తరపరిమళవారిహో జైజైసాయినాధ ఆతా పహుడావే మందిరీహో ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతిఘే ఉనికరీహో జైజైసాయినాధ ఆతా పహుడావే మందిరీహో సోడునిజాయా దు:ఖవాటతే బాబా(సాయి) త్వచ్చరణాసీహో సోడునిజాయా దు:ఖవాటతే బాబా(సాయి) త్వచ్చరణాసీహో ఆజ్ఞేస్తవహో అసీప్రసాదఘేఉని నిజసదనాసీహో ఆజ్ఞేస్తవహో అసీప్రసాదఘేఉని నిజసదనాసీహో జాతోఆతా యే ఉపునరపిత్వచ్చరణాచేపాశిహో జాతోఆతా యే ఉపునరపిత్వచ్చరణాచేపాశిహో ఉఠవూతుజల సాయిమావులే నిజహిత సాదా యాసీహో జైజైసాయినాధ ఆతా పహుడావే మందిరీహో ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతిఘే ఉనికరీహో జైజైసాయినాధ ఆతా పహుడావే మందిరీహో ఆతాస్వామీ సుఖేనిద్రాకరా అవధూతా బాబాకరాసాయినాధా చిన్మయహే (నిజ) సుఖదామ జావుని పహుడాఏకాంత వైరాగ్యాచా కుంచ ఘేఉని చౌక ఝూడిలా బాబాచౌకఝూడిలా తయావరీ సుప్రేమాచా శిడకావాదిదలా ఆతాస్వామీసుఖేనిద్రాకరా అవదూతాబాబాకరా సాయినాధా చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడాఏకాంత పాయఘడ్యా ఘాతల్య సుందర నవవిదా భక్తీఈత బాబానవవిదా భక్తీ జ్ఞానాంచ్యాసమయాలావుని ఉజలళ్యాజ్యోతీ ఆతాస్వామీ సుఖే నిద్రా కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడాఏకాంత భావార్ధాంచా మంచక హ్రుదయాకాశీటాంగిలా బాబా(హ్రుదయా) కాశీటాంగిలా మనాచీ సుమనే కరునీకేలే శేజేలా ఆతాస్వామీ సుఖే నిద్రా కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడాఏకాంత ద్వైతాచే కపాటలావుని ఏకత్రకేలే బాబా ఏకత్రకేలే దుర్భుద్దీంచ్యా గాంఠీ సోడుని పడదేసోడిలే ఆతాస్వామీ సుఖే నిద్రా కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడాఏకాంత ఆశాతృష్ణ కల్పనేచా సోడుని గలబలా బాబాసోడుని గలబలా దయాక్షమా శాంతి దాసీ ఉబ్యా సేవేలా ఆతాస్వామీ సుఖే నిద్రా కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడాఏకాంత అలక్ష్య ఉన్మని ఘేఉని నాజుక దుశ్శాలా బాబా నాజుక దుశ్శాలా నిరంజనే సద్గురుస్వామీ నిజవిలశేజేలా ఆతాస్వామీ సుఖే నిద్రా కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాధ చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడాఏకాంత శ్రీ గురుదేవద్త: పాహేప్రసాదాచి వాటద్యావేదుఓనియాతాటా శేషాఘేఉని జా ఈనతుమచే ఝూలీయాబోజన ఝూలో ఆతాఏకసవాతుహ్మ ఆళంవావోదేవా తుకాహ్మణే ఆతా చిత్త కరునీరాహిలో నిశ్చిత్ పావలాప్రసాదఆత విఠోనిజవే బాబా ఆతానిజవే ఆపులాతో శ్రమకళోయేతసేభావే ఆతాస్వామీ సుఖే నిద్రా కరా గోపాలా బాబాసాయిదయాళా పురలేమనోరాధ జాతో ఆపులేస్ధళా తుహ్మసీ జాగవూ ఆహ్మఆపుల్యా చాడా బాబా ఆపుల్యాచాడా శుభా శుభ కర్మేదోష హరావయాపీడా అతాస్వామీ సుఖే నిద్రాకరాగోపాలా బాబాసాయిదయాళా పురలేమనోరాధ జాతో ఆపులేస్ధళా తుకాహ్మణేధిదలే ఉచ్చిష్టాచేభోజన (బాబా) ఉచ్చిష్టాచే భోజన నాహినివడిలే అహ్మ ఆపుల్యాభిన్నా అతాస్వామీ సుఖే నిద్రాకరాగోపాలా బాబాసాయిదయాళా పురలేమనోరధజాతో ఆపులేస్ధలా శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీసాయినాధామహరాజ్ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here