సాయి బాబా హారతులు | Sai Baba Aarathi / Aarti in Telugu

Shirdi Sai Baba Aarti in Telugu సాయి బాబా హారతులు కాకడ హారతి (Sri Sai Baba Kagada Harathi) ఉదయం గం:5.15 ని||లకు దీపము, అగరవత్తులు వెలిగించి వెన్న నివేదన చేసి 5 వత్తులతో హారతి ఇవ్వాలి ‎శ్రీ‬ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై. 1. జోడూ నియాకరచరణి ఠేవిలామాధా పరిసావీ వినంతీ మాఝీ పండరీనాధా అసోనసో భావా‌ఆలో – తూఝియాఠాయా క్రుపాద్రుష్టిపాహే మజకడే – సద్గురూరాయా అఖండిత అసావే‌ఇసే – … Continue reading సాయి బాబా హారతులు | Sai Baba Aarathi / Aarti in Telugu