Samba Panchashika Lyrics in Telugu | సాంబపంచాశికా

0
209
Samba Panchashika Lyrics in Telugu
Samba Panchashika Lyrics With Meaning in Telugu PDF Download

Samba Panchashika Lyrics in Telugu PDF

సాంబపంచాశికా

పుష్ణన్ దేవానమృతవిసరైరిందుమాస్రావ్య సమ్యగ్
భాభిః స్వాభీ రసయతి రసం యః పరం నిత్యమేవ |
క్షీణం క్షీణం పునరపి చ తం పూరయత్యేవమీదృగ్
దోలాలీలోల్లసితహృదయం నౌమి చిద్భానుమేకమ్ ||

శబ్దార్థత్వవివర్తమానపరమజ్యోతీరుచో గోపతే-
-రుద్గీథోఽభ్యుదితః పురోఽరుణతయా యస్య త్రయీమండలమ్ |
భాస్యద్వర్ణపదక్రమేరితతమః సప్తస్వరాశ్వైర్వియ-
-ద్విద్యాస్యందనమున్నయన్నివ నమస్తస్మై పరబ్రహ్మణే || ౧ ||

ఓమిత్యంతర్నదతి నియతం యః ప్రతిప్రాణి శబ్దో
వాణీ యస్మాత్ప్రసరతి పరా శబ్దతన్మాత్రగర్భా |
ప్రాణాపానౌ వహతి చ సమౌ యో మిథో గ్రాససక్తౌ
దేహస్థం తం సపది పరమాదిత్యమాద్యం ప్రపద్యే || ౨ ||

యస్త్వక్చక్షుఃశ్రవణరసనాఘ్రాణపాణ్యంఘ్రివాణీ-
-పాయూపస్థస్థితిరపి మనోబుద్ధ్యహంకారమూర్తిః |
తిష్ఠత్యంతర్బహిరపి జగద్భాసయన్ద్వాదశాత్మా
మార్తండం తం సకలకరణాధారమేకం ప్రపద్యే || ౩ ||

యా సా మిత్రావరుణసదనాదుచ్చరంతో త్రిషష్టిం
వర్ణానత్ర ప్రకటకరణైః ప్రాణసంగాత్ప్రసూతాన్ |
తాం పశ్యంతీం ప్రథమముదితాం మధ్యమాం బుద్ధిసంస్థాం
వాచం వక్త్రే కరణవిశదాం వైఖరీం చ ప్రపద్యే || ౪ ||

ఊర్ధ్వాధఃస్థాన్యతనుభువనాన్యంతరా సం‍నివిష్టా
నానానాడిప్రసవగహనా సర్వభూతాంతరస్థా |
ప్రాణాపానగ్రసననిరతైః ప్రాప్యతే బ్రహ్మనాడీ
సా నః శ్వేతా భవతు పరమాదిత్యమూర్తిః ప్రసన్నా || ౫ ||

న బ్రహ్మాండవ్యవహితపథా నాతిశీతోష్ణరూపా
నో వా నక్తం‍దివగమమితాఽతాపనీయాపరాహుః |
వైకుంఠీయా తనురివ రవే రాజతే మండలస్థా
సా నః శ్వేతా భవతు పరమాదిత్యమూర్తిః ప్రసన్నా || ౬ ||

యత్రారూఢం త్రిగుణవపుషి బ్రహ్మ తద్బిందురూపం
యోగీంద్రాణాం యదపి పరమం భాతి నిర్వాణమార్గః |
త్రయ్యాధారః ప్రణవ ఇతి యన్మండలం చండరశ్మే-
-రంతః సూక్ష్మం బహిరపి బృహన్ముక్తయేఽహం ప్రపన్నః || ౭ ||

యస్మిన్సోమః సురపితృనరైరన్వహం పీయమానః
క్షీణః క్షీణః ప్రవిశతి యతో వర్ధతే చాపి భూయః |
యస్మిన్వేదా మధుని సరఘాకారవద్భాంతి చాగ్రే
తచ్చండాంశోరమితమమృతం మండలస్థం ప్రపద్యే || ౮ ||

ఐంద్రీమాశాం పృథుకవపుషా పూరయిత్వా క్రమేణ
క్రాంతాః సప్త ప్రకటహరిణా యేన పాదేన లోకాః |
కృత్వా ధ్వాంతం విగలితబలివ్యక్తి పాతాలలీనం
విశ్వాలోకః స జయతి రవిః సత్త్వమేవోర్ధ్వరశ్మిః || ౯ ||

ధ్యాత్వా బ్రహ్మ ప్రథమమతను ప్రాణమూలే నదంతం
దృష్ట్వా చాంతః ప్రణవముఖరం వ్యాహృతీః సమ్యగుక్త్వా |
యత్తద్వేదే తదితి సవితుర్బ్రహ్మణోక్తం వరేణ్యం
తద్భర్గాఖ్యం కిమపి పరమం ధామగర్భం ప్రపద్యే || ౧౦ ||

త్వాం స్తోష్యామి స్తుతిభిరితి మే యస్తు భేదగ్రహోఽయం
సైవావిద్యా తదపి సుతరాం తద్వినాశాయ యుక్తః |
స్తౌమ్యేవాహం త్రివిధముదితం స్థూలసూక్ష్మం పరం వా
విద్యోపాయః పర ఇతి బుధైర్గీయతే ఖల్వవిద్యా || ౧౧ ||

యోఽనాద్యంతోఽప్యతనురగుణోఽణోరణీయాన్మహీయా-
-న్విశ్వాకారః సగుణ ఇతి వా కల్పనాకల్పితాంగః |
నానాభూతప్రకృతివికృతీర్దర్శయన్భాతి యో వా
తస్మై తస్మై భవతు పరమాదిత్య నిత్యం నమస్తే || ౧౨ ||

తత్త్వాఖ్యానే త్వయి మునిజనాః నేతి నేతి బ్రువంతః
శ్రాంతాః సమ్యక్త్వమితి న చ తైరీదృశో వేతి చోక్తః |
తస్మాత్తుభ్యం నమ ఇతి వచోమాత్రమేవాస్మి వచ్మి
ప్రాయో యస్మాత్ప్రసరతి తరాం భారతీ జ్ఞానగర్భా || ౧౩ ||

సర్వాంగీణః సకలవపుషామంతరే యోఽంతరాత్మా
తిష్ఠన్కాష్ఠే దహన ఇవ నో దృశ్యసే యుక్తిశూన్యైః |
యశ్చ ప్రాణారణిషు నియతైర్మథ్యమానాసు సద్భి-
-ర్దృశ్యం జ్యోతిర్భవసి పరమాదిత్య తస్మై నమస్తే || ౧౪ ||

స్తోతా స్తుత్యః స్తుతిరితి భవాన్కర్తృకర్మక్రియాత్మా
క్రీడత్యేకస్తవ నుతివిధావస్వతంత్రస్తతోఽహమ్ |
యద్వా వచ్మి ప్రణయసుభగం గోపతే తచ్చ తథ్యం
త్వత్తో హ్యన్యత్కిమివ జగతాం విద్యతే తన్మృషా స్యాత్ || ౧౫ ||

జ్ఞానం నాంతఃకరణరహితం విద్యతేఽస్మద్విధానాం
త్వం చాత్యంతం సకలకరణాగోచరత్వాదచింత్యః |
ధ్యానాతీతస్త్వమితి న వినా భక్తియోగేన లభ్య-
-స్తస్మాద్భక్తిం శరణమమృతప్రాప్తయేఽహం ప్రపన్నః || ౧౬ ||

హార్దం హంతి ప్రథమముదితా యా తమః సంశ్రితానాం
సత్త్వోద్రేకాత్తదను చ రజః కర్మయోగక్రమేణ |
స్వభ్యస్తా చ ప్రథయతితరాం సత్త్వమేవ ప్రపన్నా
నిర్వాణాయ వ్రజతి శమినాం తేఽర్క భక్తిస్త్రయీవ || ౧౭ ||

తామాసాద్య శ్రియమివ గృహే కామధేనుం ప్రవాసే
ధ్వాంతే భాతిం ధృతిమివ వనే యోజనే బ్రహ్మనాడిమ్ |
నావం చాస్మిన్విషమవిషయగ్రాహసంసారసింధౌ
గచ్ఛేయం తే పరమమమృతం యన్న శీతం న చోష్ణమ్ || ౧౮ ||

అగ్నీషోమావఖిలజగతః కారణం తౌ మయూఖైః
సర్గాదానే సృజసి భగవన్హ్రాసవృద్ధిక్రమేణ |
తావేవాంతర్విషువతి సమౌ జుహ్వతామాత్మవహ్నౌ
ద్వావప్యస్తం నయసి యుగపన్ముక్తయే భక్తిభాజామ్ || ౧౯ ||

స్థూలత్వం తే ప్రకృతిగహనం నైవ లక్ష్యం హ్యనంతం
సూక్ష్మత్వం వా తదపి సదసద్వ్యక్త్యభావాదచింత్యమ్ |
ధ్యాయామీత్థం కథమవిదితం త్వామనాద్యంతమంత-
-స్తస్మాదర్క ప్రణయిని మయి స్వాత్మనైవ ప్రసీద || ౨౦ ||

యత్తద్వేద్యం కిమపి పరమం శబ్దతత్త్వం త్వమంత-
-స్తత్సద్వ్యక్తిం జిగమిషు శనైర్లాతి మాత్రా కలాః ఖే |
అవ్యక్తేన ప్రణవవపుషా బిందునాదోదితం స-
-చ్ఛబ్దబ్రహ్మోచ్చరతి కరణవ్యంజితం వాచకం తే || ౨౧ ||

ప్రాతఃసంధ్యారుణకిరణభాగృఙ్మయం రాజసం య-
-న్మధ్యే చాపి జ్వలదివ యజుః శుక్లభాః సాత్త్వికం వా |
సాయం సామాస్తమితకిరణం యత్తమోల్లాసి రూపం
సాహ్నః సర్గస్థితిలయవిధావాకృతిస్తే త్రయీవ || ౨౨ ||

యే పాతాలోదధిమునినగద్వీపలోకాధిబీజ-
-చ్ఛందోభూతస్వరముఖనదత్సప్తసప్తిం ప్రపన్నాః |
యే చైకాశ్వం నిరవయవవాగ్భావమాత్రాధిరూఢం
తే త్వామేవ స్వరగుణకలావర్జితం యాంత్యనశ్వమ్ || ౨౩ ||

దివ్యం జ్యోతిః సలిలపవనైః పూరయిత్వా త్రిలోకీ-
-మేకీభూతం పునరపి చ తత్సారమాదాయ గోభిః |
అంతర్లీనో విశసి వసుధాం తద్గతః సూయసేఽన్నం
తచ్చ ప్రాణాం‍స్త్వమితి జగతాం ప్రాణభృత్సూర్య ఆత్మా || ౨౪ ||

అగ్నీషోమౌ ప్రకృతిపురుషౌ బిందునాదౌ చ నిత్యౌ
ప్రాణాపానావపి దిననిశే యే చ సత్యానృతే ద్వే |
ధర్మాధర్మౌ సదసదుభయం యోఽంతరావేశ్య యోగీ
వర్తేతాత్మన్యుపరతమతిర్నిర్గుణం త్వాం విశేత్సః || ౨౫ ||

గర్భాధానప్రసవవిధయే సుప్తయోరిందుభాసా
సాపత్న్యేనాభిముఖమివ ఖే కాంతయోర్మధ్యసంస్థః |
ద్యావాపృథ్వ్యోర్వదనకమలే గోముఖైర్బోధయిత్వా
పర్యాయేణాపిబసి భగవన్ షడ్రసాస్వాదలోలః || ౨౬ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

సాంబపంచాశికా – 2

సోమం పూర్ణామృతమివ చరుం తేజసా సాధయిత్వా
కృత్వా తేనానలముఖజగత్తర్పర్ణం వైశ్వదేవమ్ |
ఆమావస్యం విఘసమివ ఖే తత్కలాశేషమశ్నన్
బ్రహ్మాండాంతర్గృహపతిరివ స్వాత్మయాగం కరోషి || ౨౭ ||

కృత్వా నక్తం‍దినమివ జగద్బీజమావ్యక్తికం య-
-త్తత్రైవాంతర్దినకర తథా బ్రాహ్మమన్యత్తతోఽల్పమ్ |
దైవం పిత్ర్యం క్రమపరిగతం మానుషం చాల్పమల్పం
కుర్వన్కకుర్వన్కలయసి జగత్పంచధావర్తనాభిః || ౨౮ ||

తత్త్వాలోకే తపన సుదినే యే పరం సంప్రబుద్ధాః
యే వా చిత్తోపశమరజనీయోగనిద్రాముపేతాః |
తేఽహోరాత్రోపరమపరమానందసంధ్యాసు సౌరం
భిత్త్వా జ్యోతిః పరమపరమం యాంతి నిర్వాణసంజ్ఞమ్ || ౨౯ ||

ఆబ్రహ్మేదం నవమివ జగజ్జంగమస్థావరాంతం
సర్గే సర్గే విసృజసి రవే గోభిరుద్రిక్తసోమైః |
దీప్తైః ప్రత్యాహరసి చ లయే తద్యథాయోని భూయః
సర్గాంతాదౌ ప్రకటవిభవాం దర్శయన్రశ్మిలీలామ్ || ౩౦ ||

శ్రిత్వా నిత్యోపచితముచితం బ్రహ్మతేజః ప్రకాశం
రూపం సర్గస్థితిలయముచా సర్వభూతేషు మధ్యే |
అంతేవాసిష్వివ సుగురుణా యః పరోక్షః ప్రకృత్యా
ప్రత్యక్షోఽసౌ జగతి భవతా దర్శితః స్వాత్మనాత్మా || ౩౧ ||

లోకాః సర్వే వపుషి నియతం తే స్థితాస్త్వం చ తేషా-
-మేకైకస్మిన్యుగపదగుణో విశ్వహేతోర్గుణీవ |
ఇత్థంభూతే భవతి భగవన్న త్వదన్యోఽస్మి సత్యం
కిం తు జ్ఞస్త్వం పరమపురుషోఽహం ప్రకృత్యైవ చాజ్ఞః || ౩౨ ||

సంకల్పేచ్ఛాద్యఖిలకరణప్రాణవాణ్యో వరేణ్యాః
సంపన్నా మే త్వదభినవనాజ్జన్మ చేదం శరణ్యమ్ |
మన్యే చాస్తం జిగమిషు శనైః పుణ్యపాపద్వయం త-
-ద్భక్తిశ్రద్ధే తవ చరణయోరన్యథా నో భవేతామ్ || ౩౩ ||

సత్యం భూయో జననమరణే త్వత్ప్రపన్నేషు న స్త-
-స్తత్రాప్యేకం తవ నుతిఫలం జన్మ యాచే తదిత్థమ్ |
త్రైలోక్యేశః శమ ఇవ పరః పుణ్యకాయోఽప్యయోనిః
సంసారాబ్ధౌ ప్లవ ఇవ జగత్తారణాయ స్థిరః స్యామ్ || ౩౪ ||

సౌషుమ్ణేన త్వమమృతపథేనైత్య శీతాంశుభావం
పుష్ణాస్యగ్రే సురనరపితౄన్ శాంతభాభిః కలాభిః |
పశ్చాదంభో విశసి వివిధాశ్చౌషధీస్తద్గతోఽపి
ప్రీణాస్యేవం త్రిభువనమతస్తే జగన్మిత్రతార్క || ౩౫ ||

మందాక్రాంతే తమసి భవతా నాథ దోషావసానే
నాంతర్లీనా మమ మతిరియం గాఢనిద్రాం జహాతి |
తస్మాదస్తంగమితతమసా పద్మినీవాత్మభాసా
సౌరీత్యేషా దినకర పరం నీయతామాశు బోధమ్ || ౩౬ ||

యేన గ్రాసీకృతమివ జగత్సర్వమాసీత్తదస్తం
ధ్వాంతం నీత్వా పునరపి విభో తద్దయాఘ్రాతచిత్తః |
ధత్సే నక్తం‍దినమపి గతీ శుక్లకృష్ణే విభజ్య
త్రాతా తస్మాద్భవ పరిభవే దుష్కృతే మేఽపి భానో || ౩౭ ||

ఆసంసారోపచితసదసత్కర్మబంధాశ్రితానా-
-మాధివ్యాధిప్రజనమరణక్షుత్పిపాసార్దితానామ్ |
మిథ్యాజ్ఞానప్రబలతమసా నాథ చాంధీకృతానాం
త్వం నస్త్రాతా భవ కరుణయా యత్ర తత్ర స్థితానామ్ || ౩౮ ||

సత్యాసత్యస్ఖలితవచసాం శౌచలజ్జోజ్ఝితానా-
-మజ్ఞానానామఫలసఫలప్రార్థనాకాతరాణామ్ |
సర్వావస్థాస్వఖిలవిషయాభ్యస్తకౌతూహలానాం
త్వం నస్త్రాతా భవ పితృతయా భోగలోలార్భకాణామ్ || ౩౯ ||

యావద్దేహం జరయతి జరా నాంతకాదేత్య దూతీ
నో వా భీమస్త్రిఫణభుజగాకారదుర్వారపాశః |
గాఢం కంఠే లగతి సహసా జీవితం లేలిహాన-
-స్తావద్భక్తాభయద సదయం శ్రేయసే నః ప్రసీద || ౪౦ ||

విశ్వప్రాణగ్రసనరసనాటోపకోపప్రగల్భం
మృత్యోర్వక్త్రం దహననయనోద్దామదంష్ట్రాకరాలమ్ |
యావదృష్ట్వా వ్రజతి న భియా పంచతామేష కాయ-
-స్తావన్నిత్యామృతమయ రవే పాహి నః కాందిశీకాన్ || ౪౧ ||

శబ్దాకారం వియదివ వపుస్తే యజుఃసామధామ్నః
సప్తచ్ఛందాం‍స్యపి చ తురగా ఋఙ్మయం మండలం చ |
ఏవం సర్వశ్రుతిమయతయా మద్దయానుగ్రహాద్వా
క్షిప్రం మత్తః కృపణకరుణాక్రందమాకర్ణయేమమ్ || ౪౨ ||

నాశం నాస్మచ్చరణశరణా యాంత్యపి గ్రస్యమానా
దేవైరిత్థం సితమివ యశో దర్శయన్స్వం త్రిలోక్యామ్ |
మన్యే సోమం క్షతతనుమమాగర్భవృద్ధ్యా వివస్వన్
శుక్లచ్ఛాయాం నయసి శనకైః స్వాం సుషుమ్ణాంశుభాసా || ౪౩ ||

ఆస్తాం జన్మప్రభృతి భవతః సేవనం తద్ధి లోకే
వాచ్యం కేనాపరిమితఫలం భుక్తిముక్తిప్రకారమ్ |
జ్యోతిర్మాత్రం స్మృతిపథమితో జీవితాంతేఽపి భాస్వ-
-న్నిర్వాణాయ ప్రభవసి సతాం తేన తే కః సమోఽన్యః || ౪౪ ||

అప్రత్యక్షత్రిదశభజనాద్యత్పరోక్షం ఫలం త-
-త్పుంసాం యుక్తం భవతి హి సమం కారణేనైవ కార్యమ్ |
ప్రత్యక్షస్త్వం సకలజగతాం యత్సమక్షం ఫలం మే
యుష్మద్భక్తేః సముచితమతస్తత్తు యాచే యథా త్వామ్ || ౪౫ ||

యే చారోగ్యం దిశతి భగవాన్సేవితోఽప్యేవమాహు-
-స్తే తత్త్వజ్ఞా జగతి సుభగా భోగయోగప్రధానాః |
భుక్తేర్ముక్తేరపి చ జగతాం యచ్చ పూర్ణం సుఖానాం
తస్యాన్యోఽర్కాదమృతవపుషః కో హి నామాస్తు దాతా || ౪౬ ||

హిత్వా హిత్వా గురుచపలతామప్యనేకాన్నిజార్థా-
-న్యైరేకార్థీకృతమివ భవత్సేవనం మత్ప్రియార్థమ్ |
తేషామిచ్ఛామ్యుపకృతిమహం స్వేంద్రియాణాం ప్రియాణా-
-మాదౌ తస్మాన్మమ దినపతే దేహి తేభ్యః ప్రసాదమ్ || ౪౭ ||

కిం తన్నామోచ్చరతి వచనం యస్య నోచ్చారకస్త్వం
కిం తద్వాచ్యం సకలవచసాం విశ్వమూర్తే న యత్త్వమ్ |
తస్మాదుక్తం యదపి తదపి త్వన్నుతౌ భక్తియోగా-
-దస్మాభిస్తద్భవతు భగవంస్త్వత్ప్రసాదేన ధన్యమ్ || ౪౮ ||

యా పంథానం దిశతి శిశిరాద్యుత్తరం దేవయానం
యా వా కృష్ణం పితృపథమథో దక్షిణం ప్రావృడాద్యమ్ |
తాభ్యామన్యా విషువదభిజిన్మధ్యమా కృత్యశూన్యా
ధన్యా కాశ్చిత్ప్రకృతిపురుషావంతరా మేఽస్తు వృత్తిః || ౪౯ ||

స్థిత్వా కించిన్మన ఇవ పిబన్సేతుబంధస్య మధ్యే
ప్రాప్యోపేయం ధృవపదమథో వ్యక్తముద్దాల్య తాలు |
సత్యాదూర్ధ్వం కిమపి పరమం వ్యోమ సోమాగ్నిశూన్యం
గచ్ఛేయం త్వాం సురపితృగతీ చాంతరా బ్రహ్మభూతః || ౫౦ ||

సర్వాత్మత్వం సవితురితి యో వాఙ్మనఃకాయబుద్ధ్యా
రాగద్వేషోపశమసమతాయోగమేవారురుక్షుః |
ధర్మాధర్మగ్రసనరశనాముక్తయే యుక్తియుక్తాం
స శ్రీసాంబః స్తుతిమితి రవేః స్వప్రశాంతాం చకార || ౫౧ ||

భక్తిశ్రద్ధాద్యఖిలతరుణీవల్లభేనేదముక్తం
శ్రీసాంబేన ప్రకటగహనం స్తోత్రమధ్యాత్మగర్భమ్ |
యః సావిత్రం పఠతి నియతం స్వాత్మవత్సర్వలోకా-
-న్పశ్యన్సోఽంతే వ్రజతి శుకవన్మండలం చండరశ్మేః || ౫౨ ||

ఇతి పరమరహస్యశ్లోకపంచాశదేషా
తపననవనపుణ్యా సాగమబ్రహ్మచర్చా |
హరతు దురితమస్మద్వర్ణితాకర్ణితా వో
దిశతు చ శుభసిద్ధిం మాతృవద్భక్తిభాజామ్ || ౫౩ ||

శ్రీస్వాత్మసంవిదభిన్నరూపశివార్పణమస్తు |
సమాప్తం చేదం సాంబపంచాశికాశాస్త్రమ్ ||

ఇతి సాంబప్రణీతా సాంబపంచాశికా సంపూర్ణా ||

Lord Surya Bhagwan Related Stotras

Sri Surya Panjara Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ సూర్య పంజర స్తోత్రం

Surya Grahana Shanti Parihara Sloka in Telugu | సూర్యగ్రహణ శాంతి శ్లోకాః

Samba Panchashika Lyrics in Telugu | సాంబపంచాశికా

Sri Ravi Saptati Nama Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ రవి సప్తతి రహస్యనామ స్తోత్రం

Ratha Saptami Sloka Lyrics in Telugu | రథ సప్తమి శ్లోకాః

Sri Aditya Stotram 2 (Mahabharatam) in Telugu | శ్రీ ఆదిత్య స్తోత్రం (మహాభారతే)

Aditya Stotram Lyrics in Telugu | ఆదిత్య స్తోత్రం

Sri Aditya Stavam Lyrics in Telugu | శ్రీ ఆదిత్య స్తవం

Sri Aditya Kavacham in Telugu | శ్రీ ఆదిత్య కవచం

శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Surya Ashtottara Satanama Stotram in Telugu

శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Surya Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ సూర్య స్తోత్రం – Sri Surya Stotram in Telugu

శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార పూజ – Sri Surya Shodasopachara Puja