శమీ ప్రార్థన – Sami Vruksha Prarthana

0
6006

Sami Vruksha Prarthana

శమీ శమయ తే పాపం శమీ శత్రు వినాశినీ
అర్జునస్య ధనుర్ధారీ రామస్య ప్రియదర్శిని || ౧ ||

శమీం కమలపత్రాక్షీం శమీం కంటకధారిణీం
ఆరోహతు శమీం లక్ష్మీం నృణామాయుష్యవర్ధనీం || ౨ ||

నమో విశ్వాసవృక్షాయ పార్థశస్త్రాస్త్రధారిణే
త్వత్తః పత్రం ప్రతీక్ష్యామి సదా మే విజయీ భవ || ౩ ||

ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది
పౌరుషే చాఽప్రతిద్వంద్వశ్చరైనం జహిరావణిమ్ || ౪ ||

అమంగళానాం ప్రశమీం దుష్కృతస్య చ నాశినీం
దుస్స్వప్నహారిణీం ధన్యాం ప్రపద్యేఽహం శమీం శుభాం || ౫ ||

Download PDF here Sami Vruksha Prarthana – శమీ ప్రార్థన

Sri Kubera Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu | శ్రీ కుబేర అష్టోత్తరశతనామావళిః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here