శ్రీ సంకష్ట హర గణేశస్తోత్రము

0
4765

 

13336217_1307338842628300_1437980715_n
Sankashta Hara Ganesha Stotram / శ్రీ సంకష్ట హర గణేశస్తోత్రము

Sankashta Hara Ganesha Stotram / శ్రీ సంకష్ట హర గణేశస్తోత్రము

॥ శ్రీ సంకష్ట హర గణేశస్తోత్ర ॥

 

శ్రీగణేశాయ నమః । నారద ఉవాచ ।

ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ ।

భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యమాయుఃకామార్థసిద్ధయే ॥ ౧॥

 

ప్రథమం వక్రతుణ్డం చ ఏకదన్తం ద్వితీయకమ్ ।

తృతీయం కృష్ణపిఙ్గాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకమ్ ॥ ౨॥

 

లమ్బోదరం పఞ్చమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ ।

సప్తమం విఘ్నరాజేన్ద్రం ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ ॥ ౩॥

 

నవమం భాలచన్ద్రం చ దశమం తు వినాయకమ్ ।

ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశం తు గజాననమ్ ॥ ౪॥

 

ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసన్ధ్యం యః పఠేన్నరః ।

న చ విఘ్నభయం తస్య సర్వసిద్ధికరః ప్రభుః ॥ ౫॥

 

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ ।

పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్మోక్షార్థీ లభతే గతిమ్ ॥ ౬॥

 

జపేద్గణపతిస్తోత్రం షడ్భిర్మాసైః ఫలం లభేత్ ।

సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయః ॥ ౭॥

 

అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్ ।

తస్య విద్యా భవేత్సర్వా గణేశస్య ప్రసాదతః ॥ ౮॥

 

॥ ఇతి శ్రీనారదపురాణే సంకటనాశనం గణేశస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Sankashta Hara Ganesha Stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here