Sankata Nasana Ganesha Stotram | సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం

Sankata Nasana Ganesha Stotram Lyrics in Telugu నారద ఉవాచ – ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ | భక్తావాసం స్మరేనిత్యం ఆయుష్కామార్థసిద్ధయే || ౧ || ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకమ్ | తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకమ్ || ౨ || లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ | సప్తమం విఘ్నరాజేంద్రం ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ || ౩ || నవమం బాలచంద్రం చ దశమం తు వినాయకమ్ … Continue reading Sankata Nasana Ganesha Stotram | సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం