సంతాన గోపాల స్తోత్రం

0
9887
సంతాన గోపాల స్తోత్రం / Santhana Gopala Stotram
సంతాన గోపాల స్తోత్రం / Santhana Gopala Stotram

సంతాన గోపాల స్తోత్రం

 

సంతాన గోపాల స్తోత్రం / Santhana Gopala Stotram

 

శ్రీశంకమలపత్రాక్షందేవకీనన్దనంహరిమ్।

సుతసమ్ప్రాప్తయేకృష్ణంనమామిమధుసూదనమ్॥౧॥

నమామ్యహంవాసుదేవంసుతసమ్ప్రాప్తయేహరిమ్।

యశోదాఙ్కగతంబాలంగోపాలంనన్దనన్దనమ్॥౨॥

అస్మాకంపుత్రలాభాయగోవిన్దంమునివన్దితమ్।

నమామ్యహంవాసుదేవందేవకీనన్దనంసదా॥౩॥

గోపాలండిమ్భకంవన్దేకమలాపతిమచ్యుతమ్।

పుత్రసమ్ప్రాప్తయేకృష్ణంనమామియదుపుఙ్గవమ్॥౪॥

పుత్రకామేష్టిఫలదంకఞ్జాక్షంకమలాపతిమ్।

దేవకీనన్దనంవన్దేసుతసమ్ప్రాప్తయేమమ॥౫॥

పద్మాపతేపద్మనేత్రేపద్మనాభజనార్దన।

దేహిమేతనయంశ్రీశవాసుదేవజగత్పతే॥౬॥

యశోదాఙ్కగతంబాలంగోవిన్దంమునివన్దితమ్।

అస్మాకంపుత్రలాభాయనమామిశ్రీశమచ్యుతమ్॥౭॥

శ్రీపతేదేవదేవేశదీనార్తిర్హరణాచ్యుత।

గోవిన్దమేసుతందేహినమామిత్వాంజనార్దన॥౮॥

భక్తకామదగోవిన్దభక్తంరక్షశుభప్రద।

దేహిమేతనయంకృష్ణరుక్మిణీవల్లభప్రభో॥౯॥

రుక్మిణీనాథసర్వేశదేహిమేతనయంసదా।

భక్తమన్దారపద్మాక్షత్వామహంశరణంగతః॥౧౦॥

దేవకీసుతగోవిన్దవాసుదేవజగత్పతే।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౧౧॥

వాసుదేవజగద్వన్ద్యశ్రీపతేపురుషోత్తమ।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౧౨॥

కఞ్జాక్షకమలానాథపరకారుణికోత్తమ।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౧౩॥

లక్ష్మీపతేపద్మనాభముకున్దమునివన్దిత।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౧౪॥

కార్యకారణరూపాయవాసుదేవాయతేసదా।

నమామిపుత్రలాభార్థసుఖదాయబుధాయతే॥౧౫॥

రాజీవనేత్రశ్రీరామరావణారేహరేకవే।

తుభ్యంనమామిదేవేశతనయందేహిమేహరే॥౧౬॥

అస్మాకంపుత్రలాభాయభజామిత్వాంజగత్పతే।

దేహిమేతనయంకృష్ణవాసుదేవరమాపతే॥౧౭॥

శ్రీమానినీమానచోరగోపీవస్త్రాపహారక।

దేహిమేతనయంకృష్ణవాసుదేవజగత్పతే॥ ౧౮॥

అస్మాకంపుత్రసమ్ప్రాప్తింకురుష్వయదునన్దన।

రమాపతేవాసుదేవముకున్దమునివన్దిత॥౧౯॥

వాసుదేవసుతందేహితనయందేహిమాధవ।

పుత్రంమేదేహిశ్రీకృష్ణవత్సందేహిమహాప్రభో॥౨౦॥

డిమ్భకందేహిశ్రీకృష్ణఆత్మజందేహిరాఘవ।

భక్తమన్దారమేదేహితనయంనన్దనన్దన॥౨౧॥

నన్దనందేహిమేకృష్ణవాసుదేవజగత్పతే।

కమలనాథగోవిన్దముకున్దమునివన్దిత॥౨౨॥

అన్యథాశరణంనాస్తిత్వమేవశరణంమమ।

సుతందేహిశ్రియందేహిశ్రియంపుత్రంప్రదేహిమే॥౨౩॥

యశోదాస్తన్యపానజ్ఞంపిబన్తంయదునన్దనం।

వన్దేఽహంపుత్రలాభార్థంకపిలాక్షంహరింసదా॥౨౪॥

నన్దనన్దనదేవేశనన్దనందేహిమేప్రభో।

రమాపతేవాసుదేవశ్రియంపుత్రంజగత్పతే॥౨౫॥

పుత్రంశ్రియంశ్రియంపుత్రంపుత్రంమేదేహిమాధవ।

అస్మాకందీనవాక్యస్యఅవధారయశ్రీపతే॥౨౬॥

గోపాలడిమ్భగోవిన్దవాసుదేవరమాపతే।

అస్మాకండిమ్భకందేహిశ్రియందేహిజగత్పతే॥౨౭॥

మద్వాఞ్ఛితఫలందేహిదేవకీనన్దనాచ్యుత।

మమపుత్రార్థితంధన్యంకురుష్వయదునన్దన॥౨౮॥

యాచేఽహంత్వాంశ్రియంపుత్రందేహిమేపుత్రసమ్పదమ్।

భక్తచిన్తామణేరామకల్పవృక్షమహాప్రభో॥౨౯॥

ఆత్మజంనన్దనంపుత్రంకుమారండిమ్భకంసుతమ్।

అర్భకంతనయందేహిసదామేరఘునన్దన॥౩౦॥

వన్దేసన్తానగోపాలంమాధవంభక్తకామదమ్।

అస్మాకంపుత్రసమ్ప్రాప్త్యైసదాగోవిన్దమచ్యుతమ్॥౩౧॥

ఓంకారయుక్తంగోపాలంశ్రీయుక్తంయదునన్దనమ్।

క్లీంయుక్తందేవకీపుత్రంనమామియదునాయకమ్॥౩౨॥

వాసుదేవముకున్దేశగోవిన్దమాధవాచ్యుత।

దేహిమేతనయంకృష్ణరమానాథమహాప్రభో॥౩౩॥

రాజీవనేత్రగోవిన్దకపిలాక్షహరేప్రభో।

సమస్తకామ్యవరదదేహిమేతనయంసదా॥౩౪॥

అబ్జపద్మనిభంపద్మవృన్దరూపజగత్పతే।

దేహిమేవరసత్పుత్రంరమానాయకమాధవ॥౩౫॥

నన్దపాలధరాపాలగోవిన్దయదునన్దన।

దేహిమేతనయంకృష్ణరుక్మిణీవల్లభప్రభో॥౩౬॥

దాసమన్దారగోవిన్దముకున్దమాధవాచ్యుత।

గోపాలపుణ్డరీకాక్షదేహిమేతనయంశ్రియమ్॥౩౭॥

యదునాయకపద్మేశనన్దగోపవధూసుత।

దేహిమేతనయంకృష్ణశ్రీధరప్రాణనాయక॥౩౮॥

అస్మాకంవాఞ్ఛితందేహిదేహిపుత్రంరమాపతే।

భగవన్కృష్ణసర్వేశవాసుదేవజగత్పతే॥౩౯॥

రమాహృదయసమ్భారసత్యభామామనఃప్రియ।

దేహిమేతనయంకృష్ణరుక్మిణీవల్లభప్రభో॥౪౦॥

చన్ద్రసూర్యాక్షగోవిన్దపుణ్డరీకాక్షమాధవ।

అస్మాకంభాగ్యసత్పుత్రందేహిదేవజగత్పతే॥౪౧॥

కారుణ్యరూపపద్మాక్షపద్మనాభసమర్చిత।

దేహిమేతనయంకృష్ణదేవకీనన్దనన్దన॥౪౨॥

దేవకీసుతశ్రీనాథవాసుదేవజగత్పతే।

సమస్తకామఫలదదేహిమేతనయంసదా॥౪౩॥

భక్తమన్దారగమ్భీరశఙ్కరాచ్యుతమాధవ।

దేహిమేతనయంగోపబాలవత్సలశ్రీపతే॥౪౪॥

శ్రీపతేవాసుదేవేశదేవకీప్రియనన్దన।

భక్తమన్దారమేదేహితనయంజగతాంప్రభో॥౪౫॥

జగన్నాథరమానాథభూమినాథదయానిధే।

వాసుదేవేశసర్వేశదేహిమేతనయంప్రభో ॥ ౪౬॥

శ్రీనాథకమలపత్రాక్షవాసుదేవజగత్పతే।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౪౭॥

దాసమన్దారగోవిన్దభక్తచిన్తామణేప్రభో।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౪౮॥

గోవిన్దపుణ్డరీకాక్షరమానాథమహాప్రభో।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౪౯॥

శ్రీనాథకమలపత్రాక్షగోవిన్దమధుసూదన।

మత్పుత్రఫలసిద్ధ్యర్థంభజామిత్వాంజనార్దన॥౫౦॥

స్తన్యంపిబన్తంజననీముఖామ్బుజంవిలోక్యమన్దస్మితముజ్జ్వలాఙ్గమ్।

స్పృశన్తమన్యస్తనమఙ్గులీభిర్వన్దేయశోదాఙ్కగతంముకున్దమ్॥౫౧॥

యాచేఽహంపుత్రసన్తానంభవన్తంపద్మలోచన।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౫౨॥

అస్మాకంపుత్రసమ్పత్తేశ్చిన్తయామిజగత్పతే।

శీఘ్రంమేదేహిదాతవ్యంభవతామునివన్దిత॥౫౩॥

వాసుదేవజగన్నాథశ్రీపతేపురుషోత్తమ।

కురుమాంపుత్రదత్తంచకృష్ణదేవేన్ద్రపూజిత॥౫౪॥

కురుమాంపుత్రదత్తంచయశోదాప్రియనన్దనమ్।

మహ్యంచపుత్రసన్తానందాతవ్యమ్భవతాహరే॥౫౫॥

వాసుదేవజగన్నాథగోవిన్దదేవకీసుత।

దేహిమేతనయంరామకౌశల్యాప్రియనన్దన॥౫౬॥

పద్మపత్రాక్షగోవిన్దవిష్ణోవామనమాధవ।

దేహిమేతనయంసీతాప్రాణనాయకరాఘవ॥౫౭॥

కఞ్జాక్షకృష్ణదేవేన్ద్రమణ్డితమునివన్దిత।

లక్ష్మణాగ్రజశ్రీరామదేహిమేతనయంసదా॥౫౮॥

దేహిమేతనయంరామదశరథప్రియనన్దన।

సీతానాయకకఞ్జాక్షముచుకున్దవరప్రద॥౫౯॥

విభీషణస్యయాలఙ్కాప్రదత్తాభవతాపురా।

అస్మాకంతత్ప్రకారేణతనయందేహిమాధవ॥౬౦॥

భవదీయపదామ్భోజేచిన్తయామినిరన్తరమ్।

దేహిమేతనయంసీతాప్రాణవల్లభరాఘవ॥౬౧॥

రామమత్కామ్యవరదపుత్రోత్పత్తిఫలప్రద।

దేహిమేతనయంశ్రీశకమలాసనవన్దిత॥౬౨॥

రామరాఘవసీతేశలక్ష్మణానుజదేహిమే।

భాగ్యవత్పుత్రసన్తానందశరథప్రియనన్దన।

దేహిమేతనయంరామకృష్ణగోపాలమాధవ॥౬౪॥

కృష్ణమాధవగోవిన్దవామనాచ్యుతశఙ్కర।

దేహిమేతనయంశ్రీశగోపబాలకనాయక॥౬౫॥

గోపబాలమహాధన్యగోవిన్దాచ్యుతమాధవ।

దేహిమేతనయంకృష్ణవాసుదేవజగత్పతే॥౬౬॥

దిశతుదిశతుపుత్రందేవకీనన్దనోఽయం

దిశతుదిశతుశీఘ్రంభాగ్యవత్పుత్రలాభమ్।

దిశతుదిశతుశీఘ్రంశ్రీశోరాఘవోరామచన్ద్రో

దిశతుదిశతుపుత్రంవంశవిస్తారహేతోః॥౬౭॥

దీయతాంవాసుదేవేనతనయోమత్ప్రియఃసుతః।

కుమారోనన్దనఃసీతానాయకేనసదామమ॥౬౮॥

రామరాఘవగోవిన్దదేవకీసుతమాధవ।

దేహిమేతనయంశ్రీశగోపబాలకనాయక॥౬౯॥

వంశవిస్తారకంపుత్రందేహిమేమధుసూదన।

సుతందేహిసుతందేహిత్వామహంశరణంగతః॥౭౦॥

మమాభీష్టసుతందేహికంసారేమాధవాచ్యుత।

సుతందేహిసుతందేహిత్వామహంశరణంగతః॥౭౧॥

చన్ద్రార్కకల్పపర్యన్తంతనయందేహిమాధవ।

సుతందేహిసుతందేహిత్వామహంశరణంగతః॥౭౨॥

విద్యావన్తంబుద్ధిమన్తంశ్రీమన్తంతనయంసదా।

దేహిమేతనయంకృష్ణదేవకీనన్దనప్రభో॥౭౩॥

నమామిత్వాంపద్మనేత్రసుతలాభాయకామదమ్।

ముకున్దంపుణ్డరీకాక్షంగోవిన్దంమధుసూదనమ్॥౭౪॥

భగవన్కృష్ణగోవిన్దసర్వకామఫలప్రద।

దేహిమేతనయంస్వామింస్త్వామహంశరణంగతః॥౭౫॥

స్వామింస్త్వంభగవన్రామకృష్నమాధవకామద।

దేహిమేతనయంనిత్యంత్వామహంశరణంగతః॥౭౬॥

తనయందేహిఓగోవిన్దకఞ్జాక్షకమలాపతే।

సుతందేహిసుతందేహిత్వామహంశరణంగతః॥౭౭॥

పద్మాపతేపద్మనేత్రప్రద్యుమ్నజనకప్రభో।

సుతందేహిసుతందేహిత్వామహంశరణంగతః॥౭౮॥

శఙ్ఖచక్రగదాఖడ్గశార్ఙ్గపాణేరమాపతే।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౭౯॥

నారాయణరమానాథరాజీవపత్రలోచన।

సుతంమేదేహిదేవేశపద్మపద్మానువన్దిత॥౮౦॥

రామరాఘవగోవిన్దదేవకీవరనన్దన।

రుక్మిణీనాథసర్వేశనారదాదిసురార్చిత॥౮౧॥

దేవకీసుతగోవిన్దవాసుదేవజగత్పతే।

దేహిమేతనయంశ్రీశగోపబాలకనాయక॥౮౨॥

మునివన్దితగోవిన్దరుక్మిణీవల్లభప్రభో।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౮౩॥

గోపికార్జితపఙ్కేజమరన్దాసక్తమానస।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౮౪॥

రమాహృదయపఙ్కేజలోలమాధవకామద।

మమాభీష్టసుతందేహిత్వామహంశరణంగతః॥౮౫॥

వాసుదేవరమానాథదాసానాంమఙ్గలప్రద।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౮౬॥

కల్యాణప్రదగోవిన్దమురారేమునివన్దిత।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౮౭॥

పుత్రప్రదముకున్దేశరుక్మిణీవల్లభప్రభో।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౮౮॥

పుణ్డరీకాక్షగోవిన్దవాసుదేవజగత్పతే।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౮౯॥

దయానిధేవాసుదేవముకున్దమునివన్దిత।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౯౦॥

పుత్రసమ్పత్ప్రదాతారంగోవిన్దందేవపూజితమ్।

వన్దామహేసదాకృష్ణంపుత్రలాభప్రదాయినమ్॥౯౧॥

కారుణ్యనిధయేగోపీవల్లభాయమురారయే।

నమస్తేపుత్రలాభాయదేహిమేతనయంవిభో॥౯౨॥

నమస్తస్మైరమేశాయరుమిణీవల్లభాయతే।

దేహిమేతనయంశ్రీశగోపబాలకనాయక॥౯౩॥

నమస్తేవాసుదేవాయనిత్యశ్రీకాముకాయచ।

పుత్రదాయచసర్పేన్ద్రశాయినేరఙ్గశాయినే॥౯౪॥

రఙ్గశాయిన్రమానాథమఙ్గలప్రదమాధవ।

దేహిమేతనయంశ్రీశగోపబాలకనాయక॥౯౫॥

దాసస్యమేసుతందేహిదీనమన్దారరాఘవ।

సుతందేహిసుతందేహిపుత్రందేహిరమాపతే॥౯౬॥

యశోదాతనయాభీష్టపుత్రదానరతఃసదా।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౯౭॥

మదిష్టదేవగోవిన్దవాసుదేవజనార్దన।

దేహిమేతనయంకృష్ణత్వామహంశరణంగతః॥౯౮॥

నీతిమాన్ధనవాన్పుత్రోవిద్యావాంశ్చప్రజాపతే।

భగవంస్త్వత్కృపాయాశ్చవాసుదేవేన్ద్రపూజిత॥౯౯॥

యఃపఠేత్పుత్రశతకంసోఽపిసత్పుత్రవాన్భవేత।

శ్రీవాసుదేవకథితంస్తోత్రరత్నంసుఖాయచ॥౧౦౦॥

జపకాలేపఠేన్నిత్యంపుత్రలాభంధనంశ్రియమ్।

ఐశ్వర్యంరాజసమ్మానంసద్యోయాతినసంశయః॥౧౦౧॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here