Saravana Bhava Devasenesha Shatkam In Telugu | శరవణభవ దేవసేనేశ షట్కం

Saravana Bhava Devasenesha Shatkam Lyrics In Telugu శరవణభవ దేవసేనేశ షట్కం కరతలరాజచ్ఛక్తే స్వరదపరాభూతకుందసుమగర్వ | సురవరనిషేవితాంఘ్రే శరవణభవ పాహి దేవసేనేశ || ౧ || తటిదాభదేహకాంతే కటివిలసత్పీతవర్ణకౌశేయ | పాటితశూరాసుర భో శరవణభవ పాహి దేవసేనేశ || ౨ || నీలగ్రీవతనూద్భవ బాలదినేశానకోటినిభదేహ | కాలప్రతిభటమోదద శరవణభవ పాహి దేవసేనేశ || ౩ || పదజితపంకజ పంకజభవపంకజనేత్రముఖ్యసురవంద్య | పదవీం ప్రాపయ మహతీం శరవణభవ పాహి దేవసేనేశ || ౪ || తారకదైత్యనివారక తారాపతిగర్వహారిషడ్వక్త్ర … Continue reading Saravana Bhava Devasenesha Shatkam In Telugu | శరవణభవ దేవసేనేశ షట్కం