శతరుద్రీయం – Satarudriyam

0
6205

వ్యాస ఉవాచ –
ప్రజాపతీనాం ప్రథమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్ |
భువనం భూర్భువం దేవం సర్వలోకేశ్వరం ప్రభుమ్ || ౧ ||

ఈశానం వరదం పార్థ దృష్టవానసి శంకరమ్ |
తం గచ్ఛ శరణం దేవం వరదం భువనేశ్వరమ్ || ౨ ||

మహాదేవం మహాత్మానమీశానం జటిలం శివమ్ |
త్ర్యక్షం మహాభుజం రుద్రం శిఖినం చీరవాససమ్ || ౩ ||

మహాదేవం హరం స్థాణుం వరదం భువనేశ్వరమ్ |
జగత్ప్రధానమధికం జగత్ప్రీతమధీశ్వరమ్ || ౪ ||

జగద్యోనిం జగద్ద్వీపం జయినం జగతో గతిమ్ |
విశ్వాత్మానాం విశ్వసృజం విశ్వమూర్తిం యశస్వినమ్ || ౫ ||

విశ్వేశ్వరం విశ్వవరం కర్మణామీశ్వరం ప్రభుమ్ |
శంభుం స్వయంభుం భూతేశం భూతభవ్యభవోద్భవమ్ || ౬ ||

యోగం యోగేశ్వరం శర్వం సర్వలోకేశ్వరేశ్వరమ్ |
సర్వశ్రేష్ఠం జగచ్ఛ్రేష్ఠం వరిష్ఠం పరమేష్ఠినమ్ || ౭ ||

లోకత్రయవిధాతారమేకం లోకత్రయాశ్రయమ్ |
సుదుర్జయం జగన్నాథం జన్మమృత్యుజరాతిగమ్ || ౮ ||

జ్ఞానాత్మానం జ్ఞానగమ్యం జ్ఞానశ్రేష్టం సుదుర్విదం |
దాతారం చైవ భక్తానాం ప్రసాదవిహితాన్వరాన్ || ౯ ||

తస్య పార్షదా దివ్యా రూపైర్నానావిధైర్విభోః |
వామనా జటిలా ముండా హ్రస్వగ్రీవా మహోదరాః || ౧౦ ||

మహాకాయా మహోత్సాహా మహాకర్ణాస్తథాపరే |
అననైర్వికృతైః పాదైః పార్థ వేషైశ్చ వైకృతైః || ౧౧ ||

ఈదృశైః స మహాదేవః పూజ్యమానో మహేశ్వరః |
స శివస్తాత తేజస్వీ ప్రసాదాద్యాతి తేఽగ్రతః || ౧౨ ||

తస్మిన్ఘోరే సదా పార్థ సంగ్రామే లోమహర్షణే |
ద్రౌణికర్ణకృపైర్గుప్తాం మహేష్వాసైః ప్రహారిభిః || ౧౩ ||

కస్తాం సేనాం తదా పార్థ మనసాపి ప్రధర్షయేత్ |
ఋతే దేవాన్మహేష్వాసాద్బహురూపాన్మహేశ్వరాత్ || ౧౪ ||

స్థాతుముత్సహతే కశ్చిన్న తస్మిన్నగ్రతః స్థితే |
న హి భూతం సమం తేన త్రిషు లోకేషు విద్యతే || ౧౫ ||

గంధేవాపి హి సంగ్రామే తస్య క్రుద్ధస్య శత్రవః |
విసంజ్ఞా హతభూయిష్ఠా వేపన్తి చ పతన్తి చ || ౧౬ ||

తస్మై నమస్తు కుర్వన్తో దేవాస్తిష్ఠన్తి వై దివి |
యే చాన్యే మానవా లోకే యే చ స్వర్గజితో నరాః || ౧౭ ||

యే భక్తా వరదం దేవం శివం రుద్రముమాపతిమ్ |
ఇహ లోకే సుఖం ప్రాప్య తే యాన్తి పరమాం గతిమ్ || ౧౮ ||

నమస్కురుష్వ కౌంతేయ తస్మై శాంతాయ వై సదా |
రుద్రాయ శితికంఠాయ కనిష్ఠాయ సువర్చసే || ౧౯ ||

కపర్దినే కరాళాయ హర్యక్ష వరదాయ చ |
యామ్యాయారక్తకేశాయ సద్వృత్తే శంకరాయ చ || ౨౦ ||

కామ్యాయ హరినేత్రాయ స్థాణవే పురుషాయ చ |
హరికేశాయ ముండాయ కనిష్టాయ సువర్చసే || ౨౧ ||

భాస్కరాయ సుతీర్థాయ దేవదేవయ రంహసే |
బహురూపాయ శర్వాయ ప్రియాయ ప్రియవాససే || ౨౨ ||

ఉష్ణీషిణే సువక్త్రాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే |
గిరీశాయ సుశాంతాయ పతయే చీరవాససే || ౨౩ ||

హిరణ్యబాహవే రాజన్నుగ్రాయ పతయే దిశామ్ |
పర్జన్యపతయే చైవ భూతానాం పతయే నమః || ౨౪ ||

వృక్షాణాం పతయే చైవ గవాం చ పతయే తథా |
వృక్షైరావృతకాయాయ సేనాన్యే మధ్యమాయ చ || ౨౫ ||

స్రువహస్తాయ దేవాయ ధన్వినే భార్గవాయ చ |
బహురూపాయ విశ్వస్య పతయే ముంజవాససే || ౨౬ ||

సహస్రశిరసే చైవ సహస్రనయనాయ చ |
సహస్రబాహవే చైవ సహస్రచరణాయ చ || ౨౭ ||

శరణం గచ్ఛ కౌంతేయ వరదం భువనేశ్వరమ్ |
ఉమాపతిం విరూపాక్షం దక్షయజ్ఞనిబర్హణమ్ || ౨౮ ||

ప్రజానాం పతిమవ్యగ్రం భూతానాం పతిమవ్యయమ్ |
కపర్దినం వృషావర్తం వృషనాభం వృషధ్వజమ్ || ౨౯ ||

వృషదర్పం వృషపతిం వృషశృంగం వృషర్షభమ్ |
వృషాంకం వృషభోదారం వృషభం వృషభేక్షణమ్ || ౩౦ ||

వృషాయుధం వృషశరం వృషభూతం మహేశ్వరమ్ |
మహోదరం మహాకాయం ద్వీపిచర్మనివాసినమ్ || ౩౧ ||

లోకేశం వరదం ముండం బ్రహ్మణ్యం బ్రాహ్మణప్రియమ్ |
త్రిశూలపాణిం వరదం ఖడ్గచర్మధరం శుభం || ౩౨ ||

పినాకినం ఖడ్గధరం లోకానాం పతిమీశ్వరమ్ |
ప్రపద్యే శరణం దేవం శరణ్యం చీరవాససమ్ || ౩౩ ||

నమస్తస్మై సురేశాయ యస్య వైశ్రవణః సఖా |
సువాససే నమో నిత్యం సువ్రతాయ సుధన్వినే || ౩౪ ||

ధనుర్ధరాయ దేవయ ప్రియధన్వాయ ధన్వినే |
ధన్వంతరాయ ధనుషే ధన్వాచార్యాయ తే నమః || ౩౫ ||

ఉగ్రాయుధాయ దేవయ నమః సురవరాయ చ |
నమోఽస్తు బహురూపాయ నమస్తే బహుధన్వినే || ౩౬ ||

నమోఽస్తు స్థాణవే నిత్యం నమస్తస్మై సుధన్వినే |
నమోఽస్తు త్రిపురఘ్నాయ భవఘ్నాయ చ వై నమః || ౩౭ ||

వనస్పతీనాం పతయే నరాణాం పతయే నమః |
మాతౄణాం పతయే చైవ గణానాం పతయే నమః || ౩౮ ||

గవాం చ పతయే నిత్యం యజ్ఞానాం పతయే నమః |
అపాం చ పతయే నిత్యం దేవానాం పతయే నమః || ౩౯ ||

పూష్ణో దంతవినాశాయ త్ర్యక్షాయ వరదాయ చ |
హరాయ నీలకంఠాయ స్వర్ణకేశాయ వై నమః || ౪౦ ||

Download PDF here Satarudriyam – శతరుద్రీయం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here