Shani Vajrapanjara Kavacham in Telugu | శని వజ్రపంజర కవచం

Shani Vajrapanjara Kavacham in Telugu శని వజ్రపంజర కవచం  నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ | చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః || బ్రహ్మా ఉవాచ | శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే శని పీడాహరం మహత్ | కవచం శనిరాజస్య సౌరైరిదమనుత్తమమ్ || కవచం దేవతావాసం వజ్ర పంజర సంంగకమ్ | శనైశ్చర ప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || అథ శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచమ్ | ఓం శ్రీ శనైశ్చరః … Continue reading Shani Vajrapanjara Kavacham in Telugu | శని వజ్రపంజర కవచం