శారదా భుజంగప్రయాతాష్టకం – Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam in Telugu

0
1987
Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam Lyrics in Telugu
Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam Lyrics in Telugu

శారదా భుజంగప్రయాతాష్టకం

సువక్షోజకుంభాం సుధాపూర్ణకుంభాం –
ప్రసాదావలంబాం ప్రపుణ్యావలంబామ్ |
సదాస్యేందుబింబాం సదానోష్ఠబింబాం –
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౧ ||

కటాక్షే దయార్ద్రాం కరే జ్ఞానముద్రాం –
కలాభిర్వినిద్రాం కలాపైః సుభద్రామ్ |
పురస్త్రీం వినిద్రాం పురస్తుంగభద్రాం –
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౨ ||

లలామాంకఫాలాం లసద్గానలోలాం –
స్వభక్తైకపాలాం యశశ్శ్రీకపోలామ్ |
కరే త్వక్షమాలాం కనత్పత్రలోలాం –
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౩ ||

సుసీమంతవేణీం దృశా నిర్జితైణీం –
రమత్కీరవాణీం నమద్వజ్రపాణీమ్ |
సుధామంథరాస్యాం ముదా చింత్యవేణీం –
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౪ ||

సుశాంతాం సుదేహాం దృగన్తే కచాంతాం –
లసత్సల్లతాంగీమనంతామచిన్త్యామ్ |
స్మరేత్తాపసైః సర్గపూర్వస్థితాం తాం –
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౫ ||

కురంగే తురంగే మృగేంద్రే ఖగేంద్రే –
మరాలే మదేభే మహోక్షేఽధిరూఢామ్ |
మహత్యాం నవమ్యాం సదా సామరూపాం –
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౬ ||

జ్వలత్కాంతివహ్నిం జగన్మోహనాంగీం –
భజే మానసాంభోజ సుభ్రాంతభృంగీమ్ |
నిజస్తోత్రసంగీతనృత్యప్రభాంగీం –
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౭ ||

భవాంభోజనేత్రాజసంపూజ్యమానాం –
లసన్మందహాసప్రభావక్త్రచిహ్నామ్ |
చలచ్చంచలాచారుతాటంకకర్ణో –
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౮ ||

Download PDF here Sharada bhujanga prayata ashtakam – శారదా భుజంగప్రయాతాష్టకం

Goddess Sri Saraswati Devi Related Stotras

Sri Saraswathi Shodasopachara Puja In Telugu | శ్రీ సరస్వతీ షోడశోపచార పూజ

Sri Saraswati Sahasranamavali In Telugu | శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామావళీ

Saraswathi Suktam (Rigveda Samhita) In Telugu | శ్రీ సరస్వతీ సూక్తం (ఋగ్వేద సంహిత)

Sri Saraswati Stotram (Yajnavalkya Kritam) In Telugu | శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం (యాజ్ఞ్యవల్క్య కృతం)

Sri Saraswathi Stotram 2 Lyrics In Telugu | శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం – 2

Sri Saraswati Kavacham (Variation) In Telugu | శ్రీ సరస్వతీ కవచం (పాఠాంతరం)

Sri Saraswati Kavacham Lyrics In Telugu | శ్రీ సరస్వతీ కవచం

Sri Maha Saraswati Stavam Lyrics in Telugu | శ్రీ మహాసరస్వతీ స్తవం

Sri Kamalajadayita Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ కమలజదయితాష్టకమ్

శ్రీ నీలసరస్వతీ స్తోత్రం – Sri Neela Saraswati Stotram in Telugu

శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here