Shirdi Sai Baba Shej Aarti in Telugu | శ్రీ షిరిడి సాయి నాధుని శేజారతి

0
1313
శ్రీ షిరిడి సాయి నాధుని శేజారతి
శ్రీ షిరిడి సాయి నాధుని శేజారతి

Shirdi Sai Baba Shej Aarti

శ్రీ షిరిడి సాయి నాధుని శేజారతి

రాత్రి 10 గంటల సమయంలో

ఐదు వత్తులు వెలిగించ‌వ‌లెను

1.ఆరతి

ఓవాళూ ఆరతీ మఝ్యూ సద్గురునాథా మాఝూ సాయినాథా!
పాన్‌చాహీ తత్త్వాన్‌చా దీప లావిలా ఆతా!!

నిర్గుణచీ స్థితీకైసీ అకరా అలీ !బాబా ఆకారా ఆలీ !
సర్వాఘటీ భరూని ఉరలీ సాయి మా ఉలీ ! !! ఓవాళూ !!

రజతమ సత్త్వతిఘే మాయా ప్రసవలీ బాబామాయా ప్రసవలీ !
మాయేచియే పోటీకైసీ మాయా ఉద్భవలీ ! !! ఓవాళూ !!

సప్తసాగరీ కైసాఖేళ్‌ మాండీలా ! బాబాఖేళ్‌ మండీలా !
ఖేళూనియాఖేళ్‌ అవఘా విస్తార కేలా ! !! ఓవాళూ !!

బ్రహ్మాండీచీ రచనాకైసీ దాఖవిలీ డోళా బాణా దాఖవిలీ డోళా !
తుకాహ్మణ మాఝూస్వామీ కృపాళూ భోళా! !! ఓవాళూ !!

2. ఆరతి జ్ఞానరాయాచీ

లోపలే జ్ఞాన జాగీ ! హిత నేణతీ కోణీ !
అవతార పాండురంగ ! నామఠేవిలే జ్ఞానీ

ఆరతీ జ్ఞానరాజా ! మహాకైవల్యతేజా !
సేవితీ సాధుసంత ! మనువేదలా మాఝూ ! ఆరతీ జ్ఞానరాజా

కనకాచే తాటకరీ ! ఉభ్యాగోపికానారీ !
నారద తుంబరహో ! సామగాయనకరీ
ఆరతీ జ్ఞానరాజా ! మహాకైవల్యతేజా !
సేవితీ సాధుసంత ! మనువేదలా మాఝూ ! ఆరతీ జ్ఞానరాజా

ప్రగట గుహ్యబోలే ! విశ్వ బ్రహ్మిచికేలే !
రామజనార్దనీ ! పాయీ మస్తక ఠేవిలే !
ఆరతీ జ్ఞానరాజా ! మహాకైవల్యతేజా !
సేవితీ సాధుసంత ! మనువేదలా మాఝూ ! ఆరతీ జ్ఞానరాజా

3. ఆరతి తుకారామాచీ

ఆరతీ తుకామారా ! స్వామీ సద్గురుధామా !
సచ్చిదానంద మూర్తీ ! పాయ దాఖవీ అహ్మా ! ఆరతీ తుకామారా !

రాఘవే సాగరాతా ! పాషాణ తారిలే
తైసే హేతుకో బాచే ! అభంగ (ఉదకీ)రక్షిలే !!
ఆరతీ తుకామారా ! స్వామీ సద్గురుధామా !
సచ్చిదానంద మూర్తీ ! పాయ దాఖవీ అహ్మా ! ఆరతీ తుకామారా !

తూకితా తులనేసీ ! బ్రహ్మతుకాసీ ఆలే !
హ్మణోనీ రామేశ్వరే చరణీ మన్తకఠేవిలే !
ఆరతీ తుకామారా ! స్వామీ సద్గురుధామా !
సచ్చిదానంద మూర్తీ ! పాయ దాఖవీ అహ్మా ! ఆరతీ తుకామారా !

4.శేజారతి

జయజయ సాయినాథ అతాపహుడావే మందిరీహూ
జయజయ సాయినాథ అతాపహుడావే మందిరీహూ
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతి ఘ ఉని కరీహూ
జయజయ సాయినాథ అతాపహుడావే మందిరీహూ

రంజవిసీ తూ మధుర బోలునీ మాయజశీ నిజములాహూ
రంజవిసీ తూ మధుర బోలునీ మాయజశీ నిజములాహూ
భోగసి వ్యాధి తూన్‌ చ హరునియా నిజసేవక దుఃఖలాహూ
భోగసి వ్యాధి తూన్‌ చ హరునియా నిజసేవక దుఃఖలాహూ
ధావుని భక్తవ్యసన హరిసీ దర్శనదేసీ త్యాలాహూ
ధావుని భక్తవ్యసన హరిసీ దర్శనదేసీ త్యాలాహూ
ఝూలే అసతిల కష్ట అతీశయ తుమచే యా దేహాలాహూ
ఝూలే అసతిల కష్ట అతీశయ తుమచే యా దేహాలాహూ
జయజయ సాయినాథ అతాపహుడావే మందిరీహూ
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతి ఘ ఉని కరీహూ
జయజయ సాయినాథ అతాపహుడావే మందిరీహూ

క్షమాశయన సుందర హీశోభా సుమనశేజ త్యావరీహూ
క్షమాశయన సుందర హీశోభా సుమనశేజ త్యావరీహూ
ఘ్యావీ థోడీ భక్తజనాంచి పూజా చాదిచ‌క‌రీహూ
ఘ్యావీ థోడీ భక్తజనాంచి పూజా చాదిచ‌క‌రీహూ
ఓవాళీతో పంచప్రాణ జ్యోతి సుమతీ కరీహూ
ఓవాళీతో పంచప్రాణ జ్యోతి సుమతీ కరీహూ
సేవా కింకర భక్తప్రీతీ అత్తర పరిమళ వారీహూ
జయజయ సాయినాథ అతాపహుడావే మందిరీహూ
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతి ఘ ఉని కరీహూ
జయజయ సాయినాథ అతాపహుడావే మందిరీహూ

సోడుని జాయా దుఃఖ వాటతే సాయి త్వచ్చరణాసీహూ
సోడుని జాయా దుఃఖ వాటతే సాయి త్వచ్చరణాసీహూ
అజ్ఞేస్తవ హో ఆశీప్రసాద ఘో ఉని నిజసదానసీహూ
అజ్ఞేస్తవ హో ఆశీప్రసాద ఘో ఉని నిజసదానసీహూ
జాతో ఆతా యే ఊ పునరపి త్వచ్చరణాచే పాశీహూ
జాతో ఆతా యే ఊ పునరపి త్వచ్చరణాచే పాశీహూ
ఉఠావూ తుజలా సాయిమా ఉలే నిజహిత సాధాయాసీహూ
జయజయ సాయినాథ అతాపహుడావే మందిరీహూ
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతి ఘ ఉని కరీహూ
జయజయ సాయినాథ అతాపహుడావే మందిరీహూ

5.శేజారతీ

ఆతాస్వామీ సుఖేనిద్రా కరా అవధూత బాబా కరా సాయినాథా
చిన్మయ హే సుఖధామా జా ఉని పహుడా ఏకాంతా

వైరాగ్యాచా కుంచా ఘే ఉని చౌక ఝాడీలా బాబా చౌక ఝాడీలా
తయావరీ సుప్రేమాచా శిడకావాదిధలా !!ఆతాస్వామీ!!

పాయ ఘడ్యా ఘాతల్యా సుందర నవవిధా భక్తీ బాబా నవవిధాభక్తీ
జ్ఞానాంచ్యా సమయాలావుని ఉజళల్యాజ్యోతి !!ఆతాస్వామీ!!

భావార్ధాన్‌ చా మంచక హృదయాకాశీ టాంగిలా హృదయాకాశీ టాంగిలా
మనాచీ సుమనే కరునీ కేలే శేజేలా !!ఆతాస్వామీ!!

ద్వైతాచే కపాటలావుని ఏకత్రకేలే బాబా ఏకత్రకేలే
దుర్బుద్దిచ్యా గాంఠీ సోడుని పడదే సోడీలే !!ఆతాస్వామీ!!

ఆశాతృష్ణా కల్పనేచా సోడునీ గలబలా బాబా సోడుని గలబలా
దయాక్షమా శాంతి దాసీ ఉభ్యాసేవేలా !!ఆతాస్వామీ!!

అలక్ష్య ఉన్మనీ ఘే ఉనీ నాజుక దుఃశ్శాలా బాబా నా జుక దుఃశ్శాలా
నిరంజన సద్గురుస్వామీ నిజవీలే శేజేలా !!ఆతాస్వామీ!!

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహారాజ్‌ కీ జై
శ్రీ గురు దేవ దత్త
ప్రసాదములు గైకొనుటకు

6. అభంగము

పాహె ప్రసాదాచీ వాట ద్యావే ధువోనియా తాట
శేషా ఘే ఉని జా ఈన తుమచే ఝాలియా భోజన‌
ఝూలో ఆతా ఏక‌స‌వా తుహ్మా ఆళ‌వితో దేవా
శేషా ఘే ఉని జా ఈన తుమ‌చే ఝాలియా భోజ‌న‌
తుకాహ్మ‌ణే ఆతా చిత్త కరునీ రాహిలో నిశ్చిత్‌
శేషా ఘే ఉని జా ఈన తుమ‌చే ఝాలియా భోజ‌న‌

ప్రసాదములు లభించిన తర్వాత

7. పదము

పాపలా ప్రసాద ఆతా విఠోనిజావే ! బాబా ఆతా నిజావే
ఆపులాతోశ్రమ కళో యేతన భావే

ఆతా స్వామీ సుఖె నిద్రాకరా గోపాళా !బాబా సాయి దయాళ
పురవే మనోరధ జాతో ఆపులే స్థళా

తుహ్మీసీ జాగవూ ఆహ్మా ఆపుల్యా చాడా ! బాబా అపుల్యా చాడా
శుభాశుభ కర్మే దోష హరావయా పీడా
ఆతా స్వామీ సుఖె నిద్రాకరా గోపాళా బాబా సోయి దయాళ
పురవే మనోరధ జాతో ఆపులే స్థళా

తుకాహ్మణ దిధలే ఉచ్చిష్టాచే భోజన ! ఉచ్చిష్టాచే భోజన
నాహి నివడిలే ఆహ్మా ఆపుల్యాభిన్న
ఆతా స్వామీ సుఖె నిద్రాకరా గోపాళా బాబా సోయి దయాళ
పురవే మనోరధ జాతో ఆపులే స్థళా

ఓం రాజాధిరాజయోగీ రాజాపరబ్రహ్మ
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహారాజ్‌కీ జై

Sai Baba Related Stotras

Shirdi Sai Ekadasa Sutralu Lyrics In Telugu | శ్రీ సాయిబాబా ఏకాదశ సూత్రములు

శ్రీ షిర్డీ సాయిబాబా పూజా విధానం – Sri Shirdi Sai Puja Vidhanam in Telugu

శ్రీ సాయి విభూతి మంత్రం – Sri Sai Vibhuti Mantram in Telugu

Sri Sainatha Mahima Stotram | శ్రీ సాయినాథ మహిమా స్తోత్రం

షిర్డీ సాయి బాబా మధ్యాహ్న హారతి – Shirdi Sai Afternoon Harati

శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Shiridi Sai Ashtottara Satanamavali In Telugu

శ్రీ షిర్డీ సాయి బాబా షేజ్ ఆరతి – Shirdi Sai Night Shej Aarathi

Shirdi Sai Baba Dhoop Aarti in Telugu | శ్రీ షిరిడి సాయినాధుని ధూప హారతి

Sri Sai baba Kakada Harathi | శ్రీ షిరిడి సాయి బాబా కాకడ ఆరతి కాకడ ఆరతి

Sri Sainatha Ashtakam – శ్రీ సాయినాథ అష్టకం

Sri Shirdi Sai Baba Chalisa – శ్రీ షిరిడీసాయి చాలీసా

సాయి బాబా హారతులు | Sai Baba Aarathi in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here