Sri Shiva Bhujanga Stotram Lyrics in Telugu | శివ భుజంగం స్తోత్రం

0
617
Shiva Bhujanga Stotram
Shiva Bhujanga Stotram Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Shiva Bhujanga Stotram Lyrics in Telugu

గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం చలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండమ్ |
కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండమ్ || ౧ ||

అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్ |
హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం మనోవాగతీతం మహఃశైవమీడే || ౨ ||

స్వశక్త్యాది శక్త్యంత సింహాసనస్థం మనోహారి సర్వాంగరత్నోరుభూషమ్ |
జటాహీందుగంగాస్థిశమ్యాకమౌళిం పరాశక్తిమిత్రం నమః పంచవక్త్రమ్ || ౩ ||

శివేశానతత్పూరుషాఘోరవామాదిభిః పంచభిర్హృన్ముఖైః షడ్భిరంగైః |
అనౌపమ్య షట్త్రింశతం తత్త్వవిద్యామతీతం పరం త్వాం కథం వేత్తి కో వా || ౪ ||

ప్రవాళప్రవాహప్రభాశోణమర్ధం మరుత్వన్మణి శ్రీమహః శ్యామమర్ధమ్ |
గుణస్యూతమేతద్వపుః శైవమంతః స్మరామి స్మరాపత్తిసంపత్తిహేతుమ్ || ౫ ||

స్వసేవాసమాయాతదేవాసురేంద్రా నమన్మౌళిమందారమాలాభిషిక్తమ్ |
నమస్యామి శంభో పదాంభోరుహం తే భవాంభోధిపోతం భవానీ విభావ్యమ్ || ౬ ||

జగన్నాథ మన్నాథ గౌరీసనాథ ప్రపన్నానుకంపిన్విపన్నార్తిహారిన్ |
మహఃస్తోమమూర్తే సమస్తైకబంధో నమస్తే నమస్తే పునస్తే నమోఽస్తు || ౭ ||

విరూపాక్ష విశ్వేశ విశ్వాదిదేవ త్రయీ మూల శంభో శివ త్ర్యంబక త్వమ్ |
ప్రసీద స్మర త్రాహి పశ్యావముక్త్యై క్షమాం ప్రాప్నుహి త్ర్యక్ష మాం రక్ష మోదాత్ || ౮ ||

మహాదేవ దేవేశ దేవాదిదేవ స్మరారే పురారే యమారే హరేతి |
బ్రువాణః స్మరిష్యామి భక్త్యా భవంతం తతో మే దయాశీల దేవ ప్రసీద || ౯ ||

త్వదన్యః శరణ్యః ప్రపన్నస్య నేతి ప్రసీద స్మరన్నేవ హన్యాస్తు దైన్యమ్ |
న చేత్తే భవేద్భక్తవాత్సల్యహానిస్తతో మే దయాళో సదా సన్నిధేహి || ౧౦ ||

అయం దానకాలస్త్వహం దానపాత్రం భవానేవ దాతా త్వదన్యం న యాచే |
భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి మహ్యం కృపాశీల శంభో కృతార్థోఽస్మి తస్మాత్ || ౧౧ ||

పశుం వేత్సి చేన్మాం తమేవాధిరూఢః కలంకీతి వా మూర్ధ్ని ధత్సే తమేవ |
ద్విజిహ్వః పునః సోఽపి తే కంఠభూషా త్వదంగీకృతాః శర్వ సర్వేఽపి ధన్యాః || ౧౨ ||

న శక్నోమి కర్తుం పరద్రోహలేశం కథం ప్రీయసే త్వం న జానే గిరీశ |
తథాహి ప్రసన్నోఽసి కస్యాపి కాంతాసుతద్రోహిణో వా పితృద్రోహిణో వా || ౧౩ ||

స్తుతిం ధ్యానమర్చాం యథావద్విధాతుం భజన్నప్యజానన్మహేశావలంబే |
త్రసంతం సుతం త్రాతుమగ్రే మృకండోర్యమప్రాణనిర్వాపణం త్వత్పదాబ్జమ్ || ౧౪ ||

శిరో దృష్టి హృద్రోగ శూల ప్రమేహజ్వరార్శో జరాయక్ష్మహిక్కావిషార్తాన్ |
త్వమాద్యో భిషగ్భేషజం భస్మ శంభో త్వముల్లాఘయాస్మాన్వపుర్లాఘవాయ || ౧౫ ||

దరిద్రోఽస్మ్యభద్రోఽస్మి భగ్నోఽస్మి దూయే విషణ్ణోఽస్మి సన్నోఽస్మి ఖిన్నోఽస్మి చాహమ్ |
భవాన్ప్రాణినామంతరాత్మాసి శంభో మమాధిం న వేత్సి ప్రభో రక్ష మాం త్వమ్ || ౧౬ ||

త్వదక్ష్ణోః కటాక్షః పతేత్త్ర్యక్ష యత్ర క్షణం క్ష్మా చ లక్ష్మీః స్వయం తం వృణాతే |
కిరీటస్ఫురచ్చామరచ్ఛత్రమాలాకలాచీగజక్షౌమభూషావిశేషైః || ౧౭ ||

భవాన్యై భవాయాపి మాత్రే చ పిత్రే మృడాన్యై మృడాయాప్యఘఘ్న్యై మఖఘ్నే |
శివాంగ్యై శివాంగాయ కుర్మః శివాయై శివాయాంబికాయై నమస్త్ర్యంబకాయ || ౧౮ ||

భవద్గౌరవం మల్లఘుత్వం విదిత్వా ప్రభో రక్ష కారుణ్యదృష్ట్యానుగం మామ్ |
శివాత్మానుభావస్తుతావక్షమోఽహం స్వశక్త్యా కృతం మేఽపరాధం క్షమస్వ || ౧౯ ||

యదా కర్ణరంధ్రం వ్రజేత్కాలవాహద్విషత్కంఠఘంటా ఘణాత్కారనాదః |
వృషాధీశమారుహ్య దేవౌపవాహ్యంతదా వత్స మా భీరితి ప్రీణయ త్వమ్ || ౨౦ ||

యదా దారుణాభాషణా భీషణా మే భవిష్యంత్యుపాంతే కృతాంతస్య దూతాః |
తదా మన్మనస్త్వత్పదాంభోరుహస్థం కథం నిశ్చలం స్యాన్నమస్తేఽస్తు శంభో || ౨౧ ||

యదా దుర్నివారవ్యథోఽహం శయానో లుఠన్నిఃశ్వసన్నిఃసృతావ్యక్తవాణిః |
తదా జహ్నుకన్యాజలాలంకృతం తే జటామండలం మన్మనోమందిరం స్యాత్ || ౨౨ ||

యదా పుత్రమిత్రాదయో మత్సకాశే రుదంత్యస్య హా కీదృశీయం దశేతి |
తదా దేవదేవేశ గౌరీశ శంభో నమస్తే శివాయేత్యజస్రం బ్రవాణి || ౨౩ ||

యదా పశ్యతాం మామసౌ వేత్తి నాస్మానయం శ్వాస ఏవేతి వాచో భవేయుః |
తదా భూతిభూషం భుజంగావనద్ధం పురారే భవంతం స్ఫుటం భావయేయమ్ || ౨౪ ||

యదా యాతనాదేహసందేహవాహీ భవేదాత్మదేహే న మోహో మహాన్మే |
తదా కాశశీతాంశుసంకాశమీశ స్మరారే వపుస్తే నమస్తే స్మరామి || ౨౫ ||

యదాపారమచ్ఛాయమస్థానమద్భిర్జనైర్వా విహీనం గమిష్యామి మార్గమ్ |
తదా తం నిరుంధంకృతాంతస్య మార్గం మహాదేవ మహ్యం మనోజ్ఞం ప్రయచ్ఛ || ౨౬ ||

యదా రౌరవాది స్మరన్నేవ భీత్యా వ్రజామ్యత్ర మోహం మహాదేవ ఘోరమ్ |
తదా మామహో నాథ కస్తారయిష్యత్యనాథం పరాధీనమర్ధేందుమౌళే || ౨౭ ||

యదా శ్వేతపత్రాయతాలంఘ్యశక్తేః కృతాంతాద్భయం భక్తివాత్సల్యభావాత్ |
తదా పాహి మాం పార్వతీవల్లభాన్యం న పశ్యామి పాతారమేతాదృశం మే || ౨౮ ||

ఇదానీమిదానీం మృతిర్మే భవిత్రీత్యహో సంతతం చింతయా పీడితోఽస్మి |
కథం నామ మా భూన్మృతౌ భీతిరేషా నమస్తే గతీనాం గతే నీలకంఠ || ౨౯ ||

అమర్యాదమేవాహమాబాలవృద్ధం హరంతం కృతాంతం సమీక్ష్యాస్మి భీతః |
మృతౌ తావకాంఘ్ర్యబ్జదివ్యప్రసాదాద్భవానీపతే నిర్భయోఽహం భవాని || ౩౦ ||

జరాజన్మగర్భాధివాసాదిదుఃఖాన్యసహ్యాని జహ్యాం జగన్నాథ దేవ |
భవంతం వినా మే గతిర్నైవ శంభో దయాళో న జాగర్తి కిం వా దయా తే || ౩౧ ||

శివాయేతి శబ్దో నమఃపూర్వ ఏష స్మరన్ముక్తికృన్మృత్యుహా తత్త్వవాచీ |
మహేశాన మా గాన్మనస్తో వచస్తః సదా మహ్యమేతత్ప్రదానం ప్రయచ్ఛ || ౩౨ ||

త్వమప్యంబ మాం పశ్య శీతాంశుమౌళిప్రియే భేషజం త్వం భవవ్యాధిశాంతౌ |
బహుక్లేశభాజం పదాంభోజపోతే భవాబ్ధౌ నిమగ్నం నయస్వాద్య పారమ్ || ౩౩ ||

అనుద్యల్లలాటాక్షి వహ్ని ప్రరోహైరవామస్ఫురచ్చారువామోరుశోభైః |
అనంగభ్రమద్భోగిభూషావిశేషైరచంద్రార్ధచూడైరలం దైవతైర్నః || ౩౪ ||

అకంఠేకలంకాదనంగేభుజంగాదపాణౌకపాలాదఫాలేఽనలాక్షాత్ |
అమౌళౌశశాంకాదవామేకళత్రాదహం దేవమన్యం న మన్యే న మన్యే || ౩౫ ||

మహాదేవ శంభో గిరీశ త్రిశూలింస్త్వదీయం సమస్తం విభాతీతి యస్మాత్ |
శివాదన్యథా దైవతం నాభిజానే శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౩౬ ||

యతోఽజాయతేదం ప్రపంచం విచిత్రం స్థితిం యాతి యస్మిన్యదేకాంతమంతే |
స కర్మాదిహీనః స్వయంజ్యోతిరాత్మా శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౩౭ ||

కిరీటే నిశేశో లలాటే హుతాశో భుజే భోగిరాజో గలే కాలిమా చ |
తనౌ కామినీ యస్య తత్తుల్యదేవం న జానే న జానే న జానే న జానే || ౩౮ ||

అనేన స్తవేనాదరాదంబికేశం పరాం భక్తిమాసాద్య యం యే నమంతి |
మృతౌ నిర్భయాస్తే జనాస్తం భజంతే హృదంభోజమధ్యే సదాసీనమీశమ్ || ౩౯ ||

భుజంగప్రియాకల్ప శంభో మయైవం భుజంగప్రయాతేన వృత్తేన క్లుప్తమ్ |
నరః స్తోత్రమేతత్పఠిత్వోరుభక్త్యా సుపుత్రాయురారోగ్యమైశ్వర్యమేతి || ౪౦ ||

Download PDF here Shiva bhujanga stotram – శివభుజంగం

Lord Shiva Related Posts

శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri siva Ashtottara Satanamavali

Sri Siva Sahasranama Stotram Uttara Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం ఉత్తర పీఠిక

Sri Siva Sahasranama Stotram Poorva Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్వపీఠిక

శివానందలహరీ – Sivanandalahari

శివాష్టకం – Sivashtakam

శ్రీ శివ కవచం – Sri Siva Kavacham

Vedasara Shiva Stotram | వేదసార శివ స్తోత్రం

Daridrya Dahana Shiva Stotram | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం

శివునికి రుద్రాభిషేకం ఎందుకు చేస్తారు ? | Siva Rudrabhishekam In Telugu

శివరాత్రి ఉపవాసం ఏవిధంగా చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది..? | Benefits of Sivaratri Fasting in Telugu..?

శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ – Sri Shiva Shodasopachara Puja Vidhanam

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Shiva Ashtottara satanamavali

Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram | శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

Shiva Shadakshara Stotram | శివషడక్షర స్తోత్రం

శివమంగళాష్టకం – Shiva mangalashtakam

Shiva Manasa Puja Stotram | శివ మానస పూజ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here