Shiva mahimna stotram

0
3406
siva stotras / Shiva mahimna stotram
Shiva mahimna stotram

siva stotras / Shiva mahimna stotram

However paramparamavidusomahimnahyadyasadrsi
stutirbrahmadinamapitadavasannastvayigirah |
athavacyahsarvahsvamatiparinamavadhigrnan
mamapyesa praise Harnirapavadahparikarah || 1 ||

Tava’s glory panthanamatitahvanmanasayoh
atadvyavrttyacakitamabhidhattesrutirapi M |
A kasyastotavyahkatividhagunahkasyavisayah
tvarvacinepatati again on the conscience on kasyavacah || 2 ||

Madhusphitavacahparamamamrtamnirmitavatah
Brahman Tava Kim vagapisuragurorvismayapadam |
Mama tvetamvanimgunakathanapunyenabhavatah
punamityarthesminpuramathanabuddhirvyavasita || 3 ||

Tavaisvaryamyattajjagadudayaraksapralayakrt
trayivastuvyastamtisrusugunabhinnasutanusu |
abhavyanamasmin flood ramaniyamaramanim
vihantumvyakrosimvidadhataihaikejadadhiyah || 4 ||

Kimihahkinkayah the khalukimupayastribhuvanam
kimadharodhatasrjatikimupadanaIti’s |
atarkyaisvaryetvayyanavasaraduhsthohatadhiyah
kutarkoyamkanscitmukharayatimohayajagatah || 5 ||

Ajanmanolokahkimavayavavantopijagatam
adhisthataram Kim bhavavidhiranadrtya bhavati |
anisowakahkuryadbhuvanajanane equipment
yatomandastvampratyamaravarasanserataime || 6 ||

Trilogy sankhyamyogahpasupatimatamvaisnavamiti
prabhinneprasthaneparamidamadahpathyamiti World |
rucinamvaicitryadrjukutilananapathajusam
nrnamekogamyastvamasipayasamarnava Eva || 7 ||

Mahoksahkhatvangamparasurajinam oxide phaninah
skull cetiyattava flood tantropakaranam |
surastamtamrddhim part dadhatibhavadbhupranihitam
violence on the visayamrgatrsnasvatmaramambhramayati || 8 ||

All-pole kascitsakalamaparastvadhruvamidam
dhrauvyadhrauvyeJagathygadativyastavisayeParo |
samastepyetasminpuramathanatairvismita Eva
stuvanjihremikhalu him on tvamdhrstamukharata || 9 ||

Tavaisvaryamyatnadyaduparivirincirhariradhah
paricchetumyatavanilamanalaskandhavapusah |
tato devoted Yat-bharaguru-grnadbhyamgirisa
self tasthetabhyamTavakimanuvrttirnaphalati || 10 ||

Ayatnadasadyatribhuvanamavairavyatikaram
dasasyoyadbahunabhrta-ranakandu-paravasan |
sirahpadmasreni-racitacaranambhoruha-baleh
sthirayastvadbhaktestripuraharavisphurjitamidam || 11 ||

Amusyatvatseva-samadhigatasarambhujavanam
balatkailasepitvadadhivasatauvikramayatah |
alabhyapatalepyalasacalitangusthasirasi
credit tvayyasiddhruvamupacitomuhyatikhalah || 12 ||

Yadrddhimsutramno flood paramoccairapisatim
adhascakrebanahparijanavidheyatribhuvanah |
varivasitaritvaccaranayoh on the taccitramtasmin
on the kasyapyunnatyai bhavati sirasastvayyavanatih || 13 ||

Akanda-Brahmanda-ksayacakita-devasurakrpa
vidheyasyasidyastrinayanasanhrtavatah poison |
to receive on Tava on kalmasahkanthesriyamaho
vikaropislaghyobhuvana-bhayabhangavyasaninah || 14 ||

Naïve asiddharthakvacidapisadevasuranare
nivartante regular Jagathyjayinoyasyavisikhah |
pasyannisatvamitarasurasadharanamabhut of
violence on smartavyatmasmarahvasisupathyahparibhavah || 15 ||

Padaghatadmahivrajatisahasasansayapadam
visnorbhramyad shoulder-term parigha-rugna-grahaganam |
muhurdyaurdausthyamyatyanibhrta-jata-tadita-wide
jagadraksayai government vamaivanatasi him vibhuta || 16 ||

Viyadvyapi Tara-Gana-gunita-phenodgama-rucih
pravaho weekends yah prsatalaghudrstahsirasi Tao |
jagaddvipakaramjaladhivalayam honey krtamiti
anenaivonneyamdhrtamahimadivyamTavavapuh || 17 ||

Rathahksoniyantasatadhrtiragendrodhanuratho
rathangecandrarkau chariot-carana-panih rapid Iti |
didhaksostekoyamtripuratrnamadambaravidhih
vidheyaihkhalu on kridantyoparatantrahprabhudhiyah || 18 ||

Kamala Harris sahasrambalimadhayapadayoh
yadekonetasminnijamudaharannetrakamalam |
gatobhaktyudrekahparinatimasaucakravapusah
trayanamraksayaitripuraharaJaggerjagatam || 19 ||

Supra krataujagrattvamasiphalayogekratumatam
ritual pradhvastamphalatipurusaradhanamrtekva |
atastvamsampreksyakratusuphaladana-pratibhuvam
srutausraddhambadhvadrdhaparikarahkarmasujanah || 20 ||

Kriyadaksodaksahkratupatiradhisastanubhrtam
rsinamartvijyamsaranadasadasyah Sur-ganah |
kratubhransastvattahkratuphala-policy-vyasaninah
Pole kartumShraddhavidhuramabhicarayamakhah He || 21 ||

NathprajanathamprasabhamabhikamSvanteduhitaram
rohid past bhutamriramayisumrsyasyavapusa |
dhanuspaneryatamdivamapisapatrakrtamamum
trasantammrgavyadharabhasah on tedyapi renounced || 22 ||

Svalavanyasansadhrtadhanusamahnayatrnavat
purahplustamdrstvapuramathanapuspayudhamapi |
yadistrainam Devi yamanirata-dehardha-ghatanat
avaititvamaddha an enchanting bata flood yuvatayah || 23 ||

Smasanesvakridasmaraharapisacahsahacarah
Chita-bhasmalepahsragapinrkaroti-parikarah |
amangalyam chastity TavaBhavatunamaivamakhilam
tathapismartinam flood paramammangalamasi || 24 ||

Images pratyak conscience savidhamavidhayatta-marutah
prahrsyadromanahpramada-salilotsangati-drsah |
yadalokyahladamhrada Eva nimajyamrtamaye
dadhatyantastattvamkimapiyaminastatkilabhavan || 25 ||

Tvamarkastvamsomastvamasipavanastvamhutavahah
tvamapastvam ness space will tvamitidharaniratma |
paricchinnamevamtvayibibhratigiram maturity
on the part vayamihaYatvidmastattattvam on government bhavasi || 26 ||

Trayimtisrovrttistribhuvanamathotrinapisuran
akaradyairvarnaistribhirabhidadhattirnavikrti |
turiyam just dhvanibhiravarundhanamanubhihdhama
all-vyastamtvamsaranadagrnatyomitipadam || 27 ||

Bhavahsarvorudrahpasupatirathograhsahamahan
tathabhimesanavitiyadabhidhanastakamidam |
amusmin uniquely divine srutirapipravicarati
priyayasmaidhamnepranihita-namasyosmibhavate || 28 ||

NamoNamahnedisthayapriyadavadavisthayaworld
‘s NamahNamahksodisthayasmaraharamahisthaya |
NamoNamahvarsisthayatrinayanayavisthaya’s
just tadidamatisarvayasarvasmai will NamahNamah || 29 ||

Bahula-rajasevisvotpattaubhavayaNamoNamah
strong-tat killing tamaseharayaNamoNamah |
Jan-sukhakrtesattvodriktaumrdayaNamoNamah
Shivayanistraigunye over pramahasiNamoNamah || 30 ||

Krsa-mature-cetahklesavasyamcedamkva
-kva property’s Tavasimollanghinisasvadrddhih |
Iticakitamamandikrtya Mam bhaktiradhad
flood caranayoste Word-puspopaharam || 31 ||

Kajjalamsyat acetic-Giri-level role in the Indus-
Sur-taruvara-branch outlines patramurvi |
likhatiyadigrhitvaShardasarvakalam
tadapiTavayati on gunanamisaparam || 32 ||

Unsafe-Sur-munindrairarcitasyendu-mauleh
grathita-gunamahimnonirgunasyesvarasya |
all-Gana-varisthahpuspadantabhidhanah
ruciramalaghuvrttaihstotrametaccakara || 33 ||

Aharaharanavadyamdhurjatehstotrametat
pathatiparamabhaktyacittahpuman pure-yah |
A bhavati sivalokerudratulyastathatra
pracuratara-dhanayuhputravankirtimansca || 34 ||

Devomahesannaparomahimnostutih slate |
aghorannaparo ministers NasgurohParam philosophy || 35 ||

Tapastirtham knowledge to donate to the initiation of yagadikahkriyah |
mahimnastavapathasyaKalamnarhantisodasim || 36 ||

Kusumadasana-Nama of the all-Gandharva-rajah
sasidharavara-maulerdevadevasyadasah |
of real-mahimno corrupt evasyakhalurosat
stavanamidamakarsid divine-divyammahimnah || 37 ||

Suragurumabhipujya heaven-moksaika-hetum
pathatiyadimanusyahpranjalirnanya-cetah |
vrajati Shiva-range kinnaraihstuyamanah
stavanamidamamoghampuspadantapranitam || 38 ||

Psalm asamaptamidam handled Gandharva-bhasitam |
anaupamyammanoharisarvamisvaravarnanam || 39 ||

Poojavammayiityesasrimacchankara-padayoh |
Arpita honey devesahpriyatam May sadasivah || 40 ||

Tava on the nature of the janamikidrsosi MAHESWARA |
yadrsosiMahadevtadrsayaNamoNamah || 41 ||

Dvikalam synchronized yah watrikalampathennarah |
sarvapapa-vinirmuktah Locke Lord mahiyate || 42 ||

Sri puspadanta-facial-pankaja-nirgatena
stotrenakilbisa-harenaHar-priyena |
kanthasthitenapathitenasamahitena
suprinito bhavati bhutapatirmahesah || 43 ||

” Use our HariOme App for your day in – day out spiritual activities .

Our team of renowned astrologers will provide answers to your problems based on some of your details.

We also help in identifying auspicious day and time for all your occasions.

Download our Hari Ome App App for Daily Horoscopes, Spiritual Information, Moral Stories and Many more.

Already have the App?? Make sure it’s the latest version.

Android

iOS

For More Updates Please Visit www.Hariome.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here