Shiva Mahimna Stotram in English | Lord Shiva Stotra

0
4312
Shiva Mahimna Stotram Lyrics in English
Shiva Mahimna Stotram in English

Shiva Mahimna Stotram Lyrics in English

However paramparamavidusomahimnahyadyasadrsi
stutirbrahmadinamapitadavasannastvayigirah |
athavacyahsarvahsvamatiparinamavadhigrnan
mamapyesa praise Harnirapavadahparikarah || 1 ||

Tava’s glory panthanamatitahvanmanasayoh
atadvyavrttyacakitamabhidhattesrutirapi M |
A kasyastotavyahkatividhagunahkasyavisayah
tvarvacinepatati again on the conscience on kasyavacah || 2 ||

Madhusphitavacahparamamamrtamnirmitavatah
Brahman Tava Kim vagapisuragurorvismayapadam |
Mama tvetamvanimgunakathanapunyenabhavatah
punamityarthesminpuramathanabuddhirvyavasita || 3 ||

Tavaisvaryamyattajjagadudayaraksapralayakrt
trayivastuvyastamtisrusugunabhinnasutanusu |
abhavyanamasmin flood ramaniyamaramanim
vihantumvyakrosimvidadhataihaikejadadhiyah || 4 ||

Kimihahkinkayah the khalukimupayastribhuvanam
kimadharodhatasrjatikimupadanaIti’s |
atarkyaisvaryetvayyanavasaraduhsthohatadhiyah
kutarkoyamkanscitmukharayatimohayajagatah || 5 ||

Ajanmanolokahkimavayavavantopijagatam
adhisthataram Kim bhavavidhiranadrtya bhavati |
anisowakahkuryadbhuvanajanane equipment
yatomandastvampratyamaravarasanserataime || 6 ||

Trilogy sankhyamyogahpasupatimatamvaisnavamiti
prabhinneprasthaneparamidamadahpathyamiti World |
rucinamvaicitryadrjukutilananapathajusam
nrnamekogamyastvamasipayasamarnava Eva || 7 ||

Mahoksahkhatvangamparasurajinam oxide phaninah
skull cetiyattava flood tantropakaranam |
surastamtamrddhim part dadhatibhavadbhupranihitam
violence on the visayamrgatrsnasvatmaramambhramayati || 8 ||

All-pole kascitsakalamaparastvadhruvamidam
dhrauvyadhrauvyeJagathygadativyastavisayeParo |
samastepyetasminpuramathanatairvismita Eva
stuvanjihremikhalu him on tvamdhrstamukharata || 9 ||

Tavaisvaryamyatnadyaduparivirincirhariradhah
paricchetumyatavanilamanalaskandhavapusah |
tato devoted Yat-bharaguru-grnadbhyamgirisa
self tasthetabhyamTavakimanuvrttirnaphalati || 10 ||

Ayatnadasadyatribhuvanamavairavyatikaram
dasasyoyadbahunabhrta-ranakandu-paravasan |
sirahpadmasreni-racitacaranambhoruha-baleh
sthirayastvadbhaktestripuraharavisphurjitamidam || 11 ||

Amusyatvatseva-samadhigatasarambhujavanam
balatkailasepitvadadhivasatauvikramayatah |
alabhyapatalepyalasacalitangusthasirasi
credit tvayyasiddhruvamupacitomuhyatikhalah || 12 ||

Yadrddhimsutramno flood paramoccairapisatim
adhascakrebanahparijanavidheyatribhuvanah |
varivasitaritvaccaranayoh on the taccitramtasmin
on the kasyapyunnatyai bhavati sirasastvayyavanatih || 13 ||

Akanda-Brahmanda-ksayacakita-devasurakrpa
vidheyasyasidyastrinayanasanhrtavatah poison |
to receive on Tava on kalmasahkanthesriyamaho
vikaropislaghyobhuvana-bhayabhangavyasaninah || 14 ||

Naïve asiddharthakvacidapisadevasuranare
nivartante regular Jagathyjayinoyasyavisikhah |
pasyannisatvamitarasurasadharanamabhut of
violence on smartavyatmasmarahvasisupathyahparibhavah || 15 ||

Padaghatadmahivrajatisahasasansayapadam
visnorbhramyad shoulder-term parigha-rugna-grahaganam |
muhurdyaurdausthyamyatyanibhrta-jata-tadita-wide
jagadraksayai government vamaivanatasi him vibhuta || 16 ||

Viyadvyapi Tara-Gana-gunita-phenodgama-rucih
pravaho weekends yah prsatalaghudrstahsirasi Tao |
jagaddvipakaramjaladhivalayam honey krtamiti
anenaivonneyamdhrtamahimadivyamTavavapuh || 17 ||

Rathahksoniyantasatadhrtiragendrodhanuratho
rathangecandrarkau chariot-carana-panih rapid Iti |
didhaksostekoyamtripuratrnamadambaravidhih
vidheyaihkhalu on kridantyoparatantrahprabhudhiyah || 18 ||

Kamala Harris sahasrambalimadhayapadayoh
yadekonetasminnijamudaharannetrakamalam |
gatobhaktyudrekahparinatimasaucakravapusah
trayanamraksayaitripuraharaJaggerjagatam || 19 ||

Supra krataujagrattvamasiphalayogekratumatam
ritual pradhvastamphalatipurusaradhanamrtekva |
atastvamsampreksyakratusuphaladana-pratibhuvam
srutausraddhambadhvadrdhaparikarahkarmasujanah || 20 ||

Kriyadaksodaksahkratupatiradhisastanubhrtam
rsinamartvijyamsaranadasadasyah Sur-ganah |
kratubhransastvattahkratuphala-policy-vyasaninah
Pole kartumShraddhavidhuramabhicarayamakhah He || 21 ||

NathprajanathamprasabhamabhikamSvanteduhitaram
rohid past bhutamriramayisumrsyasyavapusa |
dhanuspaneryatamdivamapisapatrakrtamamum
trasantammrgavyadharabhasah on tedyapi renounced || 22 ||

Svalavanyasansadhrtadhanusamahnayatrnavat
purahplustamdrstvapuramathanapuspayudhamapi |
yadistrainam Devi yamanirata-dehardha-ghatanat
avaititvamaddha an enchanting bata flood yuvatayah || 23 ||

Smasanesvakridasmaraharapisacahsahacarah
Chita-bhasmalepahsragapinrkaroti-parikarah |
amangalyam chastity TavaBhavatunamaivamakhilam
tathapismartinam flood paramammangalamasi || 24 ||

Images pratyak conscience savidhamavidhayatta-marutah
prahrsyadromanahpramada-salilotsangati-drsah |
yadalokyahladamhrada Eva nimajyamrtamaye
dadhatyantastattvamkimapiyaminastatkilabhavan || 25 ||

Tvamarkastvamsomastvamasipavanastvamhutavahah
tvamapastvam ness space will tvamitidharaniratma |
paricchinnamevamtvayibibhratigiram maturity
on the part vayamihaYatvidmastattattvam on government bhavasi || 26 ||

Trayimtisrovrttistribhuvanamathotrinapisuran
akaradyairvarnaistribhirabhidadhattirnavikrti |
turiyam just dhvanibhiravarundhanamanubhihdhama
all-vyastamtvamsaranadagrnatyomitipadam || 27 ||

Bhavahsarvorudrahpasupatirathograhsahamahan
tathabhimesanavitiyadabhidhanastakamidam |
amusmin uniquely divine srutirapipravicarati
priyayasmaidhamnepranihita-namasyosmibhavate || 28 ||

NamoNamahnedisthayapriyadavadavisthayaworld
‘s NamahNamahksodisthayasmaraharamahisthaya |
NamoNamahvarsisthayatrinayanayavisthaya’s
just tadidamatisarvayasarvasmai will NamahNamah || 29 ||

Bahula-rajasevisvotpattaubhavayaNamoNamah
strong-tat killing tamaseharayaNamoNamah |
Jan-sukhakrtesattvodriktaumrdayaNamoNamah
Shivayanistraigunye over pramahasiNamoNamah || 30 ||

Krsa-mature-cetahklesavasyamcedamkva
-kva property’s Tavasimollanghinisasvadrddhih |
Iticakitamamandikrtya Mam bhaktiradhad
flood caranayoste Word-puspopaharam || 31 ||

Kajjalamsyat acetic-Giri-level role in the Indus-
Sur-taruvara-branch outlines patramurvi |
likhatiyadigrhitvaShardasarvakalam
tadapiTavayati on gunanamisaparam || 32 ||

Unsafe-Sur-munindrairarcitasyendu-mauleh
grathita-gunamahimnonirgunasyesvarasya |
all-Gana-varisthahpuspadantabhidhanah
ruciramalaghuvrttaihstotrametaccakara || 33 ||

Aharaharanavadyamdhurjatehstotrametat
pathatiparamabhaktyacittahpuman pure-yah |
A bhavati sivalokerudratulyastathatra
pracuratara-dhanayuhputravankirtimansca || 34 ||

Devomahesannaparomahimnostutih slate |
aghorannaparo ministers NasgurohParam philosophy || 35 ||

Tapastirtham knowledge to donate to the initiation of yagadikahkriyah |
mahimnastavapathasyaKalamnarhantisodasim || 36 ||

Kusumadasana-Nama of the all-Gandharva-rajah
sasidharavara-maulerdevadevasyadasah |
of real-mahimno corrupt evasyakhalurosat
stavanamidamakarsid divine-divyammahimnah || 37 ||

Suragurumabhipujya heaven-moksaika-hetum
pathatiyadimanusyahpranjalirnanya-cetah |
vrajati Shiva-range kinnaraihstuyamanah
stavanamidamamoghampuspadantapranitam || 38 ||

Psalm asamaptamidam handled Gandharva-bhasitam |
anaupamyammanoharisarvamisvaravarnanam || 39 ||

Poojavammayiityesasrimacchankara-padayoh |
Arpita honey devesahpriyatam May sadasivah || 40 ||

Tava on the nature of the janamikidrsosi MAHESWARA |
yadrsosiMahadevtadrsayaNamoNamah || 41 ||

Dvikalam synchronized yah watrikalampathennarah |
sarvapapa-vinirmuktah Locke Lord mahiyate || 42 ||

Sri puspadanta-facial-pankaja-nirgatena
stotrenakilbisa-harenaHar-priyena |
kanthasthitenapathitenasamahitena
suprinito bhavati bhutapatirmahesah || 43 ||

1. Lord Shiva Related Posts

శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri siva Ashtottara Satanamavali

Sri Siva Sahasranama Stotram Uttara Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం ఉత్తర పీఠిక

Sri Siva Sahasranama Stotram Poorva Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్వపీఠిక

శివానందలహరీ – Sivanandalahari

శివాష్టకం – Sivashtakam

శ్రీ శివ కవచం – Sri Siva Kavacham

Vedasara Shiva Stotram | వేదసార శివ స్తోత్రం

Daridrya Dahana Shiva Stotram | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం

శివునికి రుద్రాభిషేకం ఎందుకు చేస్తారు ? | Siva Rudrabhishekam In Telugu

శివరాత్రి ఉపవాసం ఏవిధంగా చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది..? | Benefits of Sivaratri Fasting in Telugu..?

శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ – Sri Shiva Shodasopachara Puja Vidhanam

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Shiva Ashtottara satanamavali

Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram | శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

Shiva Shadakshara Stotram | శివషడక్షర స్తోత్రం

శివమంగళాష్టకం – Shiva mangalashtakam

Shiva Manasa Puja Stotram | శివ మానస పూజ

 

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here