శివషడక్షరస్తోత్రం – Shiva shadakshara stotram

0
761

Shiva shadakshara stotram

ఓంకారం బిందుసంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః |
కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః || ౧ ||

నమంతి ఋషయో దేవా నమంత్యప్సరసాం గణాః |
నరా నమంతి దేవేశం నకారాయ నమో నమః || ౨ ||

మహాదేవం మహాత్మానం మహాధ్యానం పరాయణమ్ |
మహాపాపహరం దేవం మకారాయ నమో నమః || ౩ ||

శివం శాంతం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారకమ్ |
శివమేకపదం నిత్యం శికారాయ నమో నమః || ౪ ||

వాహనం వృషభో యస్య వాసుకిః కంఠభూషణమ్ |
వామే శక్తిధరం దేవం వకారాయ నమో నమః || ౫ ||

యత్ర యత్ర స్థితో దేవః సర్వవ్యాపీ మహేశ్వరః |
యో గురుః సర్వదేవానాం యకారాయ నమో నమః || ౬ ||

షడక్షరమిదం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే || ౭ ||

Download PDF here Shiva shadakshara stotram – శివషడక్షరస్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here