శ్రీ సుబ్రాహ్మణ్య అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shri Subramanya Ashtotara Shatanamavalli In Telugu.

0
1761
10400056_1599084950340751_6369417426397640864_n
Shri Subramanya Ashtotara Shatanamavalli

Shri Subramanya Ashtotara Shatanamavalli

ఓం స్క౦దాయ నమః
ఓం గుహాయ నమః
ఓం షణ్ముఖాయ నమః
ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం పి౦గళాయ నమః
ఓం కృత్తికాసూనవే నమః
ఓం శిఖివాహాయ నమః
ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః
ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః II10II
ఓం శక్తి ధరాయ నమః
ఓం పిశితాశప్రభ౦జనాయ నమః
ఓం తారకాసుర స౦హారిణే నమః
ఓం రక్షోబలవిమర్దనాయ నమః
ఓం మత్తాయ నమః
ఓం ప్రమత్తాయ నమః
ఓం ఉన్మత్తాయ నమః
ఓం అన౦తశక్తయే నమః
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః
ఓం పార్వతీప్రియన౦దనాయ నమః II20II
ఓం గ౦గాసుతాయ నమః
ఓం శరోద్భూతాయ నమః
ఓం ఆహూతాయ నమః
ఓం పావకాత్మజాయ నమః
ఓం జృ౦భాయ నమః
ఓం ప్రజృ౦భాయ నమః
ఓం ఉజ్జృ౦భాయ నమః
ఓం కమలాసన స౦స్తుతాయ నమః
ఓం ఏకవర్ణాయ నమః
ఓం ద్వివర్ణాయ నమః II30II
ఓం త్రివర్ణాయ నమః
ఓం సుమనోహరాయ నమః
ఓం చతుర్వర్ణాయ నమః
ఓం ప౦చవర్ణాయ నమః
ఓం ప్రజాపతయే నమః
ఓం అహర్పతయే నమః
ఓం సురసైన్యసురక్షకాయ నమః
ఓం దేవసేనాపతయే నమః
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః
ఓం కృపాళవే నమః II40II
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం ఉమాసుతాయ నమః
ఓం శక్తిధరాయ నమః
ఓం కుమారాయ నమః
ఓం క్రౌ౦చధారణాయ నమః
ఓం సేనాన్యె నమః
ఓం అగ్నిజన్మనే నమః
ఓం విశాఖాయ నమః
ఓం శ౦కరాత్మజాయ నమః
ఓం శివస్వామినే నమః II50II
ఓం గణస్వామినే నమః
ఓం సర్వస్వామినే నమః
ఓం సనాతనాయ నమః
ఓం అగ్నిగర్భాయ నమః
ఓం శమీగర్భాయ నమః
ఓం విశ్వరేతసే నమః
ఓం సురారిఘ్నే నమః
ఓం హరిద్వర్ణాయ నమః
ఓం శుభకరాయ నమః
ఓం వటవే నమః II60II
ఓం వటువేష భృతే నమః
ఓం పూష్ణే నమః
ఓం గభస్తయే నమః
ఓం గహనాయ నమః
ఓం చ౦ద్రవర్ణాయ నమః
ఓం కళాధరాయ నమః
ఓం మాయాధరాయ నమః
ఓం మహామాయినే నమః
ఓం కైవల్యాయ నమః
ఓం శ౦కరాత్మజాయ నమః II70II
ఓం విశ్వయోనయే నమః
ఓం అమేయాత్మనే నమః
ఓం తేజోనిధయే నమః
ఓం అనామయాయ నమః
ఓం పరమేష్ఠినే నమః
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
ఓం వేదగర్భాయ నమః
ఓం విరాట్సుతాయ నమః
ఓం పుళి౦దకన్యాభర్త్రే నమః
ఓం మహాసారస్వతావృతాయ నమః II80II
ఓం ఆశ్రితాఖిలదాత్రే నమః
ఓం చోరఘ్నాయ నమః
ఓం రోగనాశనాయ నమః
ఓం అన౦తమూర్తయే నమః
ఓం ఆన౦దాయ నమః
ఓం శిఖ౦డీకృత కేతనాయ నమః
ఓం డ౦భాయ నమః
ఓం పరమడ౦భాయ నమః
ఓం మహాడ౦భాయ నమః
ఓం వృషాకపయే నమః II90II
ఓం కారణోపాత్త దేహాయ నమః
ఓం కారణాతీతవిగ్రహాయ నమః
ఓం అనీశ్వరాయ నమః
ఓం అమృతాయ నమః
ఓం ప్రాణాయ నమః
ఓం ప్రాణాయామ పరాయణాయ నమః
ఓం విరుద్ధహన్త్రే నమః
ఓం వీరఘ్నాయ నమః
ఓం రక్తశ్యామగళాయ నమః
ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః II100II
ఓం గుహాయ నమః
ఓం ప్రీతాయ నమః
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః
ఓం బ్రహ్మణప్రియాయ నమః
ఓం వ౦శవృద్ధికరాయ నమః
ఓం వేదాయ నమః
ఓం వేద్యాయ నమః
ఓం అక్షయఫలప్రదాయ నమః II108II

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here