శ్రీ సుబ్రాహ్మణ్య అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shri Subramanya Ashtotara Shatanamavalli In Telugu.

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics ఓం స్క౦దాయ నమః ఓం గుహాయ నమః ఓం షణ్ముఖాయ నమః ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః ఓం ప్రభవే నమః ఓం పి౦గళాయ నమః ఓం కృత్తికాసూనవే నమః ఓం శిఖివాహాయ నమః ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః II10II ఓం శక్తి ధరాయ నమః ఓం పిశితాశప్రభ౦జనాయ నమః ఓం తారకాసుర స౦హారిణే నమః ఓం రక్షోబలవిమర్దనాయ నమః ఓం మత్తాయ నమః ఓం ప్రమత్తాయ … Continue reading శ్రీ సుబ్రాహ్మణ్య అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shri Subramanya Ashtotara Shatanamavalli In Telugu.