శ్యామలా దండకం – Shyamala dandakam in Telugu

ధ్యానమ్- మాణిక్యవీణాముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసామ్ | మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి || ౧ || చతుర్భుజే చంద్రకలావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే | పుండ్రేక్షుపాశాంకుశపుష్పబాణహస్తే నమస్తే జగదేకమాతః || ౨ || వినియోగః- మాతా మరకతశ్యామా మాతంగీ మదశాలినీ | కుర్యాత్కటాక్షం కళ్యాణీ కదంబవనవాసినీ || ౩ || స్తుతి- జయ మాతంగతనయే జయ నీలోత్పలద్యుతే | జయ సంగీతరసికే జయ లీలాశుకప్రియే || ౪ || దండకమ్- జయ జనని సుధాసముద్రాంతరుద్యన్మణీద్వీపసంరూఢ బిల్వాటవీమధ్యకల్పద్రుమాకల్పకాదంబకాంతారవాసప్రియే కృత్తివాసప్రియే సర్వలోకప్రియే, … Continue reading శ్యామలా దండకం – Shyamala dandakam in Telugu