శ్యామలా స్తోత్రమ్ – Shyamala Stotram in Telugu

0
3265

 

Shyamala Stotram
Shyamala Stotram in Telugu

శ్యామలా స్తోత్రమ్ – Shyamala Stotram Lyrics

జయ మాతర్విశాలాక్షీ జయ సంగీతమాతృకే |
జయ మాతంగి చండాలి గృహీతమధుపాత్రకే  || ౧ ||

నమస్తేస్తు మహాదేవి నమో భగవతీశ్వరీ |
నమస్తేస్తు జగన్మాతర్జయ శంకరవల్లభే  || ౨ ||

జయ త్వం శ్యామలేదేవీ శుకశ్యామే నమోస్తుతే |
మహాశ్యామే మహారామే జయ సర్వమనోహరే  || ౩ ||

జయ నీలోత్పలప్రఖ్యే జయ సర్వవశంకరి |
జయ త్వజాత్వసంస్తుత్యే లఘుశ్యామే నమోస్తుతే  || ౪ ||

నమో నమస్తే రక్తాక్షి జయ త్వం మదశాలిని |
జయ మాతర్మహాలక్ష్మి వాగీశ్వరి నమోస్తుతే  || ౫ ||

నమ ఇంద్రాదిసంస్తుత్యే నమో బ్రహ్మాదిపూజితే |
నమో మరకతప్రఖ్యే శంఖకుండలశోభితే  || ౬ ||

జయ త్వం జగదీశాని లోకమోహిని తే నమః |
నమస్తేస్తు మహాకృష్ణే నమో విశ్వేశవల్లభే  || ౭ ||

మహేశ్వరి నమస్తేస్తు నీలాంబరసమన్వితే |
నమః కళ్యాణి కృష్ణాంగి నమస్తే పరమేశ్వరీ  || ౮ ||

మహాదేవప్రియకరి నమస్సర్వవశంకరి |
మహాసౌభాగ్యదే నౄణాం కదంబవనవాసిని  || ౯ ||

జయ సంగీతరసికే వీణాహస్తే నమోస్తుతే |
జనమోహిని వందే త్వాం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికే  || ౧౦ ||

వాగ్వాదిని నమస్తుభ్యం సర్వవిద్యాప్రదే నమః |
నమస్తే కులదేవేశి నమో నారీవశంకరి  || ౧౧ ||

అణిమాదిగుణాధారే జయ నీలాద్రిసన్నిభే |
శంఖపద్మాదిసంయుక్తే సిద్ధిదే త్వాం భజామ్యహమ్  || ౧౨ ||

జయ త్వం వరభూషాంగి వరాంగీం త్వాం భజామ్యహమ్ |
దేవీం వందే యోగివంద్యే జయ లోకవశంకరి  || ౧౩ ||

సర్వాలంకారసంయుక్తే నమస్తుభ్యం నిధీశ్వరి |
సర్గపాలనసంహారహేతుభూతే సనాతని  || ౧౪ ||

జయ మాతంగతనయే జయ నీలోత్పలప్రభే |
భజే శక్రాదివంద్యే త్వాం జయ త్వం భువనేశ్వరి  || ౧౫ ||

జయ త్వం సర్వభక్తానాం సకలాభీష్టదాయిని |
జయ త్వం సర్వభద్రాంగీ భక్తాఽశుభవినాశిని  || ౧౬ ||

మహావిద్యే నమస్తుభ్యం సిద్ధలక్ష్మి నమోస్తుతే |
బ్రహ్మవిష్ణుశివస్తుత్యే భక్తానాం సర్వకామదే  || ౧౭ ||

మాతంగీశ్వరవంద్యే త్వాం ప్రసీద మమ సర్వదా |
ఇత్యేతచ్ఛ్యామలాస్తోత్రం సర్వకామసమృద్ధిదమ్  || ౧౮ ||

శుద్ధాత్మా ప్రజపేద్యస్తు నిత్యమేకాగ్రమానసః |
స లభేత్సకలాన్కామాన్ వశీకుర్యాజ్జగత్త్రయమ్  || ౧౯ ||

శీఘ్రం దాసా భవంత్యస్య దేవా యోగీశ్వరాదయః |
రంభోర్వశ్యాద్యప్సరసామవ్యయో మదినో భవేత్  || ౨౦ ||

నృపాశ్చ మర్త్యాః సర్వేఽస్య సదా దాసా భవంతి హి |
లభేదష్టగుణైశ్వర్యం దారిద్ర్యేణ విముచ్యతే  || ౨౧ ||

శంఖాది నిధయోద్వార్థ్సాస్సాన్నిధ్యం పర్యుపాసతే |
వ్యాచష్టే సర్వశాస్త్రాణి సర్వవిద్యానిధిర్భవేత్  || ౨౨ ||

విముక్తః సకలాపద్భిః లభేత్సంపత్తి ముత్తమాం |
మహాపాపోపపాపౌఘైస్సశీఘ్రం ముచ్యతే నరః  || ౨౩ ||

జాతిస్మరత్వమాప్నోతి బ్రహ్మజ్ఞానమనుత్తమమ్ |
సదాశివత్వమాప్నోతి సోంతే నాత్ర విచారణా  || ౨౪ ||

Download PDF here Shyamala stotram – శ్యామలా స్తోత్రమ్

Sri Shyamala Panchasathsvara Varna Maalikaa Stotram

Shyamala dandakam

Shyamala Stotram | Sri Shyamala Sodasanama Stotram

శ్యామలా దండకం – Shyamala dandakam in Telugu

Kamala Stotram

Sri Annapurna Ashtottara Shatanama Stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here