దేవాలయం వద్ద కోనేరు ఎందుకు? | Why Ponds Located Near Temples in Telugu.

1
7015

10_meenakshi_amman_2049184f

Next

3. సామాజికంగా కోనేటి అవసరం

దేవాలయాలలో ఇదివరకు ఎంతోమంది భక్తులు, యాచకులకు దేవాలయ పరిసరాలలో నివసించే పశు పక్ష్యాదుల నీటి అవసరాలను ఈ కొనేరులే తీర్చేవి.

కోనేరుగానీ, నది గాని ఉన్న దేవాలయాలలో ఇప్పటికీ ప్రసాదంలో కొంత భాగాన్ని ఆ కోనేటికి లేదా నదికి సమర్పించే సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది.ఆ నీటిలో నివసించే జీవులకి ఆహారాన్ని అందించటమే దాని ముఖ్య ఉద్దేశ్యము.

మనదేశంలోని దేవాలయాలు సంఘ జీవనానికి ప్రతీకలు. నీరు సంఘ జీవనానికి కేంద్రము వంటిది. కావున మన దేవాలయాలను నది ఒడ్డున గాని లేదా దేవలయములో కోనేరులను గాని నిర్మించే వారు.

Promoted Content
Next

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here