శని మనల్ని చిన్నచూపు చూస్తున్నాడని చెప్పే సంకేతాలు | Signs That Lord Shani is Looking Down

0
2096
Signs That Lord Shani is Looking Down
Signs That Lord Shani is Looking Down

Signs That Shani Bhagwan is Looking Down

1శని మిమ్మల్ని చిన్నచూపు చూస్తున్నాడని సూచించే సంకేతాలు

శని దేవుడు న్యాయ దేవుడని భావిస్తారు. శని దేవుడు సంచారం వల్ల మొత్తం 12 రాశుల పైన ప్రభావితం చేస్తుంది. జాతకంలో శని సంచారం వల్ల సానుకూల లేదా ప్రతికూల ప్రభావా వస్తాయి. శని దేవుడు మనం చేసిన కర్మలను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. శని అశుభ సంకేతాలు గురించి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back