సింధువార పత్రం | Sindhuvara Patram in Telugu

0
3492

Vitex-negundo-incisa_HariOme

Sindhuvara Patram

సింధువార పత్రం

హేరంబాయనమః సింధువారపత్రం సమర్పయామి

Sindhuvara Patram. దీనికి తెలుగున వావిలి, సంస్కృతమున శేఫాలినిర్గుండి. శాస్త్రీయ నామము (vitex negundo), ఇది పూవుల వర్ణముతో తెలుపు, నలుపు అని రెండు రకములు. నల్లవావిలి స్వర్ణక్రియలో ఉపయోగపడుతుందని రసవాదులు చెప్తారు. “వాతరోగానికి వావిలి” అని నానుడి కలదు. ప్రాకృత భాషలో కల “హరమేఖల’ అనే గ్రంధమున నిర్గుండి నివర్ఘ్యముగ (శరీర కాంతిని పెంచేదిగా) చెప్పబడినది.

దీని ఆకు ధూపము వేస్తే దోమలు పోతాయీ.

Patram Related Posts:

అర్కపత్రం | ArkaPatram in Telugu

అర్జునపత్రం | Arjuna Patram in Telugu

అశ్వత్త పత్రం | Aswatha Patram 

శమీ పత్రం | Samipatram in Telugu

గండలీ పత్రం / Gandali Patram in Telugu

జాజిపత్రం / Jaji Patram in Telugu

మరువక పత్రం | Maruvaka patram in Telugu

దేవదారు పత్రం | Devadaru Patram in Telugu

దాడిమీ పత్రం / Dadimi Patram in Telugu

కరవీర పత్రం | karaveera patram in Telugu

చూత పత్రం | Chuta Patram in Telugu

తులసీ పత్రం | Tulasi Patram in Telugu

అపామార్గ పత్రం | Apamarga patram in Telugu

బదరీ పత్రం | badari patram

దుత్తూర పత్రం | Duttura Patram in Telugu

బిల్వపత్రం | Bilva Patram in Telugu

బృహతీ పత్రం | Bruhati Patram

మాచీపత్రం | Machi patram

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here