ఏకశిలా గణనాధుడు | Ganesh

0
1498

ఏకశిలా గణనాధుడు | Special Story On Single Stone Ganesh in Nagarkurnool

 Ganesh

Sri Ganesha Suktam

ఆ తూ న ఇన్ద్ర క్షుమన్తం చిత్రం గ్రాభం సం గృభాయ |
మహాహస్తీ దక్షిణేన || ౧ ||

విద్మా హి త్వా తువికూర్మిన్తువిదేష్ణం తువీమఘమ్ |
తువిమాత్రమవోభిః || ౨ ||

న హి త్వా శూర దేవా న మర్తాసో దిత్సన్తమ్ |
భీమం న గాం వారయన్తే || ౩ ||

ఏతోన్విన్ద్రం స్తవామేశానం వస్వః స్వరాజమ్ |
న రాధసా మర్ధిషన్నః || ౪ ||

ప్ర స్తోషదుప గాసిషచ్ఛ్రవత్సామ గీయమానమ్ |
అభిరాధసాజుగురత్ || ౫ ||

ఆ నో భర దక్షిణేనాభి సవ్యేన ప్ర మృశ |
ఇన్ద్ర మానో వసోర్నిర్భాక్ || ౬ ||

ఉపక్రమస్వా భర ధృషతా ధృష్ణో జనానామ్ |
అదాశూష్టరస్య వేదః || ౭ ||

ఇన్ద్ర య ఉ ను తే అస్తి వాజో విప్రేభిః సనిత్వః |
అస్మాభిః సుతం సనుహి || ౮ ||

సద్యోజువస్తే వాజా అస్మభ్యమ్ విశ్వశ్చన్ద్రాః |
వశైశ్చ మక్షూ జరన్తే || ౯ ||

గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే
కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమమ్ |
జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత
ఆ నః శృణ్వన్నూతిభిస్సీద సాదనమ్ || ౧౦ ||

ని షు సీద గణపతే గణేషు త్వామాహుర్విప్రతమం కవీనామ్ |
న ఋతే త్వత్క్రియతే కిం చనారే మహామర్కం మఘవఞ్చిత్రమర్చ || ౧౧ ||

అభిఖ్యానో మఘవన్నాధమానాన్త్సఖే బోధి వసుపతే సఖీనామ్ |
రణం కృధి రణకృత్సత్యశుష్మాభక్తే చిదా భజా రాయే అస్మాన్ || ౧౨ ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here