Sri Shiva Panchavarana Stotram in Telugu | శివ పంచావరణ స్తోత్రమ్

0
1668
శివ పంచావరణ స్తోత్రమ్
శివ పంచావరణ స్తోత్రమ్

శివ పంచావరణ స్తోత్రమ్

శ్రీ ఉపమన్యు మహర్షి శ్రీ కృష్ణునకు ఉపదేశించిన పంచావరణ స్తోత్రం చాలా విశిష్టమైనది. ఇందులో ఐదు ఆవరణలలో ఉండే అనేక దేవతలను ప్రార్థిస్తూ పరమేశ్వరుని శాసనంతో వారందరూ మనలను రక్షించాలనే ప్రార్థన ఉంటుంది. ఈ స్తోత్రం చదువుతున్నంతసేపు పరమేశ్వరుడు అమ్మవారితో కలసి ఆకాశంలో ఉండి ఈ స్తోత్రాన్ని చదివేవారిని చూస్తూ ఉంటారుట. పూజ్యగురువుల నాన్నగారు ఇది సేకరించి తనకోసం వ్రాసుకున్నారు. వీలున్నపుడల్లా గురువు గారు వారి సోదరులు చదివేవారట.

ధ్యానం:

సకల భువన భూత భావనాభ్యాం, జనన వినాశవిహీన విగ్రహాభ్యాం
నరవరయువతీ వపుర్ధరాభ్యాం, సతతమహం ప్రణతోస్మి శంకరాభ్యాం

ఉపమన్యురువాచ:

స్తోత్రం వక్ష్యామి తే కృష్ణ! పంచావరణ మార్గతః
యోగేశ్వరమిదం పుణ్యం కర్మ యేన సమాప్యతే
జయ జయ జగదేకనాథ శంభో ప్రకృతి మనోహర నిత్యచిత్స్వభావ;
అపగతకలుష ప్రపంచవాచామపి మనసో పదవీమతీత తత్త్వ ………..1
స్వభావ నిర్మలాభోగ జయసుందర చేష్టిత;
స్వాత్మతుల్య మహాశక్తే జయ శుద్ధ గుణార్ణవ…2
అనంత కాంతి సంపన్న జయాసదృశ విగ్రహ;
అతర్క్య మహిమాధార జయానాకుల మంగళ…3
నిరంజన నిరాధార, జయనిష్కారణోదయ;
నిరంతర పరానంద జయ నిర్వృతి కారణ ..4
జయాతి పరమైశ్వర్య జయాతి కరుణాస్పద;
జయ స్వతంత్ర సర్వస్వ జయాసదృశ వైభవ…5
జయావృత మహావిశ్వ జయానావృత కేనచిత్;
జయోత్తర సమస్తస్య జయాత్యంత నిరుత్తర
జయాద్భుత జయాక్షుద్ర జయాక్షత జయావ్యయ;
జయామేయ జయామాయ జయా+అభయ జయా+అమల
మహాభుజ మహాసార మహాగుణ మహా కథ;
మహాబల మహా మాయ మహారస మహారథ;
నమః పరమదేవాయ నమః పరమహేతవే;
నమశ్శివాయ శాంతాయ నమశ్శివ తరాయతే
త్వదధీనమిదం కృత్స్నం జగద్ధిససురాసురం;
అతస్త్వద్విహితామాఙ్ఞాం క్షమతేకోతివర్తితుం
అయం పునర్జనో నిత్యం భవదేక సమాశ్రయః;
భవానతోనుగృహ్యాస్మై ప్రార్థితం సంప్రయచ్ఛతు
జయాంబికే జగన్మాతర్జయ సర్వ జగన్మయి;
జయానవధికైశ్వర్యే జయానుపమవిగ్రహే
జయవాఙ్మనసాతీతే జయాచిద్ధ్వాంత భంజికే ;
జయజన్మ జరాహీనే జయకాలోత్తరోత్తరే
జయానేక విధావస్థే జయానేక సుఖాత్మికే;
జయానేక మహాసత్త్వే జయానేక గుణోజ్ఝితే
జయానేక గుణాత్మస్థే జయలోక మహేశ్వరి;
జయవిశ్వాధికాత్మస్థే జయవిశ్వేశ్వరప్రియే
జయవిశ్వ సురారాధ్యే జయ మంగళదీపికే;
జయమంగళ చారిత్రే జయమంగళదాయిని
నమః పరమకళ్యాణి గుణ సంచయమూర్తయే;
నమశ్శివాయై విశ్వస్మాత్ పరస్మై శివశక్తయే
త్వత్తః ఖలు సముత్పన్నం జగత్త్వయ్యేవ లీయతే;
త్వద్వినాతః ఫలం దాతుం ఈశ్వరోపి నశక్నుయత్
జన్మప్రభృతి దేవేశి జనోయం త్వదుపాశ్రితః;
అతోస్య తవ భక్తస్య నిర్వర్తయ మనోరథం
పంచవక్త్రో దశభుజః శుద్ధస్ఫటిక సన్నిభః; వర్ణబ్రహ్మకలాదేహో దేవస్సకల నిష్కళః;
శివమూర్తిసమారూఢః శాంత్యతీతస్సదాశివః ; భక్త్యామయార్చితో మహ్యం ప్రార్థితం సంప్రయచ్ఛతు
సదా శివాంకమారూఢా శక్తిరిచ్ఛాశివాహ్వయా; జననీ సర్వలోకానాం ప్రయచ్ఛతు మనోరథం
శివయోర్దయితౌ పుత్రౌ దేవౌ హేరంబషణ్ముఖౌ ; శివానుభౌ వౌచ శివౌ శివఙ్ఞానామృతాశినౌ
తృప్తౌ పరస్పరం స్నిగ్ధౌ శివాభ్యాం నిత్య సత్కృతౌ; ఆరాధితౌ సదాదేవౌ బ్రహ్మాద్యైస్త్రిదశైరపి
సర్వలోకపరిత్రాణం కర్తుమభ్యుదితౌసదా ; స్వేచ్ఛావతారం కుర్వంతౌ స్వాంశ భేదైరనేకశః
తావిమౌ శివయోః పార్శ్వే నిత్యమిత్థం మయా+అర్చితౌ; తయోరాఙ్ఞాం పురస్కృత్య ప్రార్థితంమే ప్రయచ్ఛతాం
శుద్ధస్ఫటికసంకాశం ఈశానాఖ్యం సదాశివం; మూర్ధాభిమానినీ మూర్తిశ్శివస్య పరమాత్మనః
శివార్చనరతం శాంతం శాంత్యతీతం ఖమాస్థితం ; పంచాక్షరాంతిమం బీజం కలాభిః పంచభిర్యుతం
ప్రథమావరణే పూర్వం శక్త్యా సహ సమర్చితం ; పవిత్రం పరమం బ్రహ్మ ప్రార్థితం మే ప్రయచ్ఛతు
బాలసూర్య ప్రతీకాశం పురుషాఖ్యం పురాతనం; పూర్వవక్త్రాభిమానంచ శివస్య పరమేష్ఠినః
శాంత్యాత్మకం మరుత్సంస్థం శంభోః పాదార్చనే రతం ; తురీయం శివబీజేషు కలాసు చ చతుష్కళం
పూర్వభాగే మయాభక్త్యా శక్త్యా సహ సమన్వితం ; పవిత్రం పరమం బ్రహ్మ ప్రార్థితం మే ప్రయచ్ఛతు
అంజనాద్రి ప్రతీకాశం అఘోరం ఘోర విగ్రహం ; దేవస్య దక్షిణం వక్త్రం దేవదేవ పదార్చకం
విద్యాపదం సమారూఢం వహ్ని మండల మధ్యగం ; తృతీయం శివబీజేషు కలాస్వష్ట కలాన్వితం
శంభోర్దక్షిణ దిగ్భాగే శక్త్యా సహ సమర్చితం ; పవిత్రం పరమం బ్రహ్మ ప్రార్థితం సంప్రయచ్ఛతు
కుంకుమక్షోద సంకాశం వామాఖ్యం వరవేషధృక్ ; వక్త్రముత్తరమీశస్య ప్రతిష్ఠాయాం ప్రతిష్ఠితం
వారిమండలమధ్యస్థం మహాదేవార్చనేరతం ; ద్వితీయం శివబీజేషు త్రయోదశ కలాన్వితం
దేవేశోత్తర దిగ్భాగే శక్త్యా సహ సమర్చితం; పవిత్రం పరమం బ్రహ్మ ప్రార్థితం మే ప్రయచ్ఛతు
శంఖకుందేందుధవళం సద్యాఖ్యం సౌమ్యలక్షణం; శివస్య పశ్చిమం వక్త్రం శివపాదర్చనే రతం
నివృత్తిపదనిష్ఠంచ పృథివ్యాం సమవస్థితం ; ప్రథమం శివ బీజేషు కలాభిశ్చాష్టభిర్యుతం
దేవస్య పశ్చిమే భాగే శక్త్యా సహ సమర్చితం; పవిత్రం పరమం బ్రహ్మ ప్రార్థితం మే ప్రయచ్ఛతు
శివస్య చ శివాయాశ్చ హృన్మూర్తీ శివభావితే ; తయోరాఙ్ఞాం పురస్కృత్య తే మే కామం ప్రయచ్ఛాతాం
శివస్య చ శివాయాశ్చ శిరోమూర్తీ శివాశ్రితే; తయోరాఙ్ఞాం పురస్కృత్య తే మే కామం ప్రయచ్ఛతాం
శివస్య చ శివాయాశ్చ శిఖామూర్తీ శివాశ్రితే; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం తే మే కామం ప్రయచ్ఛతాం
శివస్యచ శివాయశ్చ నేత్రమూర్తీ శివాశ్రితే; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం తే మే కామం ప్రయచ్ఛతాం
శివస్య చ శివాయాశ్చ వర్మిణీ శివ భావితే; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం తే మే కామం ప్రయచ్ఛతాం
అస్త్రమూర్తీ చ శివయోర్నిత్యమర్చన తత్పరే; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం తే మే కామం ప్రయచ్ఛతాం
వామో జ్యేష్ఠస్తథా రుద్రః కాలో వికరణస్తథా; బలో వికరణశ్చైవ బలప్రమథనః పరః
సర్వభూతస్య దమనస్తాద్ర్శశ్చాష్టశక్తయః ; ప్రార్థితం మే ప్రయచ్ఛంతు పరమేశస్య శాసనాత్
అథానంతశ్చ సూక్ష్మశ్చ శివశ్చాప్యేకనేత్రకః; ఏకరుద్రస్త్రిమూర్తిశ్చ శ్రీకంఠశ్చ శిఖండకః
తథాష్టౌ శక్తయస్తేషాం ద్వితేయావరణేడితా; తే మే కామం ప్రయచ్ఛంతు శివయోరేవశాసనాత్
భవాద్యామూర్తయశ్చాష్టౌ తేషామపి చ శక్తయః ; మహాదేవాదయశ్చాన్యే తథైకాదశ మూర్తయః
శక్తిభిస్సహితాః సర్వే తృతీయావరణే స్థితాః ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం దిశంతు ఫలమీప్సితం
వృషరాజో మహాతేజా మహామేఘ సమస్వనః ; మేరుమందర కైలాస హిమాద్రి శిఖరోపమః
సితాభ్ర శిఖరాకారః కకుదా పరిశోభితః ; మహాభోగీంద్ర కల్పేన వాలేన చ విరాజితః
రక్తాస్య శృంగ చరణో రక్త ప్రాయ విలోచనః ; పీవరోన్నత సర్వాంగః సుచారు గమనోజ్జ్వలః
ప్రశస్త లక్షణః శ్రీమాన్ ప్రజ్జ్వలన్మణి భూషణః; శివప్రియః శివాసక్తః శివయోర్ధ్వజ వాహనః
తథాతచ్చరణన్యాస-భావితా పర విగ్రహః ; గోరాజ పురుషశ్శ్రీమాన్ శ్రీమచ్ఛూల వరాయుధః
తయోరాఙ్ఞాం పురస్కృత్య స మే కామం ప్రయచ్ఛతు ;
నందీశ్వరో మహాతేజా నగేంద్ర తనయాత్మజః ; స నారాయణకైర్దేవైర్నిత్యమభ్యర్చ్య వందితః ;
శర్వస్యాంతః పురద్వారి సార్థం పరిజనైః స్థితః ; సర్వేశ్వర సమప్రఖ్యః సర్వాసుర విమర్దనః ;
సర్వేషాం శివధర్మాణాం అధ్యక్షత్వేభిషేచితః ; శివ ప్రియః శివాసక్తః శ్రీమచ్ఛూల వరాయుధః ;
శివాశ్రితేషు సంసక్తస్త్వనురక్తశ్చతైరపి ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం సమే కామం ప్రయచ్ఛతు ;
మహాకాలో మహాబాహుర్మహాదేవ ఇవా పరః ; మహాదేవాశ్రితానాంతు నిత్యమేవాభిరక్షితా ;
శివప్రియశ్శివాసక్తః శివయోరర్చకస్సదా ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం స మే దిశతు కాంక్షితం ;
సర్వశాస్త్రార్థ తత్త్వఙ్ఞః శాస్తా విష్ణోః పరా తనుః ; మహా మోహాత్మ తనయః మధుమాంసా సవ ప్రియః ;
తయోరాఙ్ఞాం పురస్కృత్య స మే కామం ప్రయచ్ఛతు
బ్రహ్మాణీ చైవ మాహేశీ కౌమారీ వైష్ణవీ పరా; వారాహీ చైవ మాహేంద్రీ చాముండా చండ విక్రమా
ఏతావై మాతరస్సప్త సర్వలోకస్య మాతరః ; ప్రార్థితం మే ప్రయచ్ఛంతు పరమేశ్వర శాసనాత్
మత్తమాతంగ వదనో గంగోమా శంకరాత్మజః ; ఆకాశదేహో దిగ్బాహుః సోమ సూర్యాగ్ని లోచనః
ఐరావతాదిభిర్దివ్యైః దిగ్గజైః నిత్యమర్చితః ; శివఙ్ఞాన మదోద్భిన్నస్త్రిదశానామవిఘ్నకృత్
విఘ్నకృచ్చాసురాదీనాం విఘ్నేశః శివభావితః ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం స మే దిశతు కాంక్షితం
షణ్ముఖః శివ సంభూతః శక్తి వజ్ర ధరః ప్రభుః ; అగ్నేశ్చ తనయో దేవోహ్యపర్ణా తనయః ప్రభుః
గంగాయాశ్చ గణాంబాయాః కృత్తికాయాస్తథైవ చ; విశాఖేన చ శాఖేన నైగమేయేన చ ఆవృతః
ఇంద్రజిచ్చేంద్రసేనానీస్తారకాసురజిత్తథా ; శైలానాం మేరు ముఖ్యానాం వేధకశ్చ స్వతేజసా
తప్తచామీకర ప్రఖ్యః శతపత్రదళేక్షణః ; కుమారస్సుకుమారాణాం రూపోదాహరణం మహత్
శివప్రియః శివాసక్తః శివ పాదార్చకస్సదా ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం స మే దిశతు కాంక్షితం
జ్యేష్ఠా వరిష్ఠా వరదా శివయోః పూజనే రతా; తయోరాఙ్ఞాం పురస్కృత్య సా మే దిశతు కాంక్షితం
త్రైలోక్య వందితా సాక్షాదుల్కాకారా గణాంబికా; జగత్సృష్టి వివృధ్యర్థం బ్రహ్మణాభ్యర్థితా శివాత్
శివాయాః ప్రవిభక్తాయా భ్రువోరంతర నిష్ఠితః ; దాక్షాయణీ సతీ మేనా తథా హైమవతీహ్యుమా
కౌశికాయాశ్చ జననీ భద్రకాళ్యాస్తథైవ చ ; అపర్ణాయాశ్చ జననీ పాటలాయాస్తథైవ చ
శివార్చన రతా నిత్యం రుద్రాణీ రుద్ర వల్లభా ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం సా మే దిశతు కాంక్షితం
చండః సర్వగణేశానః శంభోర్వదన సంభవః ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం స మే దిశతు కాంక్షితం
వృషభో నామ గణపః శివారాధన తత్పరః; పింగళో గణపశ్శ్రీమాన్ శివాసక్తః శివ ప్రియః
ఆఙ్ఞయా శివయోరేవ స మే కామం ప్రయచ్ఛతు
భృంగీశో నామ గణపః శివారాధన తత్పరః ; ప్రయచ్ఛతు స మే కామం పత్యురాఙ్ఞా పురస్సరం
వీరభద్రో మహాతేజా హిమకుందేందు సన్నిభః ; భద్రకాళీ ప్రియో నిత్యం మాతౄణాంచాభిరక్షితా
యఙ్ఞస్య చ శిరోహర్తా దక్షస్య చ దురాత్మనః ; ఉపేంద్రేంద్ర యమాదీనాం దేవానాం అంగ తక్షకః
శివస్యానుచరః శ్రీమాన్ శివశాసన పాలకః ; శివయోశ్శాసనాదేవ స మే దిశతు కాంక్షితం
సరస్వతీ మహేశస్య వాక్సరోజ సముద్భవా; శివయోః పూజనే నిత్యం సా మే దిశతు కాంక్షితం
విష్ణోర్వక్షః స్థితా లక్ష్మీః శివయోః పూజనే రతా; శివయోశ్శాసనాదేవ సా మే దిశతు కాంక్షితం
మహా మోటీ మహా దేవ్యాః పాదపూజా పరాయణా; తస్యా ఏవ నియోగేన సా మే దిశతు కాంక్షితం
కౌశికీ సింహమారూఢా పార్వత్యాః పరమా సుతా ; విష్ణోర్నిద్రా మహా మయా మహా మహిష మర్దినీ
నిశుంభ శుంభ సంహర్త్రీ మధుమాంసా సవ ప్రియా; సత్కృత్య శాసనం మాతుః సా మే కామం ప్రయచ్ఛతు
రుద్రా రుద్ర సమప్రఖ్యాః ప్రమథాః ప్రథితౌజసః; భూతాఖ్యాశ్చ మహావీర్యా మహాదేవ సమ ప్రభాః
నిత్యముక్తా నిరుపమా నిర్ద్వంద్వా నిరుపప్లవాః; స శక్తయస్సానుచరాః సర్వలోక నమస్కృతాః
సర్వేషామేవ లోకానాం సృష్టి సంహరణక్షమాః ; పరస్పరానురక్తాశ్చ పరస్పరమనువ్రతాః
పరస్పరమతిస్నిగ్ధాః పరస్పరనమస్కృతాః ; శివప్రియతమా నిత్యం శివలక్షణలక్షితాః
సౌమ్యాఘోరాస్తథామిశ్రాశ్చాంతరాళ ద్వయాత్మజాః ; విరూపాశ్చ సురూపాశ్చ నానా రూపధరాస్తథా
సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం తే మే కామం దిశంతువై ;
దేవ్యాః ప్రియసఖీవర్గో దేవీ లక్షణ లక్షితః
సహితో రుద్రకన్యాభిః శక్తిభిశ్చాప్యనేకశః ; తృతీయావరణే శంభోర్భక్త్యా నిత్యం సమర్చితః
సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం స మే దిశతు మంగళం;
దివాకరో మహేశస్య మూర్తిర్దీప్త సుమండలః
నిర్గుణో గుణ సంకీర్ణః తథైవ గుణ కేవలః ; అవికారాత్మకశ్చాద్యః తతస్సామాన్య విక్రియః
అసాధారణ కర్మా చ సృష్టి స్థితిలయ క్రమాత్; ఏవం త్రిథా చతుర్థా చ విభక్తః పంచథా పునః
చతుర్థావరణే శంభోః పూజితశ్చానుగైస్సహ ; శివప్రియశ్శివాసక్తశ్శివ పాదార్చనే రతః
సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం స మే దిశతు మంగళం;
దివాకర షడంగాని ఆదిత్యాద్యాశ్చ మూర్తయః
ఆదిత్యో భాస్కరోభానూరవిశ్చేత్యనుపూర్వశః ; అర్కో బ్రహ్మా తథా రుద్రో విష్ణుశ్చాదిత్య మూర్తయః
విస్తారా సుతరా బోధిన్యాప్యాయిన్యపరాపునః ; ఊషా ప్రభా తథా ప్రాఙ్ఞా సంధ్యా చేత్యపి శక్తయః
సోమాది కేతు పర్యంతాః గ్రహాశ్చ శివ భావితాః ; శివయోరాఙ్ఞయానున్నాః మంగళం ప్రదిశంతు మే
అథవా ద్వాదశాదిత్యాః తథా ద్వాదశ రాశయః; ఋషయో దేవ గంధర్వాః పన్నగాప్సరసాం గణాః
గ్రామణ్యశ్చ తథా యక్షా రాక్షసశ్చాసురాస్తథా ; సప్త సప్త గణాశ్చైతే సప్తచ్ఛందో మయా హయాః
వాలఖిల్యగణాశ్చైవ సర్వే శివ పదార్చకాః ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం మంగళం ప్రదిశంతు మే
బ్రహ్మాథ దేవ దేవస్య మూర్తిర్భూమండలాధిపః; చతుష్షష్టి గుణైశ్వర్యో బుద్ధి తత్త్వే ప్రతిష్ఠితః
నిర్గుణో గుణ సంకీర్ణః తథైవ గుణ కేవలః ; అవికారాత్మకో దేవస్తతః సాధారణః పరః
అసాధారణ కర్మా చ సృష్టి స్థితి లయ క్రమాత్; ఏవం త్రిధా చతుర్ధా చ విభక్తః పంచధా పునః
చతుర్థావరణే శంభోః పూజితశ్చ సహానుగైః ; శివ ప్రియశ్శివాసక్తః శివ పాదార్చనే రతః
సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం స మే దిశతు మంగళం;
హిరణ్య గర్భో లోకేశః విరాట్కాలశ్చ పూరుషః
సనత్కుమారస్సనకస్సనందశ్చ సనాతనః ; ప్రజానాం పతయశ్చైవ దక్షాద్యాబ్రహ్మ సూనవః
ఏకదశ సపత్నీకా ధర్మస్సంకల్ప ఏవ చ ; శివార్చన రతాశ్చైవ శివభక్తి పరాయణాః
శివాఙ్ఞావశగాస్సర్వే దిశంతు మమ మంగళం
చత్వారశ్చ తథా వేదాస్సేతిహాస పురాణకాః; ధర్మశాస్త్రాది విద్యాభిర్వైదికీభిస్సమన్వితాః
పరస్పరావిరుద్ధార్థాః శివైక ప్రతిపాదకాః ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం మంగళం ప్రదిశంత్వి మే
అథ రుద్రో మహాదేవః శంభోర్మూర్తిర్గరీయసీ; వాహ్నేయ మండలాధీశః పౌరుషైశ్వర్యవాన్ ప్రభుః
శివాభిమాన సంపన్నో నిర్గుణస్త్రిగుణాత్మకః ; కేవలస్సాత్వికశ్చాపి రాజసశ్చైవ తామసః
అవికార రతశ్శర్వే తతస్తు సమ విక్రియః ; అసాధారణ కర్మా చ సృష్ట్యాది కరణాత్ పృథక్
బ్రహ్మణోపి శిరశ్ఛేత్తా జనకస్తస్య తత్సుతః ; జనకస్తనయశ్చాపి విష్ణోరపి నియామకః
బోధకశ్చ తయోర్నిత్యమనుగ్రహకరః ప్రభుః ; అండస్యాంతర్బహిర్వర్తీ రుద్రలోకద్వయాధిపః
శివప్రియశ్శివాసక్తశ్శివపాదార్చనే రతః ; శివస్యాఙ్ఞాం పురస్కృత్య స మే దిశతు మంగళం
తస్య బ్రహ్మ షడంగాని విద్యేశానాం తథాష్టకం; చత్వారో మూర్తిభేదాశ్చ శివపూర్వాశ్శివార్చకాః
శివో భవో హరశ్చైవ మృడశ్చైవ తథా పరః ; శివస్యాఙ్ఞాం పురస్కృత్య మంగళం ప్రదిశంతు మే
అథ విష్ణుర్మహేశస్య శివస్యైవాపరాతనుః ; వారితత్త్వాధిపస్సాక్షాదవ్యక్తపద సంస్థితః
నిర్గుణస్సత్త్వ బహుళస్తథైవ గుణ కేవలః ; అవికారాభిమానీ చ త్రిసాధారణ విక్రియః
అసాధారణ కర్మా చ సృష్ట్యాది కరణాత్ పృథక్; దషిణాంగభవేనాపి స్పర్థమానస్స్వయంభువా
ఆద్యేన బ్రహ్మణా సాక్షాత్ సృష్టాస్స్రష్టా చ తస్య తు ; అండస్యాంతర్బహిర్వర్తీ విష్ణుర్లోక ద్వయాధిపః
అసురాంతకరశ్చక్రీ శక్రస్యాపి తథానుజః ; ప్రాదుర్భూతశ్చ దశధా భృగుశాపచ్ఛలాదిహ
భూభార నిగ్రహార్థాయ స్వేచ్ఛయావతరత్ క్షితౌ ; అప్రమేయ బలోమాయీ మాయయా మోహయన్ జగత్
మూర్తీకృత్య మహావిష్ణుం సదా విష్ణుమథాపి వా ; వైష్ణవైః పూజితో నిత్యం మూర్తిత్రయ మయాసనే
శివప్రియశ్శివాసక్తశ్శివపాదర్చనే రతః ; శివస్యాఙ్ఞాం పురస్కృత్య స మే దిశతు మంగళం
వాసుదేవః అనిరుద్ధశ్చ ప్రద్యుమ్నశ్చ తతః పరః ; సంకర్షణస్సమాఖ్యాతశ్చతస్రో మూర్తయో హరేః
మత్స్యః కూర్మో వరాహశ్చ నారసింహశ్చ వామనః ‘; రామత్రయం తథా కృష్ణో విష్ణుస్తురగ వక్త్రకః
చక్రం నారాయణస్యాస్త్రం పాంచజన్యం చ శార్ఙ్ఞకం ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం మంగళం ప్రదిశంతు మే
ప్రభా సరస్వతీ గౌరీ లక్ష్మీశ్చ శివ భావితా; శివయోశ్శాసనాదే తా మంగళం ప్రదిశంతు మే
ఇంద్రోగ్నిశ్చ యమశ్చైవ నిరృతిర్వరుణస్తథా ; వాయుస్సోమః కుబేరశ్చ తథేశానస్త్రిశూలధృక్
సర్వే శివార్చన రతాశ్శివసద్భావ భావితాః ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం మంగళం ప్రదిశంతు మే
త్రిశూలమథ వజ్రం చ తథా పరశు సాయకౌ; ఖడ్గ పాశాంకుశాశ్చైవ పినాకశ్చాయుధోత్తమః
దివ్యాయుధాని దేవస్య దేవ్యాశ్చైతాని నిత్యశః ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం రక్షాం కుర్వంతు మే సదా
వృషరూపధరో ధర్మః సౌరభేయో మహా బలః ; బాడబాఖ్యానలస్పర్ధో పంచ గోమాతృభిర్వృతః
వాహనత్వమనుప్రాప్తస్తపసా పరమేశయోః ; తయోరాఙ్ఞాం పురస్కృత్య స మే కామం ప్రయచ్ఛతు
నందా సుభద్రా సురభిః సుశీలా సుమనాస్తథా ; పంచ గోమాతరస్త్వేతాః శివలోకే వ్యవస్థితాః
శివభక్తి పరా నిత్యం శివార్చన పరాయణాః; శివయోశ్శాసనాదేవ దిశంతు మమ వాంఛితం
క్షేత్రపాలో మహతేజా నీలజీమూత సన్నిభః; దంష్ట్రాకరాళ వదనః స్ఫురద్రక్తాధరోజ్జ్వలః
రక్తోర్ధ్వ మూర్ధజశ్శ్రీమాన్ భ్రుకుటీ కుటిలేక్షణః; రక్తవృత్త త్రినయనశ్శశి పన్నగ భూషణః
నగ్నస్త్రిశూల పాశాసి కపాలోద్యత పాణికః ; భైరవో భైరవైస్సిద్ధైర్యోగినీభిశ్చ సంవృతః
క్షేత్రే క్షేత్రే సమాసీనః స్థితో యో రక్షకస్సతాం; శివప్రణామ పరమః శివ సద్భావ భావితః
శివాశ్రితాన్ విశేషేణ రక్షన్ పుత్రానివౌరసాన్ ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం స మే దిశతు మంగళం
తాలజంఘాదయస్తస్య ప్రథమావరణేర్చితాః ; సత్కృత్య శివయోరాఙ్ఞాం చత్వారస్సమవంతు మాం
భైరవాద్యాశ్చ యే చాన్యే సమంతాత్తస్య వేష్టితాః ; తేపి మామనుగృహ్ణంతు శివశాసనగౌరవాత్
నారదాద్యాశ్చ మునయో దివ్యాదేవైశ్చ పూజితాః ; సాధ్యాశ్చైవ తు యే దేవా జనలోక నివాసినః
వినివృత్తాధికారాశ్చ మహర్లోక నివాసినః ; మహర్షయస్తథాన్యే చ వైమానిక గణైస్సహ
సర్వే శివార్చన రతాః శివాఙ్ఞావక వర్తినః ; శివయోః ఆఙ్ఞయా మహ్యం దిశంతు మమ కాంక్షితం
గంధర్వాద్యాః పిశాచాంతాః చతస్రోదేవ యోనయః ; సిద్ధా విద్యాధరాద్యాశ్చ యేపి చాన్యే నభశ్చరాః
అసురా రాక్షసాశ్చైవ పాతాళ తలవాసినః ; అనంతాద్యాశ్చ నాగేంద్రాః వైనతేయాదయోద్విజాః
కూష్మాండాః ప్రేతభేతాళాః గ్రహాభూతగణాః పరే; డాకిన్యశ్చాపి యోగిన్యః శాకిన్యశ్చాపి తాదృశాః
క్షేత్రారామ గృహాదీని తీర్థాన్యాయతనాని చ ; ద్వీపాస్సముద్రానద్యశ్చ నదాశ్చాన్యే సరాంసి చ
గిరయశ్చ సుమేర్వాద్యాః కాననాని సమంతతః; పశవః పక్షిణో వృక్షాః కృమికీటాదయో మృగాః
భువనాన్యపి సర్వాణి భువనానామధీశ్వరాః; అండాద్యావరణైస్సార్థమాశాశ్చదశ దిగ్గజాః
వర్ణాః పదాని మంత్రాశ్చ తంత్రాన్యపి సహాధిపైః; బ్రహ్మాండధారకా రుద్రా రుద్రాశ్చాన్యే సశక్తికాః
యచ్చకించిజ్జగత్యస్మిన్ ఇష్టం చానుమితం శ్రుతం ; సర్వే కామం ప్రయచ్ఛంతు శివయోరేవ శాసనాత్
అథ విద్యా పరాశైవీ పశుపాశ విమోచనీ : పంచార్థ సంఙ్ఞితా దివ్యా పశువిద్యా బహిష్కృతా
శాస్త్రం చ శివధర్మాఖ్యం ధర్మాఖ్యం చ తదుత్తరం ; శైవాఖ్యం శివధర్మాఖ్యం పురాణం శ్రుతి సమ్మితం
శైవాగమాశ్చ యే చాన్యే కామికాద్యాశ్చతుర్విధాః ; శివాభ్యామవిశేషేణ సత్కృత్యేహ సమర్చితాః
తాభ్యామేవ సమాఙ్ఞాతాః మమాభి ప్రేత సిద్ధయే ; కర్మైదమనుమన్యంతాం సఫలం సాధ్వనుష్ఠితం
శైవా మాహేశ్వరాశ్చైవ ఙ్ఞాన కర్మ పరాయణాః ; కర్మేదమనుమన్యంతాం సపలం సాధ్వనుష్ఠితం
లౌకికా బ్రాహ్మణాస్సర్వే క్షత్రియాశ్చ విశాః క్రమాత్ ; వేదవేదాంగ తత్త్వఙ్ఞాః సర్వశాస్త్ర విశారదాః
సాంఖ్యా వైశేషికాశ్చైవ యౌగానైయాయికా నరాః ; సౌరా బ్రాహ్మాస్తథా రౌద్రా వైష్ణవాశ్చాపరే నరాః
శిష్టాస్సర్వే విశిష్టాశ్చ శివశాసన యంత్రితాః ; కర్మేదమనుమన్యంతాం మమాభి ప్రేత సాధకం
శైవాస్సిద్ధాంత మార్గస్థాః శైవాః పాశుపతాస్తదా ; శైవా మహావ్రత ధరాః శైవాః కాపాలికాః పరే
శివాఙ్ఞాపాలకాః పూజ్యా మమాపి శివశాసనాత్ : సర్వే మామనుగృహ్ణంతు శం సంతు సఫల క్రియాం
దక్షిణ ఙ్ఞాన నిష్ఠాశ్చ దక్షిణోత్తర మార్గగాః ; అవిరోధేన వర్తంతాం మంత్రశ్రేయోర్థినో మమ
నాస్తికాశ్చ శఠాశ్చైవ కృతఘ్నాశ్చైవ తామసాః ; పాషండాశ్చాతి పాపాశ్చ వర్తంతాం దూరతో మమ
బహుభిః కింస్తుతైరత్ర యేపి కేపి చిదాస్తికాః ; సర్వే మామనుగృహ్ణంతు శం సంతు మమ మంగళం
నమశ్శివాయ సాంబాయ ససుతాయాది హేతవే ; పంచావరణ రూపేణ ప్రపంచేనావృతాయ తే
ఇత్యుక్త్వా దండవద్భూమౌ ప్రణిపత్య శివం శివాం; జపేత్పంచాక్షరీం విద్యాం అష్టోత్తర శతావరాం
తథైవ శక్తి విద్యాం చ జపిత్వా తత్సమర్పణం ; కృత్వా క్షమాపయిత్వేశం పూజాశేషం సమాపయేత్
ఏతత్పుణ్యతమం స్తోత్రం శివయోర్హృదయంగమం ; సర్వాభీష్టప్రదం సాక్షాత్ భుక్తి ముక్త్యేక సాధకం
య ఇదం శ్రుణుయాన్నిత్యం కీర్తయేద్వా సమాహితః ; స విధూయాశు పాపాని శివ సాయుజ్యమాప్నుయాత్
గోఘ్నశ్చైవ కృతఘ్నశ్చ వీరహా భ్రూణహాపివా ; శరణాగతఘాతీ చ మిత్రవిశ్రంభఘాతుకః
దుష్టః పాప సమాచారో మాతృహా పితృహాపి వా ; స్తవేనాయుత జప్తేన తత్తత్పాపాత్ప్రముచ్యతే
దుఃస్వప్నాది మహానర్థ సూచకేషు భయేషు చ ; యది సంకీర్తయేదేతన్నతోనర్థ భాగ్భవేత్
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం యచ్చాన్యదపి వాంఛితం; స్తోత్రస్యాస్య జపే నిష్ఠస్తత్ సర్వం లభతే నరః
అసంపూజ్య శివం స్తోత్ర జపాత్ ఫలముదాహృతం ; సంపూజ్య చ జపేత్తస్య ఫలం వక్తుం న శక్యతే
ఆస్తామియం ఫలావాప్తిరేతస్మిన్ కీర్తితే సతి ; సార్థమంబికయా దేవః శ్రుత్వేదం దివి తిష్ఠతి
తస్మాన్నభసి సంపూజ్య దేవదేవం సహోమయా ; కృతాంజలి పుటస్తిష్ఠన్ స్తోత్రమేతదుదీరయేత్
ఇత్యార్షే శ్రీ శైవే మహాపురాణే వాయవీయ సంహితాయాం ఉత్తరభాగే చతుర్వింశోధ్యాయః
శ్రీ సాంబశివార్పణమస్తు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here