శివ సహస్రనామ స్తోత్రము

0
2953
శివ సహస్రనామ స్తోత్రము
శివ సహస్రనామ స్తోత్రము

శివ సహస్రనామ స్తోత్రము

స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః ।

సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః ॥ ౧॥

 

జటీ చర్మీ శిఖణ్డీ చ సర్వాంగః సర్వభావనః ।

హరిశ్చ హరిణాక్షశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః ॥ ౨॥

 

ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః ।

శ్మశానచారీ భగవాన్ ఖచరో గోచరోఽర్దనః ॥ ౩॥

 

అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూత భావనః ।

ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నః సర్వలోకప్రజాపతిః ॥ ౪॥

 

మహారూపో మహాకాయో వృషరూపో మహాయశాః ।

మహాఽఽత్మా సర్వభూతశ్చ విరూపో వామనో మనుః ॥ ౫॥

 

లోకపాలోఽన్తర్హితాత్మా ప్రసాదో హయగర్దభిః ।

పవిత్రశ్చ మహాంశ్చైవ నియమో నియమాశ్రయః ॥ ౬॥

 

సర్వకర్మా స్వయమ్భూశ్చాదిరాదికరో నిధిః ।

సహస్రాక్షో విరూపాక్షః సోమో నక్షత్రసాధకః ॥ ౭॥

 

చన్ద్రః సూర్యః గతిః కేతుర్గ్రహో గ్రహపతిర్వరః ।

అద్రిరద్‍ర్యాలయః కర్తా మృగబాణార్పణోఽనఘః ॥ ౮॥

 

మహాతపా ఘోర తపాఽదీనో దీనసాధకః ।

సంవత్సరకరో మంత్రః ప్రమాణం పరమం తపః ॥ ౯॥

 

యోగీ యోజ్యో మహాబీజో మహారేతా మహాతపాః ।

సువర్ణరేతాః సర్వజ్ఞః సుబీజో వృషవాహనః ॥ ౧౦॥

 

దశబాహుస్త్వనిమిషో నీలకణ్ఠ ఉమాపతిః ।

విశ్వరూపః స్వయం శ్రేష్ఠో బలవీరోఽబలోగణః ॥ ౧౧॥

 

గణకర్తా గణపతిర్దిగ్వాసాః కామ ఏవ చ ।

పవిత్రం పరమం మన్త్రః సర్వభావ కరో హరః ॥ ౧౨॥

 

కమణ్డలుధరో ధన్వీ బాణహస్తః కపాలవాన్ ।

అశనీ శతఘ్నీ ఖడ్గీ పట్టిశీ చాయుధీ మహాన్ ॥ ౧౩॥

 

స్రువహస్తః సురూపశ్చ తేజస్తేజస్కరో నిధిః ।

ఉష్ణిషీ చ సువక్త్రశ్చోదగ్రో వినతస్తథా ॥ ౧౪॥

 

దీర్ఘశ్చ హరికేశశ్చ సుతీర్థః కృష్ణ ఏవ చ ।

సృగాల రూపః సర్వార్థో ముణ్డః కుణ్డీ కమణ్డలుః ॥ ౧౫॥

 

అజశ్చ మృగరూపశ్చ గన్ధధారీ కపర్ద్యపి ।

ఊర్ధ్వరేతోర్ధ్వలిఙ్గ ఊర్ధ్వశాయీ నభస్తలః ॥ ౧౬॥

 

త్రిజటైశ్చీరవాసాశ్చ రుద్రః సేనాపతిర్విభుః ।

అహశ్చరోఽథ నక్తం చ తిగ్మమన్యుః సువర్చసః ॥ ౧౭॥

 

గజహా దైత్యహా లోకో లోకధాతా గుణాకరః ।

సింహశార్దూలరూపశ్చ ఆర్ద్రచర్మామ్బరావృతః ॥ ౧౮॥

 

కాలయోగీ మహానాదః సర్వవాసశ్చతుష్పథః ।

నిశాచరః ప్రేతచారీ భూతచారీ మహేశ్వరః ॥ ౧౯॥

 

బహుభూతో బహుధనః సర్వాధారోఽమితో గతిః ।

నృత్యప్రియో నిత్యనర్తో నర్తకః సర్వలాసకః ॥ ౨౦॥

 

ఘోరో మహాతపాః పాశో నిత్యో గిరి చరో నభః ।

సహస్రహస్తో విజయో వ్యవసాయో హ్యనిన్దితః ॥ ౨౧॥

 

అమర్షణో మర్షణాత్మా యజ్ఞహా కామనాశనః ।

దక్షయజ్ఞాపహారీ చ సుసహో మధ్యమస్తథా ॥ ౨౨॥

 

తేజోఽపహారీ బలహా ముదితోఽర్థోఽజితో వరః ।

గమ్భీరఘోషో గమ్భీరో గమ్భీర బలవాహనః ॥ ౨౩॥

 

న్యగ్రోధరూపో న్యగ్రోధో వృక్షకర్ణస్థితిర్విభుః ।

సుదీక్ష్ణదశనశ్చైవ మహాకాయో మహాననః ॥ ౨౪॥

 

విష్వక్సేనో హరిర్యజ్ఞః సంయుగాపీడవాహనః ।

తీక్ష్ణ తాపశ్చ హర్యశ్వః సహాయః కర్మకాలవిత్ ॥ ౨౫॥

 

విష్ణుప్రసాదితో యజ్ఞః సముద్రో వడవాముఖః ।

హుతాశనసహాయశ్చ ప్రశాన్తాత్మా హుతాశనః ॥ ౨౬॥

 

ఉగ్రతేజా మహాతేజా జయో విజయకాలవిత్ ।

జ్యోతిషామయనం సిద్ధిః సన్ధిర్విగ్రహ ఏవ చ ॥ ౨౭॥

 

శిఖీ దండీ జటీ జ్వాలీ మూర్తిజో మూర్ధగో బలీ ।

వైణవీ పణవీ తాలీ కాలః కాలకటంకటః ॥ ౨౮॥

 

నక్షత్రవిగ్రహ విధిర్గుణవృద్ధిర్లయోఽగమః ।

ప్రజాపతిర్దిశా బాహుర్విభాగః సర్వతోముఖః ॥ ౨౯॥

 

విమోచనః సురగణో హిరణ్యకవచోద్భవః ।

మేఢ్రజో బలచారీ చ మహాచారీ స్తుతస్తథా ॥ ౩౦॥

 

సర్వతూర్య నినాదీ చ సర్వవాద్యపరిగ్రహః ।

వ్యాలరూపో బిలావాసీ హేమమాలీ తరఙ్గవిత్ ॥ ౩౧॥

 

త్రిదశస్త్రికాలధృక్ కర్మ సర్వబన్ధవిమోచనః ।

బన్ధనస్త్వాసురేన్ద్రాణాం యుధి శత్రువినాశనః ॥ ౩౨॥

 

సాంఖ్యప్రసాదో సుర్వాసాః సర్వసాధునిషేవితః ।

ప్రస్కన్దనో విభాగశ్చాతుల్యో యజ్ఞభాగవిత్ ॥ ౩౩॥

 

సర్వావాసః సర్వచారీ దుర్వాసా వాసవోఽమరః ।

హేమో హేమకరో యజ్ఞః సర్వధారీ ధరోత్తమః ॥ ౩౪॥

 

లోహితాక్షో మహాఽక్షశ్చ విజయాక్షో విశారదః ।

సంగ్రహో నిగ్రహః కర్తా సర్పచీరనివాసనః ॥ ౩౫॥

 

ముఖ్యోఽముఖ్యశ్చ దేహశ్చ దేహ ఋద్ధిః సర్వకామదః ।

సర్వకామప్రసాదశ్చ సుబలో బలరూపధృక్ ॥ ౩౬॥

 

సర్వకామవరశ్చైవ సర్వదః సర్వతోముఖః ।

ఆకాశనిధిరూపశ్చ నిపాతీ ఉరగః ఖగః ॥ ౩౭॥

 

రౌద్రరూపోంఽశురాదిత్యో వసురశ్మిః సువర్చసీ ।

వసువేగో మహావేగో మనోవేగో నిశాచరః ॥ ౩౮॥

 

సర్వావాసీ శ్రియావాసీ ఉపదేశకరో హరః ।

మునిరాత్మ పతిర్లోకే సంభోజ్యశ్చ సహస్రదః ॥ ౩౯॥

 

పక్షీ చ పక్షిరూపీ చాతిదీప్తో విశామ్పతిః ।

ఉన్మాదో మదనాకారో అర్థార్థకర రోమశః ॥ ౪౦॥

 

వామదేవశ్చ వామశ్చ ప్రాగ్దక్షిణశ్చ వామనః ।

సిద్ధయోగాపహారీ చ సిద్ధః సర్వార్థసాధకః ॥ ౪౧॥

 

భిక్షుశ్చ భిక్షురూపశ్చ విషాణీ మృదురవ్యయః ।

మహాసేనో విశాఖశ్చ షష్టిభాగో గవామ్పతిః ॥ ౪౨॥

 

వజ్రహస్తశ్చ విష్కమ్భీ చమూస్తంభనైవ చ ।

ఋతురృతు కరః కాలో మధుర్మధుకరోఽచలః ॥ ౪౩॥

 

వానస్పత్యో వాజసేనో నిత్యమాశ్రమపూజితః ।

బ్రహ్మచారీ లోకచారీ సర్వచారీ సుచారవిత్ ॥ ౪౪॥

 

ఈశాన ఈశ్వరః కాలో నిశాచారీ పినాకధృక్ ।

నిమిత్తస్థో నిమిత్తం చ నన్దిర్నన్దికరో హరిః ॥ ౪౫॥

 

నన్దీశ్వరశ్చ నన్దీ చ నన్దనో నన్దివర్ధనః ।

భగస్యాక్షి నిహన్తా చ కాలో బ్రహ్మవిదాంవరః ॥ ౪౬॥

 

చతుర్ముఖో మహాలిఙ్గశ్చారులిఙ్గస్తథైవ చ ।

లిఙ్గాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో లోకాధ్యక్షో యుగావహః ॥ ౪౭॥

 

బీజాధ్యక్షో బీజకర్తాఽధ్యాత్మానుగతో బలః ।

ఇతిహాస కరః కల్పో గౌతమోఽథ జలేశ్వరః ॥ ౪౮॥

 

దమ్భో హ్యదమ్భో వైదమ్భో వైశ్యో వశ్యకరః కవిః ।

లోక కర్తా పశు పతిర్మహాకర్తా మహౌషధిః ॥ ౪౯॥

 

అక్షరం పరమం బ్రహ్మ బలవాన్ శక్ర ఏవ చ ।

నీతిర్హ్యనీతిః శుద్ధాత్మా శుద్ధో మాన్యో మనోగతిః ॥ ౫౦॥

 

బహుప్రసాదః స్వపనో దర్పణోఽథ త్వమిత్రజిత్ ।

వేదకారః సూత్రకారో విద్వాన్ సమరమర్దనః ॥ ౫౧॥

 

మహామేఘనివాసీ చ మహాఘోరో వశీకరః ।

అగ్నిజ్వాలో మహాజ్వాలో అతిధూమ్రో హుతో హవిః ॥ ౫౨॥

 

వృషణః శఙ్కరో నిత్యో వర్చస్వీ ధూమకేతనః ।

నీలస్తథాఽఙ్గలుబ్ధశ్చ శోభనో నిరవగ్రహః ॥ ౫౩॥

 

స్వస్తిదః స్వస్తిభావశ్చ భాగీ భాగకరో లఘుః ।

ఉత్సఙ్గశ్చ మహాఙ్గశ్చ మహాగర్భః పరో యువా ॥ ౫౪॥

 

కృష్ణవర్ణః సువర్ణశ్చేన్ద్రియః సర్వదేహినామ్ ।

మహాపాదో మహాహస్తో మహాకాయో మహాయశాః ॥ ౫౫॥

 

మహామూర్ధా మహామాత్రో మహానేత్రో దిగాలయః ।

మహాదన్తో మహాకర్ణో మహామేఢ్రో మహాహనుః ॥ ౫౬॥

 

మహానాసో మహాకమ్బుర్మహాగ్రీవః శ్మశానధృక్ ।

మహావక్షా మహోరస్కో అన్తరాత్మా మృగాలయః ॥ ౫౭॥

 

లమ్బనో లమ్బితోష్ఠశ్చ మహామాయః పయోనిధిః ।

మహాదన్తో మహాదంష్ట్రో మహాజిహ్వో మహాముఖః ॥ ౫౮॥

 

మహానఖో మహారోమా మహాకేశో మహాజటః ।

అసపత్నః ప్రసాదశ్చ ప్రత్యయో గిరి సాధనః ॥ ౫౯॥

 

స్నేహనోఽస్నేహనశ్చైవాజితశ్చ మహామునిః ।

వృక్షాకారో వృక్ష కేతురనలో వాయువాహనః ॥ ౬౦॥

 

మణ్డలీ మేరుధామా చ దేవదానవదర్పహా ।

అథర్వశీర్షః సామాస్య ఋక్సహస్రామితేక్షణః ॥ ౬౧॥

 

యజుః పాద భుజో గుహ్యః ప్రకాశో జఙ్గమస్తథా ।

అమోఘార్థః ప్రసాదశ్చాభిగమ్యః సుదర్శనః ॥ ౬౨॥

 

ఉపహారప్రియః శర్వః కనకః కాఞ్చనః స్థిరః ।

నాభిర్నన్దికరో భావ్యః పుష్కరస్థపతిః స్థిరః ॥ ౬౩॥

 

ద్వాదశస్త్రాసనశ్చాద్యో యజ్ఞో యజ్ఞసమాహితః ।

నక్తం కలిశ్చ కాలశ్చ మకరః కాలపూజితః ॥ ౬౪॥

 

సగణో గణ కారశ్చ భూత భావన సారథిః ।

భస్మశాయీ భస్మగోప్తా భస్మభూతస్తరుర్గణః ॥ ౬౫॥

 

అగణశ్చైవ లోపశ్చ మహాఽఽత్మా సర్వపూజితః ।

శఙ్కుస్త్రిశఙ్కుః సమ్పన్నః శుచిర్భూతనిషేవితః ॥ ౬౬॥

 

ఆశ్రమస్థః కపోతస్థో విశ్వకర్మాపతిర్వరః ।

శాఖో విశాఖస్తామ్రోష్ఠో హ్యముజాలః సునిశ్చయః ॥ ౬౭॥

 

కపిలోఽకపిలః శూరాయుశ్చైవ పరోఽపరః ।

గన్ధర్వో హ్యదితిస్తార్క్ష్యః సువిజ్ఞేయః సుసారథిః ॥ ౬౮॥

 

పరశ్వధాయుధో దేవార్థ కారీ సుబాన్ధవః ।

తుమ్బవీణీ మహాకోపోర్ధ్వరేతా జలేశయః ॥ ౬౯॥

 

ఉగ్రో వంశకరో వంశో వంశనాదో హ్యనిన్దితః ।

సర్వాఙ్గరూపో మాయావీ సుహృదో హ్యనిలోఽనలః ॥ ౭౦॥

 

బన్ధనో బన్ధకర్తా చ సుబన్ధనవిమోచనః ।

సయజ్ఞారిః సకామారిః మహాదంష్ట్రో మహాఽఽయుధః ॥ ౭౧॥

 

బాహుస్త్వనిన్దితః శర్వః శఙ్కరః శఙ్కరోఽధనః ।

అమరేశో మహాదేవో విశ్వదేవః సురారిహా ॥ ౭౨॥

 

అహిర్బుధ్నో నిరృతిశ్చ చేకితానో హరిస్తథా ।

అజైకపాచ్చ కాపాలీ త్రిశఙ్కురజితః శివః ॥ ౭౩॥

 

ధన్వన్తరిర్ధూమకేతుః స్కన్దో వైశ్రవణస్తథా ।

ధాతా శక్రశ్చ విష్ణుశ్చ మిత్రస్త్వష్టా ధ్రువో ధరః ॥ ౭౪॥

 

ప్రభావః సర్వగో వాయురర్యమా సవితా రవిః ।

ఉదగ్రశ్చ విధాతా చ మాన్ధాతా భూత భావనః ॥ ౭౫॥

 

రతితీర్థశ్చ వాగ్మీ చ సర్వకామగుణావహః ।

పద్మగర్భో మహాగర్భశ్చన్ద్రవక్త్రోమనోరమః ॥ ౭౬॥

 

బలవాంశ్చోపశాన్తశ్చ పురాణః పుణ్యచఞ్చురీ ।

కురుకర్తా కాలరూపీ కురుభూతో మహేశ్వరః ॥ ౭౭॥

 

సర్వాశయో దర్భశాయీ సర్వేషాం ప్రాణినామ్పతిః ।

దేవదేవః ముఖోఽసక్తః సదసత్ సర్వరత్నవిత్ ॥ ౭౮॥

 

కైలాస శిఖరావాసీ హిమవద్ గిరిసంశ్రయః ।

కూలహారీ కూలకర్తా బహువిద్యో బహుప్రదః ॥ ౭౯॥

 

వణిజో వర్ధనో వృక్షో నకులశ్చన్దనశ్ఛదః ।

సారగ్రీవో మహాజత్రు రలోలశ్చ మహౌషధః ॥ ౮౦॥

 

సిద్ధార్థకారీ సిద్ధార్థశ్చన్దో వ్యాకరణోత్తరః ।

సింహనాదః సింహదంష్ట్రః సింహగః సింహవాహనః ॥ ౮౧॥

 

ప్రభావాత్మా జగత్కాలస్థాలో లోకహితస్తరుః ।

సారఙ్గో నవచక్రాఙ్గః కేతుమాలీ సభావనః ॥ ౮౨॥

 

భూతాలయో భూతపతిరహోరాత్రమనిన్దితః ॥ ౮౩॥

 

వాహితా సర్వభూతానాం నిలయశ్చ విభుర్భవః ।

అమోఘః సంయతో హ్యశ్వో భోజనః ప్రాణధారణః ॥ ౮౪॥

 

ధృతిమాన్ మతిమాన్ దక్షః సత్కృతశ్చ యుగాధిపః ।

గోపాలిర్గోపతిర్గ్రామో గోచర్మవసనో హరః ॥ ౮౫॥

 

హిరణ్యబాహుశ్చ తథా గుహాపాలః ప్రవేశినామ్ ।

ప్రతిష్ఠాయీ మహాహర్షో జితకామో జితేన్ద్రియః ॥ ౮౬॥

 

గాన్ధారశ్చ సురాలశ్చ తపః కర్మ రతిర్ధనుః ।

మహాగీతో మహానృత్తోహ్యప్సరోగణసేవితః ॥ ౮౭॥

 

మహాకేతుర్ధనుర్ధాతుర్నైక సానుచరశ్చలః ।

ఆవేదనీయ ఆవేశః సర్వగన్ధసుఖావహః ॥ ౮౮॥

 

తోరణస్తారణో వాయుః పరిధావతి చైకతః ।

సంయోగో వర్ధనో వృద్ధో మహావృద్ధో గణాధిపః ॥ ౮౯॥

 

నిత్యాత్మసహాయశ్చ దేవాసురపతిః పతిః ।

యుక్తశ్చ యుక్తబాహుశ్చ ద్వివిధశ్చ సుపర్వణః ॥ ౯౦॥

 

ఆషాఢశ్చ సుషాడశ్చ ధ్రువో హరి హణో హరః ।

వపురావర్తమానేభ్యో వసుశ్రేష్ఠో మహాపథః ॥ ౯౧॥

 

శిరోహారీ విమర్శశ్చ సర్వలక్షణ భూషితః ।

అక్షశ్చ రథ యోగీ చ సర్వయోగీ మహాబలః ॥ ౯౨॥

 

సమామ్నాయోఽసమామ్నాయస్తీర్థదేవో మహారథః ।

నిర్జీవో జీవనో మన్త్రః శుభాక్షో బహుకర్కశః ॥ ౯౩॥

 

రత్న ప్రభూతో రక్తాఙ్గో మహాఽర్ణవనిపానవిత్ ।

మూలో విశాలో హ్యమృతో వ్యక్తావ్యక్తస్తపో నిధిః ॥ ౯౪॥

 

ఆరోహణో నిరోహశ్చ శలహారీ మహాతపాః ।

సేనాకల్పో మహాకల్పో యుగాయుగ కరో హరిః ॥ ౯౫॥

 

యుగరూపో మహారూపో పవనో గహనో నగః ।

న్యాయ నిర్వాపణః పాదః పణ్డితో హ్యచలోపమః ॥ ౯౬॥

 

బహుమాలో మహామాలః సుమాలో బహులోచనః ।

విస్తారో లవణః కూపః కుసుమః సఫలోదయః ॥ ౯౭॥

 

వృషభో వృషభాఙ్కాఙ్గో మణి బిల్వో జటాధరః ।

ఇన్దుర్విసర్వః సుముఖః సురః సర్వాయుధః సహః ॥ ౯౮॥

 

నివేదనః సుధాజాతః సుగన్ధారో మహాధనుః ।

గన్ధమాలీ చ భగవాన్ ఉత్థానః సర్వకర్మణామ్ ॥ ౯౯॥

 

మన్థానో బహులో బాహుః సకలః సర్వలోచనః ।

తరస్తాలీ కరస్తాలీ ఊర్ధ్వ సంహననో వహః ॥ ౧౦౦॥

 

ఛత్రం సుచ్ఛత్రో విఖ్యాతః సర్వలోకాశ్రయో మహాన్ ।

ముణ్డో విరూపో వికృతో దణ్డి ముణ్డో వికుర్వణః ॥ ౧౦౧॥

 

హర్యక్షః కకుభో వజ్రీ దీప్తజిహ్వః సహస్రపాత్ ।

సహస్రమూర్ధా దేవేన్ద్రః సర్వదేవమయో గురుః ॥ ౧౦౨॥

 

సహస్రబాహుః సర్వాఙ్గః శరణ్యః సర్వలోకకృత్ ।

పవిత్రం త్రిమధుర్మన్త్రః కనిష్ఠః కృష్ణపిఙ్గలః ॥ ౧౦౩॥

 

బ్రహ్మదణ్డవినిర్మాతా శతఘ్నీ శతపాశధృక్ ।

పద్మగర్భో మహాగర్భో బ్రహ్మగర్భో జలోద్భవః ॥ ౧౦౪॥

 

గభస్తిర్బ్రహ్మకృద్ బ్రహ్మా బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణో గతిః ।

అనన్తరూపో నైకాత్మా తిగ్మతేజాః స్వయమ్భువః ॥ ౧౦౫॥

 

ఊర్ధ్వగాత్మా పశుపతిర్వాతరంహా మనోజవః ।

చన్దనీ పద్మమాలాఽగ్‍ర్యః సురభ్యుత్తరణో నరః ॥ ౧౦౬॥

 

కర్ణికార మహాస్రగ్వీ నీలమౌలిః పినాకధృక్ ।

ఉమాపతిరుమాకాన్తో జాహ్నవీ ధృగుమాధవః ॥ ౧౦౭॥

 

వరో వరాహో వరదో వరేశః సుమహాస్వనః ।

మహాప్రసాదో దమనః శత్రుహా శ్వేతపిఙ్గలః ॥ ౧౦౮॥

 

ప్రీతాత్మా ప్రయతాత్మా చ సంయతాత్మా ప్రధానధృక్ ।

సర్వపార్శ్వ సుతస్తార్క్ష్యో ధర్మసాధారణో వరః ॥ ౧౦౯॥

 

చరాచరాత్మా సూక్ష్మాత్మా సువృషో గో వృషేశ్వరః ।

సాధ్యర్షిర్వసురాదిత్యో వివస్వాన్ సవితాఽమృతః ॥ ౧౧౦॥

 

వ్యాసః సర్వస్య సఙ్క్షేపో విస్తరః పర్యయో నయః ।

ఋతుః సంవత్సరో మాసః పక్షః సఙ్ఖ్యా సమాపనః ॥ ౧౧౧॥

 

కలాకాష్ఠా లవోమాత్రా ముహూర్తోఽహః క్షపాః క్షణాః ।

విశ్వక్షేత్రం ప్రజాబీజం లిఙ్గమాద్యస్త్వనిన్దితః ॥ ౧౧౨॥

 

సదసద్ వ్యక్తమవ్యక్తం పితా మాతా పితామహః ।

స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్షద్వారం త్రివిష్టపమ్ ॥ ౧౧౩॥

 

నిర్వాణం హ్లాదనం చైవ బ్రహ్మలోకః పరాగతిః ।

దేవాసురవినిర్మాతా దేవాసురపరాయణః ॥ ౧౧౪॥

 

దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః ।

దేవాసురమహామాత్రో దేవాసురగణాశ్రయః ॥ ౧౧౫॥

 

దేవాసురగణాధ్యక్షో దేవాసురగణాగ్రణీః ।

దేవాతిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః ॥ ౧౧౬॥

 

దేవాసురేశ్వరోదేవో దేవాసురమహేశ్వరః ।

సర్వదేవమయోఽచిన్త్యో దేవతాఽఽత్మాఽఽత్మసమ్భవః ॥ ౧౧౭॥

 

ఉద్భిదస్త్రిక్రమో వైద్యో విరజో విరజోఽమ్బరః ।

ఈడ్యో హస్తీ సురవ్యాఘ్రో దేవసింహో నరర్షభః ॥ ౧౧౮॥

 

విబుధాగ్రవరః శ్రేష్ఠః సర్వదేవోత్తమోత్తమః ।

ప్రయుక్తః శోభనో వర్జైశానః ప్రభురవ్యయః ॥ ౧౧౯॥

 

గురుః కాన్తో నిజః సర్గః పవిత్రః సర్వవాహనః ।

శృఙ్గీ శృఙ్గప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః ॥ ౧౨౦॥

 

అభిరామః సురగణో విరామః సర్వసాధనః ।

లలాటాక్షో విశ్వదేహో హరిణో బ్రహ్మవర్చసః ॥ ౧౨౧॥

 

స్థావరాణామ్పతిశ్చైవ నియమేన్ద్రియవర్ధనః ।

సిద్ధార్థః సర్వభూతార్థోఽచిన్త్యః సత్యవ్రతః శుచిః ॥ ౧౨౨॥

 

వ్రతాధిపః పరం బ్రహ్మ ముక్తానాం పరమాగతిః ।

విముక్తో ముక్తతేజాశ్చ శ్రీమాన్ శ్రీవర్ధనో జగత్ ॥ ౧౨౩॥

శ్రీమాన్ శ్రీవర్ధనో జగత్ ఓం నమ ఇతి॥

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here