శివానందలహరీ – Sivanandalahari

కళాభ్యాం చూడాలంకృతశశికళాభ్యాం నిజతపః- ఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యాం భవతు మే | శివాభ్యామస్తోకత్రిభువనశివాభ్యాం హృది పున- ర్భవాభ్యామానందస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియమ్ || ౧ || గళంతీ శంభో త్వచ్చరితసరితః కిల్బిషరజో దళంతీ ధీకుల్యాసరణిషు పతంతీ విజయతామ్ | దిశంతీ సంసారభ్రమణపరితాపోపశమనం వసంతీ మచ్చేతోహ్రదభువి శివానందలహరీ || ౨ || త్రయీవేద్యం హృద్యం త్రిపురహరమాద్యం త్రినయనం జటాభారోదారం చలదురగహారం మృగధరమ్ | మహాదేవం దేవం మయి సదయభావం పశుపతిం చిదాలంబం సాంబం శివమతివిడంబం హృది భజే || ౩ || … Continue reading శివానందలహరీ – Sivanandalahari