శివాష్టకం – Sivashtakam

Sivashtakam ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానందభాజామ్ | భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౧ || గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాలకాలం గణేశాధిపాలమ్ | జటాజూటభంగోత్తరంగైర్విశాలం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౨ || ముదామాకరం మండనం మండయంతం మహామండలం భస్మభూషధరంతమ్ | అనాదింహ్యపారం మహామోహహారం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౩ || వటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం మహాపాపనాశం సదాసుప్రకాశమ్ | గిరీశం గణేశం మహేశం సురేశం శివం శంకరం … Continue reading శివాష్టకం – Sivashtakam