Skanda Veda Pada Stava in Telugu | స్కంద వేదపాద స్తవః

0
307
Skanda Veda Pada Stava Lyrics in Telugu
Skanda Veda Pada Stava Lyrics Meaning in Telugu PDF

Skanda Veda Pada Stava Lyrics in Telugu

1స్కంద వేదపాద స్తవః

యో దేవానాం పురో దిత్సురర్థిభ్యో వరమీప్సితమ్ |
అగ్రే స్థితః స విఘ్నేశో మమాంతర్హృదయే స్థితః || ౧ ||

మహః పురా వై బుధసైంధవశ్రీ-
-శరాటవీమధ్యగతం హృదంతః |
శ్రీకంఠఫాలేక్షణజాతమీడే
తత్పుష్కరస్యాయతనాద్ధి జాతమ్ || ౨ ||

మహో గుహాఖ్యం నిగమాంతపంక్తి
మృగ్యాంఘ్రిపంకేరుహయుగ్మమీడే |
సాంబో వృషస్థః సుతదర్శనోత్కో
యత్పర్యపశ్యత్సరిరస్య మధ్యే || ౩ ||

త్వామేవ దేవం శివఫాలనేత్ర-
-మహోవివర్తం పరమాత్మరూపమ్ |
తిష్ఠన్ వ్రజన్ జాగ్రదహం శయానః
ప్రాణేన వాచా మనసా బిభర్మి || ౪ ||

నమో భవానీతనుజాయ తేఽస్తు
విజ్ఞాతతత్త్వా మునయః పురాణాః |
యమేవ శంభుం హరిమబ్జయోనిం
యమింద్రమాహుర్వరుణం యమాహుః || ౫ ||

కోటీరకోటిస్థమహార్ఘకోటి-
-మణిప్రభాజాలవృతం గుహం త్వామ్ |
అనన్యచేతాః ప్రణవాబ్జహంసం
వేదాహమేతం పురుషం మహాంతమ్ || ౬ ||

స నోఽవతు స్వాలికపంక్తిజీవ-
-గ్రహం గృహీతాయత చంద్రఖండః |
గుహాదసీయంతమిదం స్వరూపం
పరాత్పరం యన్మహతో మహాంతమ్ || ౭ ||

స్వర్గాపగామధ్యగపుండరీక-
-దలప్రభాజైత్రవిలోచనస్య |
అక్ష్ణాం సహస్రేణ విలోక్యమానం
న సందృశే తిష్ఠతి రూపమస్య || ౮ ||

హేమద్విషత్కుండలమండలాఢ్య-
-గండస్థలీమండితతుండశోభః |
బ్రహ్మ త్వమేవేతి గుహో మునీంద్రైః
హృదా మనీషా మనసాఽభిక్లప్తః || ౯ ||

సుపక్వబింబాధరకాంతిరక్త-
-సంధ్యామృగాంకాయితదంతపంక్తిః |
గుహస్య నః పాతు విలోలదృష్టిః
యేనావృతం ఖం చ దివం మహీం చ || ౧౦ ||

కరీంద్రశుండాయితదోఃప్రకాండ
ద్విషట్కకేయూరవిరాజమానమ్ |
గుహం మృడానీభవమప్రమేయం
న చక్షుషా పశ్యతి కశ్చనైనమ్ || ౧౧ ||

స్వకీయదోర్దండగృహీతచండ-
-కోదండ నిర్ముక్త పృషత్కషండైః |
త్రివిష్టపాంధంకరణైరశూన్యాన్
యః సప్తలోకానకృణోద్దిశశ్చ || ౧౨ ||

సౌవర్ణహారాదివిభూషణోజ్జ్వల-
-న్మణిప్రభాలీఢ విశాలవక్షాః |
స్కందః స మాం పాతు జితాబ్జయోనిః
అజాయమానో బహుధా విజాయతే || ౧౩ ||

దేవః స వైహారికవేషధారీ
లీలాకృతాశేషజగద్విమర్దః |
శిఖిధ్వజః పాతు భయంకరేభ్యో
యః సప్తసింధూనదధాత్పృథివ్యామ్ || ౧౪ ||

షడాననో ద్వాదశబాహుదండః
శ్రుత్యంతగామీ ద్విషడీక్షణాఢ్యః |
భీతాయ మహ్యం గిరిజాతనూజో
హిరణ్యవర్ణస్త్వభయం కృణోతు || ౧౫ ||

యో దానవానీకభయంకరాటవీ
సమూలకోత్పాటనచండవాతః |
షాణ్మాతురః సంహృత సర్వశత్రుః
అథైకరాజో హ్యభవజ్జనానామ్ || ౧౬ ||

అతీవ బాలః ప్రవయాః కుమారో
వర్ణీ యువా షణ్ముఖ ఏకవక్త్రః |
ఇత్థం మహస్తద్బహుధాఽఽవిరాసీ-
-ద్యదేకమవ్యక్తమనంతరూపమ్ || ౧౭ ||

యదీయమాయావరణాఖ్యశక్తి
తిరోహితాంతః కరణా హి మూఢాః |
న జానతే త్వాం గుహ తం ప్రపద్యే
పరేణ నాకం నిహితం గుహాయామ్ || ౧౮ ||

గురూపదేశాధిగతేన యోగ-
-మార్గేణ సంప్రాప్య చ యోగినస్త్వామ్ |
గుహం పరం బ్రహ్మ హృదంబుజస్థం
విభ్రాజదేతద్యతయో విశంతి || ౧౯ ||

యో దేవసేనాపతిరాదరాద్వై
బ్రహ్మాదిభిర్దేవగణైరభిష్టుతః |
తం దేవసేనాన్యమహం ప్రపద్యే
విశ్వం పురాణం తమసః పరస్తాత్ || ౨౦ ||

హృదంబుజాంతర్దహరాగ్రవర్తి
కృశానుమధ్యస్థపరాత్మరూపాత్ |
గుహాత్సుసూక్ష్మాన్మునయః ప్రతీయు-
-రతః పరం నాన్యదణీయసం హి || ౨౧ ||

తపః ప్రసన్నేశబహుప్రదత్త-
-వరప్రమత్తాసురభీతిభాజామ్ |
సుపర్వణాం స్కంద భవాన్ శరణ్యః
ఇంద్రస్య విష్ణోర్వరుణస్య రాజ్ఞః || ౨౨ ||

స ఏవ దేవో గిరిజాకుమారో
రాజా స మిత్రం స హి నో వరేణ్యః |
భ్రాతా స బంధుః స గురుః స్వసా చ
స ఏవ పుత్రః స పితా చ మాతా || ౨౩ ||

స్వరాజ్యదాత్రే స్వసుతాం వితీర్య
తాం దేవసేనాం సుకుమారగాత్రామ్ |
ఆరాధయత్యన్వహమాంబికేయం
ఇంద్రో హవిష్మాన్సగణో మరుద్భిః || ౨౪ ||

దేవేన యేనాలఘువిక్రమేణ
హతేషు సర్వేష్వపి దానవేషు |
పురేవ దేవాః స్వపదేఽధిచక్రుః
ఇంద్రశ్చ సమ్రాడ్వరుణశ్చ రాజా || ౨౫ ||

షాణ్మాతురోఽసౌ జగతాం శరణ్య-
-స్తేజోఽన్నమాపః పవనశ్చ భూత్వా |
సంరక్షణాయైవ జగత్సు దేవో
వివేశ భూతాని చరాచరాణి || ౨౬ ||

కరౌ యువామంజలిమేవ నిత్యం
ఉమాంగజాతాయ విధత్తమస్మై |
ఏష ప్రసన్నః సుకుమారమూర్తి-
-రస్మాసు దేవో ద్రవిణం దధాతు || ౨౭ ||

నిధిః కలానాముదధిర్దయానాం
పతిర్జనానాం సరణిర్మునీనామ్ |
కదా ప్రసీదేన్మయి పార్వతేయః
పితా విరాజామృషభో రయీణామ్ || ౨౮ ||

సౌందర్యవల్లీతనుసౌకుమార్య-
-సరోజపుష్పంధయమానసో యః |
చచార కాంతారపథేషు దేవః
స నో దదాతు ద్రవిణం సువీర్యమ్ || ౨౯ ||

ఇతోఽపి సౌందర్యవదస్తు దేహ-
-మితీవ హుత్వా శివఫాలనేత్రే |
జాతస్తతః కిం స కుమార ఏవ
కామస్తదగ్రే సమవర్తతాధి || ౩౦ ||

ముముక్షులోకాః శృణుత ప్రియం వో
భజధ్వమేనం గిరిజాకుమారమ్ |
అస్యైవ దేవస్య పరాత్మతేతి
హృది ప్రతీష్యా కవయో మనీషా || ౩౧ ||

ధేనుర్బహ్వీః కామదోగ్ధ్రీః సువత్సాః
కుండోధ్నీర్గా దేహి నస్త్వం సహస్రమ్ |
భక్తార్తిఘ్నం దేవదేవం షడాస్యం
విద్మాహి త్వా గోపతిం శూరగోనామ్ || ౩౨ ||

వందామహే బర్హిణవాహనస్థితం
వనీపకాశేషమనీషితప్రదమ్ |
తోష్టూయమానం బహుధా పదే పదే
సంక్రందనేనానిమిషేణ జిష్ణునా || ౩౩ ||

దిగ్భ్యో దశభ్యః పరితః పునః పునః
పరః శతాయాతసిషేవిషావతామ్ |
అనుగ్రహాయైవ షడాననో హ్యసౌ
ప్రత్యఙ్గ్ముఖస్తిష్ఠతి విశ్వతోముఖః || ౩౪ ||

కూర్మః ఫణీంద్రశ్చ తథా ఫణాభృతో
దిగ్దంతినశ్చైవ కులాచలా అపి |
భూత్వాఽంబికేయః ప్రథితః ప్రతాపవాన్
బ్రహ్మాధ్యతిష్ఠద్భువనాని ధారయన్ || ౩౫ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back