Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) in Telugu | స్కందోత్పత్తి (రామాయణ బాలకాండే)

0
239
Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) Lyrics in Telugu
Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) Lyrics in Telugu

స్కందోత్పత్తి (రామాయణ బాలకాండే)

తప్యమానే తపో దేవే దేవాః సర్షిగణాః పురా |
సేనాపతిమభీప్సంతః పితామహముపాగమన్ || ౧ ||

తతోఽబ్రువన్ సురాః సర్వే భగవంతం పితామహమ్ |
ప్రణిపత్య శుభం వాక్యం సేంద్రాః సాగ్నిపురోగమాః || ౨ ||

యో నః సేనాపతిర్దేవ దత్తో భగవతా పురా |
తపః పరమమాస్థాయ తప్యతే స్మ సహోమయా || ౩ ||

యదత్రానంతరం కార్యం లోకానాం హితకామ్యయా |
సంవిధత్స్వ విధానజ్ఞ త్వం హి నః పరమా గతిః || ౪ ||

దేవతానాం వచః శ్రుత్వా సర్వలోకపితామహః |
సాంత్వయన్మధురైర్వాక్యైస్త్రిదశానిదమబ్రవీత్ || ౫ ||

శైలపుత్ర్యా యదుక్తం తన్న ప్రజాః సంతు పత్నిషు | [స్యథ]
తస్యా వచనమక్లిష్టం సత్యమేవ న సంశయః || ౬ ||

ఇయమాకాశగా గంగా యస్యాం పుత్రం హుతాశనః |
జనయిష్యతి దేవానాం సేనాపతిమరిందమమ్ || ౭ ||

జ్యేష్ఠా శైలేంద్రదుహితా మానయిష్యతి తత్సుతమ్ |
ఉమాయాస్తద్బహుమతం భవిష్యతి న సంశయః || ౮ ||

తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య కృతార్థా రఘునందన |
ప్రణిపత్య సురాః సర్వే పితామహమపూజయన్ || ౯ ||

తే గత్వా పర్వతం రామ కైలాసం ధాతుమండితమ్ |
అగ్నిం నియోజయామాసుః పుత్రార్థం సర్వదేవతాః || ౧౦ ||

దేవకార్యమిదం దేవ సంవిధత్స్వ హుతాశన |
శైలపుత్ర్యాం మహాతేజో గంగాయాం తేజ ఉత్సృజ || ౧౧ ||

దేవతానాం ప్రతిజ్ఞాయ గంగామభ్యేత్య పావకః |
గర్భం ధారయ వై దేవి దేవతానామిదం ప్రియమ్ || ౧౨ ||

అగ్నేస్తు వచనం శ్రుత్వా దివ్యం రూపమధారయత్ |
దృష్ట్వా తన్మహిమానాం స సమంతాదవకీర్యత || ౧౩ ||

సమంతతస్తదా దేవీమభ్యషించత పావకః |
సర్వస్రోతాంసి పూర్ణాని గంగాయా రఘునందన || ౧౪ ||

తమువాచ తతో గంగా సర్వదేవపురోగమమ్ |
అశక్తా ధారణే దేవ తవ తేజః సముద్ధతమ్ || ౧౫ ||

దహ్యమానాగ్నినా తేన సంప్రవ్యథితచేతనా |
అథాబ్రవీదిదం గంగాం సర్వదేవహుతాశనః || ౧౬ ||

ఇహ హైమవతే పాదే గర్భోఽయం సన్నివేశ్యతామ్ |
శ్రుత్వా త్వగ్నివచో గంగా తం గర్భమతిభాస్వరమ్ || ౧౭ ||

ఉత్ససర్జ మహాతేజాః స్రోతోభ్యో హి తదానఘ |
యదస్యా నిర్గతం తస్మాత్తప్తజాంబూనదప్రభమ్ || ౧౮ ||

కాంచనం ధరణీం ప్రాప్తం హిరణ్యమమలం శుభమ్ |
తామ్రం కార్ష్ణాయసం చైవ తైక్ష్ణ్యదేవాభ్యజాయత || ౧౯ ||

మలం తస్యాభవత్తత్ర త్రపు సీసకమేవ చ |
తదేతద్ధరణీం ప్రాప్య నానాధాతురవర్ధత || ౨౦ ||

నిక్షిప్తమాత్రే గర్భే తు తేజోభిరభిరంజితమ్ |
సర్వం పర్వతసన్నద్ధం సౌవర్ణమభవద్వనమ్ || ౨౧ ||

జాతరూపమితి ఖ్యాతం తదాప్రభృతి రాఘవ |
సువర్ణం పురుషవ్యాఘ్ర హుతాశనసమప్రభమ్ || ౨౨ ||

తృణవృక్షలతాగుల్మం సర్వం భవతి కాంచనమ్ |
తం కుమారం తతో జాతం సేంద్రాః సహమరుద్గణాః || ౨౩ ||

క్షీరసంభావనార్థాయ కృత్తికాః సమయోజయన్ |
తాః క్షీరం జాతమాత్రస్య కృత్వా సమయముత్తమమ్ || ౨౪ ||

దదుః పుత్రోఽయమస్మాకం సర్వాసామితి నిశ్చితాః |
తతస్తు దేవతాః సర్వాః కార్తికేయ ఇతి బ్రువన్ || ౨౫ ||

పుత్రస్త్రైలోక్యవిఖ్యాతో భవిష్యతి న సంశయః |
తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా స్కన్నం గర్భపరిస్రవే || ౨౬ ||

స్నాపయన్ పరయా లక్ష్మ్యా దీప్యమానం యథానలమ్ |
స్కంద ఇత్యబ్రువన్ దేవాః స్కన్నం గర్భపరిస్రవాత్ || ౨౭ ||

కార్తికేయం మహాభాగం కాకుత్స్థ జ్వలనోపమమ్ |
ప్రాదుర్భూతం తతః క్షీరం కృత్తికానామనుత్తమమ్ || ౨౮ ||

షణ్ణాం షడాననో భూత్వా జగ్రాహ స్తనజం పయః |
గృహీత్వా క్షీరమేకాహ్నా సుకుమారవపుస్తదా || ౨౯ ||

అజయత్స్వేన వీర్యేణ దైత్యసైన్యగణాన్విభుః |
సురసేనాగణపతిం తతస్తమమలద్యుతిమ్ || ౩౦ ||

అభ్యషించన్ సురగణాః సమేత్యాగ్నిపురోగమాః |
ఏష తే రామ గంగాయా విస్తరోఽభిహితో మయా || ౩౧ ||

కుమారసంభవశ్చైవ ధన్యః పుణ్యస్తథైవ చ |
భక్తశ్చ యః కార్తికేయే కాకుత్స్థ భువి మానవః |
ఆయుష్మాన్ పుత్రపౌత్రైశ్చ స్కందసాలోక్యతాం వ్రజేత్ || ౩౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే కుమారోత్పత్తిర్నామ సప్తత్రింశః సర్గః || ౩౭ ||

Sri Subrahmanya Swamy Related Stotras

Subramanya Swamy Shasti 2023 in Telugu | సుబ్రహ్మణ్య షష్టి అనగా ఏమిటి? పెళ్లి కాని వారు, సంతానం లేనివారు ఈ రోజు ఏమి చేయాలి?

Saravana Bhava Devasenesha Shatkam In Telugu | శరవణభవ దేవసేనేశ షట్కం

Jaya Skanda Stotram Lyrics In Telugu | జయ స్కంద స్తోత్రం

Guha Pancharatnam Lyrics In Telugu | గుహ పంచరత్నం

Sri Skanda Shatkam Lyrics in Telugu | శ్రీ స్కంద షట్కం

Sri Subrahmanya Hrudaya Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య హృదయ స్తోత్రం

Sri Subrahmanya Sharanagati Gadyam in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణాగతి గద్యం

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం

Sri Subrahmanya Mantra Sammelana Trisati in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంత్రసమ్మేలన త్రిశతీ

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం

Sri Subrahmanya Trishati Namavali in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ నామావళిః

Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షడక్షరాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Sri Subrahmanya Trishati Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం