రేపు సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం ఈ ఒక్క మంత్రం చదివితే చాలు….

0
1090

సంకల్పం – రాహుగ్రస్త సూర్యోపరాగ సమయే మంత్ర చైతన్యతా ఫల సిద్యర్ధం

దాన సంకల్పం – మమ‌జన్మ నక్షత్ర,జన్మ రాశి స్ధిత గ్రహణ సూచిత సర్వారిష్ఠ శాత్యర్ధం బింబదానం, గోధుమ ధాన్యదానం కరిష్యామహే

మంత్రము – తమోమయమహాభీమ సోమసూర్య విమర్ధన హేమతారాప్రధానేన మమశాంతి ప్రదోభవ విధంతుదనమస్తుభ్యం సిహికా నందనాచ్యుత దానేనానేన నాగస్య రక్షమాం వేదజాద్భయాత్

సూర్యుని చుట్టూ వలయం – విలయమా ! లేక వ్యాధి నుండి విజయమా…..