వైశాఖ అమావాస్య నాడే తొలి సూర్యగ్రహణం ప్రత్యేకతలివే..!

0
12227
Solar Eclipse 2023 Occurs on Vaishakha Amavasya
Same Day Solar Eclipse 2023 & Vaishakha Amavasya

Solar Eclipse 2023 Occurs on Vaishakha Amavasya

1వైశాఖ అమావాస్య నాడే తొలి సూర్యగ్రహణం

ఏప్రిల్ 20న వైశాఖ అమావాస్య ఏర్పడుతుంది. అదే రోజు తొలి (హైబ్రిడ్) సూర్యగ్రహణం కూడా ఏర్పడనుంది.

సూర్యగ్రహణం గ్రహణాలు రకాలు (Types of Solar Eclipse)

1. సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం
2. పాక్షిక సూర్యగ్రహణం
3. సాధారణంగా సూర్యగ్రహణం
4. సంకర సూర్యగ్రహణం

Back