శ్రీ దుర్గాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics శ్రీ దుర్గాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం దుర్గా శివా మహాలక్ష్మీర్మహాగౌరీచ చండికా | సర్వజ్ఞా సర్వలోకేశీ సర్వకర్మఫలప్రదా || ౧ || సర్వతీర్థమయీ పుణ్యా దేవయోనిరయోనిజా | భూమిజా నిర్గుణాధారశక్తిశ్చానీశ్వరీ తథా || ౨ || నిర్గుణా నిరహంకారా సర్వగర్వవిమర్దినీ | సర్వలోకప్రియా వాణీ సర్వవిద్యాధిదేవతా || ౩ || పార్వతీ దేవమాతా చ వనీశా వింధ్యవాసినీ | తేజోవతీ మహామాతా కోటిసూర్యసమప్రభా || ౪ || దేవతా వహ్నిరూపా చ … Continue reading శ్రీ దుర్గాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu