Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram | శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

0
1080

Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

శ్రీకృష్ణః కమలానాథో వాసుదేవః సనాతనః |
వాసుదేవాత్మజః పుణ్యో లీలామానుషవిగ్రహః || ౧ ||

శ్రీవత్సకౌస్తుభధరో యశోదావత్సలో హరిః |
చతుర్భుజాత్తచక్రాసిగదాశంఖాంబుజాయుధః || ౨ ||

దేవకీనందనః శ్రీశో నందగోపప్రియాత్మజః |
యమునావేగసంహారీ బలభద్రప్రియానుజః || ౩ ||

పూతనాజీవితహరః శకటాసురభంజనః |
నందవ్రజజనానందీ సచ్చిదానందవిగ్రహః || ౪ ||

నవనీతవిలిప్తాంగో నవనీతనటోఽనఘః |
నవనీతనవాహారో ముచుకుందప్రసాదకః || ౫ ||

శుకవాగమృతాబ్ధీందుర్గోవిందో యోగినాంపతిః |
వత్సవాటచరోఽనంతో ధేనుకాసురభంజనః || ౬ ||

తృణీకృతతృణావర్తో యమళార్జునభంజనః |
ఉత్తాలతాలభేత్తా చ తమాలశ్యామలాకృతిః || ౭ ||

గోపీగోపీశ్వరో యోగీ సూర్యకోటిసమప్రభః |
ఇళాపతిః పరంజ్యోతిర్యాదవేంద్రో యదూద్వహః || ౮ ||

వనమాలీ పీతవాసాః పారిజాతాపహారకః |
గోవర్ధనాచలోద్ధర్తా గోపాలః సర్వపాలకః || ౯ ||

అజో నిరంజనః కామజనకః కంజలోచనః |
మధుహా మథురానాథో ద్వారకానాయకో బలీ || ౧౦ ||

బృందావనాంతసంచారీ తులసీదామభూషణః |
శమంతకమణేర్హర్తా నరనారాయణాత్మకః || ౧౧ ||

కుబ్జాకృష్ణాంబరధరో మాయీ పరమపూరుషః |
ముష్టికాసురచాణూరమల్లయుద్ధవిశారదః || ౧౨ ||

సంసారవైరీ కంసారిర్మురారిర్నరకాంతకః |
అనాదిర్బ్రహ్మచారీ చ కృష్ణావ్యసనకర్షకః || ౧౩ ||

శిశుపాలశిరచ్ఛేత్తా దుర్యోధనకులాంతకః |
విదురాక్రూరవరదో విశ్వరూపప్రదర్శకః || ౧౪ ||

సత్యవాక్ సత్యసంకల్పః సత్యభామారతో జయీ |
సుభద్రాపూర్వజో విష్ణుర్భీష్మముక్తిప్రదాయకః || ౧౫ ||

జగద్గురుర్జగన్నాథో వేణువాద్యవిశారదః |
వృషభాసురవిధ్వంసీ బాణాసురబలాంతకృత్ || ౧౬ ||

యుధిష్ఠిరప్రతిష్ఠాతా బర్హిబర్హావతంసకః |
పార్థసారథిరవ్యక్తో గీతామృతమహోదధిః || ౧౭ ||

కాళీయఫణిమాణిక్యరంజితశ్రీపదాంబుజః |
దామోదరో యజ్ఞభోక్తా దానవేంద్రవినాశకః || ౧౮ ||

నారాయణః పరంబ్రహ్మ పన్నగాశనవాహనః |
జలక్రీడాసమాసక్తగోపీవస్త్రాపహారకః || ౧౯ ||

పుణ్యశ్లోకస్తీర్థకరో వేదవేద్యో దయానిధిః |
సర్వతీర్థాత్మకః సర్వగ్రహరూపీ పరాత్పరః || ౨౦ ||

ఇత్యేవం కృష్ణదేవస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
కృష్ణేన కృష్ణభక్తేన శ్రుత్వా గీతామృతం పురా || ౨౧ ||

స్తోత్రం కృష్ణప్రియకరం కృతం తస్మాన్మయా పురా |
కృష్ణనామామృతం నామ పరమానందదాయకమ్ || ౨౨ ||

సర్వోపద్రవదుఃఖఘ్నం పరమాయుష్యవర్ధనమ్
దానం శ్రుతం తపస్తీర్థం యత్కృతం త్విహ జన్మని || ౨౩ ||

పఠతాం శృణ్వతాం చైవ కోటికోటిగుణం భవేత్ |
పుత్రప్రదమపుత్రాణామగతీనాం గతిప్రదమ్ || ౨౪ ||

ధనావహం దరిద్రాణాం జయేచ్ఛానాం జయావహమ్ |
శిశూనాం గోకులానాం చ పుష్టిదం పుష్టివర్ధనమ్ || ౨౫ ||

వాతగ్రహజ్వరాదీనాం శమనం శాంతిముక్తిదమ్ |
సమస్తకామదం సద్యః కోటిజన్మాఘనాశనమ్ || ౨౬ ||

అంతే కృష్ణస్మరణదం భవతాపభయాపహమ్ |
కృష్ణాయ యాదవేంద్రాయ జ్ఞానముద్రాయ యోగినే |
నాథాయ రుక్మిణీశాయ నమో వేదాంతవేదినే || ౨౭ ||

ఇమం మంత్రం మహాదేవి జపన్నేవం దివానిశమ్ |
సర్వగ్రహానుగ్రహభాక్ సర్వప్రియతమో భవేత్ || ౨౮ ||

పుత్రపౌత్రైః పరివృతః సర్వసిద్ధిసమృద్ధిమాన్ |
నిర్విశ్య భోగానంతేపి కృష్ణసాయుజ్యమాప్యునాత్ || ౨౯ ||

Download PDF here Sree krishna ashtottara satanama stotram – శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

Lord Krishna Related Posts

శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామవళిః – Sri Krishna Ashtottara Satanamavali

శ్రీ బాలకృష్ణ అష్టకం – Sri Balakrishna Ashtakam

శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (వసుదేవ కృతం) – Sri Krishna Stotram (Vasudeva krutam)

శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (నారద రచితం) – Sri Krishna Stotram (Narada rachitam)

శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (బాలకృతం) – Sri Krishna Stotram (Bala Krutam)

శ్రీ కృష్ణస్తవరాజ – Sri Krishna Stavaraja

శ్రీ కృష్ణ ద్వాదశనామస్తోత్రం – Sri Krishna Dvadashanama Stotram

కృష్ణాష్టకం – Krishnashtakam

శ్రీ కృష్ణాష్టమీ – వ్రతం ఎలా చేయాలి? | Shri Krishna Janmashtami Vrat Vidhi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here