శ్రీ లక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం – Sree LaksmyashTaka Stotram in Telugu

0
1080
Sri Mahalakshmi Ashtakam stotras
శ్రీ లక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం – Sri Mahalakshmi Ashtakam stotram in Telugu

Sri Lakshmi Stotras | Sri Mahalakshmi Ashtakam stotram Lyrics

మహాలక్ష్మి భద్రే పరవ్యోమవాసిన్యనన్తే సుషుమ్నాహ్వయే సూరిజుష్టే |
జయే సూరితుష్టే శరణ్యే సుకీర్తే ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౧ ||

సతి స్వస్తి తే గౌరి గాయత్రి గౌరి ధ్రువే కామధేనో సురాధీశ వంద్యే |
సునీతే సుపూర్ణేందుశీతే కుమారి ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౨ ||

సదా సిద్ధగంధర్వయక్షేశవిద్యాధరైః స్తూయమానే రమే రామరామే |
ప్రశస్తే సమస్తామరీసేవ్యమానే ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౩ ||

దురితౌఘనివారణే ప్రవీణే కమలే భాసురభాగధేయ లభ్యే |
ప్రణవప్రతిపాద్యవస్తురూపే స్ఫురణాఖ్యే హరివల్లభే నమస్తే || ౪ ||

సిద్ధే సాధ్యే మంత్రమూర్తే వరేణ్యే గుప్తే దృప్తే నిత్య ముద్గీథవిద్యే |
వ్యక్తే విద్వద్భావితే భావనాఖ్యే భద్రే భద్రం దేహి మే సంశ్రితాయ || ౫ ||

సర్వాధారే సద్గతేఽధ్యాత్మవిద్యే భావిన్యార్తే నిర్వృతేఽధ్యాత్మవల్లి |
విశ్వాధ్యక్షే మంగలావాసభూమే భద్రే భద్రం దేహి మే సంశ్రితాయ || ౬ ||

అమోఘసేవే నిజసద్గుణౌఘే విదీపితానుశ్రవమూర్థభాగే |
అహేతుమీమాంస్యమహానుభావే విలోకనే మాం విషయీ కురుష్వ || ౭ ||

ఉమాశచీకీర్తిసరస్వతీ ధీస్వాహాదినానావిధశక్తిభేదే |
అశేషలోకాభరణస్వరూపే విలోకనే మాం విషయీ కురుష్వ || ౮ ||

ఇత్యహిర్బుధ్న్యసంహితాయాం లక్ష్మ్యష్టకం ||

Download PDF here Sree laksmyashTaka stotram – శ్రీ లక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం

మంత్రాలు & స్తోత్రాలు

మార్గశిర మాసంలో లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం కోసం | Margashira Lakshmiwara Vratam

How to get Lakshmi Devi blessings?

శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః – Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజా విధానం – Sri Lakshmi Kubera Puja Vidhanam in Telugu

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పం – Sri Varalakshmi Vrata Kalpam in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ – Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Sahasranama Stotram

శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Saubhagya Lakshmi Ashtottarasatanamavali in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi ashtottara satanama stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ హృదయస్తోత్రం – Sri Lakshmi Hrudaya Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (సర్వదేవకృతం) – Sri Lakshmi Stotram (Sarva deva krutam) in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (ఇంద్రరచితం) – Sri Lakshmi Stotram (Indra rachitam)

Sri Lakshmi ashtottara satanama stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here