శ్రీ లక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం – Sree LaksmyashTaka Stotram in Telugu

Sri Lakshmi Stotras | Sri Mahalakshmi Ashtakam stotram Lyrics మహాలక్ష్మి భద్రే పరవ్యోమవాసిన్యనన్తే సుషుమ్నాహ్వయే సూరిజుష్టే | జయే సూరితుష్టే శరణ్యే సుకీర్తే ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౧ || సతి స్వస్తి తే గౌరి గాయత్రి గౌరి ధ్రువే కామధేనో సురాధీశ వంద్యే | సునీతే సుపూర్ణేందుశీతే కుమారి ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వ || ౨ || సదా సిద్ధగంధర్వయక్షేశవిద్యాధరైః స్తూయమానే రమే రామరామే | … Continue reading శ్రీ లక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం – Sree LaksmyashTaka Stotram in Telugu