శ్రీ షోడశ నిత్యా ధ్యాన శ్లోకాలు – Sree Shodasa nityaa dhyaana Slokaalu in Telugu

0
843
Sree Shodasa nityaa dhyaana Slokaalu in Telugu

Sree Shodasa nityaa dhyaana Slokaalu 

devi stotram

౧. శ్రీ కామేశ్వరీ నిత్యా
బాలార్కకోటిసంకాశాం మాణిక్య ముకుటోజ్జ్వలామ్ |
హారగ్రైవేయ కాంచీభిరూర్మికానూపురాదిభిః || ౧ ||
మండితాం రక్తవసనాం రత్నాభరణశోభితామ్ |
షడ్భుజాం త్రీక్షణామిన్దుకలా కలిత మౌలికామ్ || ౨ ||
పంచాష్ట షోడశద్వంద్వ షట్కోణ చతురస్రగామ్ |
మందస్మితోల్లాసద్వక్త్రాం దయామంధర వీక్షణామ్ || ౩ ||
పాశాంకుశౌ చ పుణ్డ్రేక్షుచాపం పుష్పశిలీముఖమ్ |
రత్నపాత్రం సుధాపూర్ణం వరదం బిభ్రతీం కరైః || ౪ ||౨. శ్రీ భగమాలినీ నిత్యా
అరుణామరుణా కల్పాం సుందరీం సుస్మితాననామ్ |
త్రినేత్రాం బాహుభిః షడ్భిరుపపేతాం కమలాసనామ్ || ౧ ||
కల్హార పాశపుండ్రేక్షుకోదండాన్వామబాహుభిః |
దధానాం దక్షిణైః పద్మమంకుశం పుష్పసాయకమ్ || ౨ ||
తధావిధాభిః పరితో వృతాం శక్తి గణైస్తుతైః |
అక్షరోత్థాభిరన్యాభిః స్మరోన్మాదమదాత్మభిః || ౩ ||
పంచత్రింశచ్ఛతార్ణైస్తైః రూపిణీ శక్తిపంచకమ్ |
సప్తాక్షరీం చ సంయోజ్య శక్తీస్తత్సంఖ్యకా యజేత్ || ౪ ||౩. శ్రీ నిత్యక్లిన్నా నిత్యా
అరుణామరుణాకల్పామరుణాంశుకధారిణీమ్ |
అరుణా సృగ్విలేపాం తాం చారుస్మేరముఖాంబుజామ్ || ౧ ||
నేత్రత్రయోల్లసద్వక్త్రాం భాలే ఘర్మాంబుమౌక్తికైః |
విరాజమానాం మందారలసదర్ధేందు శేఖరామ్ || ౨ ||
చతుర్భిద్బాహుభిః పాశమంకుశం పానపాత్రకమ్ |
అభయం బిభ్రతీం పద్మమధ్యాసీనాం మదాలసామ్ || ౩ ||౪. శ్రీ భేరుండా నిత్యా
తప్తకాంచన సంకాశదేహాం నేత్రత్రయాన్వితామ్ |
చారుస్మితాంచితముఖీం దివ్యాలంకారభూషితామ్ || ౧ ||
తాటంకహారకేయూర రత్నవస్త్రకమండితామ్ |
రశనానూపురోర్మ్యాది భూషణైరతి సుందరీమ్ || ౨ ||
పాశాంకుశౌ చర్మఖడ్గౌ గదా వజ్ర ధనుః శరాన్ |
కరైర్దధానామాసీనాం పూజాయామన్యదా స్థితామ్ || ౩ ||
శక్తీశ్చ తత్సమాకారతేజోహోతి భిరన్వితాః |
పూజయేత్తద్వదభితః స్మితః సౌమ్యముఖః సదా || ౪ ||౫. శ్రీ వహ్నివాసిని నిత్యా
తప్తకాంచనసంకాశాం నవయౌవనసుందరీమ్ |
చారుస్మేరముఖామ్భూజాం విలసన్నయనత్రయామ్ || ౧ ||అష్టాభిర్బాహూభిర్యుక్తాం మాణిక్యాభరణోజ్వలామ్ |
పద్మరాగ కిరీటాంశు సమ్భేదారుణితాంబరామ్ || ౨ ||పీతాకౌశేయవసనాం రత్నమంజీరమేఖలామ్ |
రత్నమౌక్తిక సమ్భిన్నస్తబకాభరణోజ్వలామ్ || ౩ ||రక్తాబ్జకంబుపుండ్రేక్షు చాప పూర్ణేందుమండలామ్ |
దధానాం బాహుభిర్వామైః కల్హారం హేమశృంగకమ్ || ౪ ||

పుష్పేషు మాతులింగం చ దధానాం దక్షిణైః కరైః |
స్వసమానాభిరభితః శక్తిభిః పరిహరితామ్ || ౫ ||

౬. శ్రీ మహావజ్రేశ్వరి నిత్యా
రక్తాం రక్తాంబరాం రక్తగంధమాలావిభూషణామ్ |
చతుర్భుజాం త్రినయనాం మాణిక్యముకుటోజ్వలామ్ || ౧ ||

పాశాంకుశావిక్షుచాపం దాడిమీ సాయకం తథా |
దధానాం బాహుభిర్నేత్రైః దయాపరశుశీతలైః || ౨ ||

పశ్యంతీ సాధకం త్ర్యశ్ర షట్కోణాబ్జమహీపురే |
చక్రమధ్యే సుఖాసీనాం స్మేరవక్త్రసరోరుహామ్ || ౩ ||

శక్తిభిః స్వస్వరూపాభిరావృతాం పోతమధ్యగే |
సింహాసనే అభితః ప్రేంఖత్పోతస్థాభిః స్వశక్తిభిః || ౪ ||

వృత్తాన్తాభిర్వినోదాని యాతా యాతాదిభిః సదా |
కుర్వాణామరుణామ్భోధౌ చింతయేన్వజ్రనాయికామ్ || ౫ ||

౭. శ్రీ శివదూతీ నిత్యా
నిదాఘకాలమధ్యాహ్న దివాకరసమప్రభామ్ |
నవరత్న కిరీటాం చ త్రీక్షణామరుణామ్బరామ్ || ౧ ||

నానాభరణసమ్భిన్న దేహకాంతి విరాజితామ్ |
శుచిస్మితామష్టభుజాం స్తూయమానాం మహర్షిభిః || ౨ ||
పాశం ఖేటం గదాం రత్నచషకం వామ బాహుభిః |

దక్షిణైరంకుశం ఖడ్గం కుఠారం కమలం తథా || ౩ ||
దధానం సాధకాభీష్టదానోద్యమ నమన్వితామ్ |
ధ్యాత్వైవం పూజయేద్దేవీం దూతీం దుర్నీతి నాశినీమ్ || ౪ ||

౮. శ్రీ త్వరితా నిత్యా
శ్యామవర్ణో శుభాకారాం నవయవ్వనశోభినీమ్ |
ద్విద్విక్రమాదష్టనాగైః కల్పితాభరణోజ్వలామ్ || ౧ ||

తాటంక మంగదం తద్వద్రశనానూపురాన్వితైః |
విప్రక్షత్రియవిట్సూద్రజాతిభిర్భీమవిగ్రహైః || ౨ ||

పల్లవాంశుకసంవీతాం శిఖిపుచ్ఛకృతైః శుభైః |
వలయైర్భూషితభుజాం మాణిక్యముకుటోజ్వలాం || ౩ ||

బర్హి బర్హ కృతాపీడాం తచ్చత్రాం తత్పతాకినీమ్ |
గుంజగుణలసద్వక్షః కుచకుంకుమమండనామ్ || ౪ ||

త్రినేత్రాం చారువదనాం మందస్మితముఖాంబుజామ్ |
పాశాంకుశవరాభీతి లసద్భుజచతుష్టయామ్ || ౫ ||

౯. శ్రీ కులసుందరీ నిత్యా
లోహితాం లోహితాకార శక్తి వృందనిషేవితామ్ |
లోహితాంశుక భూషాస్రగ్లేపనాం షణ్ముఖాంబుజామ్ || ౧ ||

ప్రతివక్త్రం త్రినయనాం తధా చారుస్మితాన్వితామ్ |
అనర్ఘరత్నఘటితమాణిక్యముకుటోజ్వలామ్ || ౨ ||

తాటంకహారకేయూర రశనానూపురోజ్వలామ్ |
రక్తస్తబకసంభిన్నం లసద్వక్షః స్థలాంశుభామ్ || ౩ ||

కారుణ్యానంద పరమామరుణాంబుజవిష్టరామ్ |
భుజైర్ద్వాదశభిర్యుక్తాం సర్వేషాం సర్వవాఙ్మయీమ్ || ౪ ||

ప్రవాలాక్షస్రజం పద్మం కుండికాం రత్న నిర్మితామ్ |
వసుపూర్ణం తచ్చషకం లుఙ్గీ వ్యాఖ్యానముద్రికామ్ || ౫ ||

దధానాం దక్షిణైర్వామైః పుస్తకం చారుణోత్పలమ్ |
హైమీం చ లేఖనీం రత్నమాలాం కమ్బూవరం భుజైః || ౬ ||

అభితః స్తూయమానాం చ దేవగంధర్వ కిన్నెరైః |
యక్ష రాక్షస దైవర్షిసిద్ధవిద్యాధరాదిభిః || ౭ ||
ధ్యాత్యైవమర్చయేన్నిత్యంవాక్లక్ష్మీ కాంతి సిద్ధయే |
సితాం కేవల వాక్సిద్ధౌ లక్ష్మై హేమ ప్రభామపి || ౮ ||
ధూమ్రాభాం వైరివిద్విష్యై మృత్యవే నిగ్రహాయ చ |
నీలాం చ మూకీకరణేతాం స్మరేత్తదపేక్షయా || ౯ ||

౧౦. శ్రీ నిత్యా నిత్యా
వ్యాపకం చ సమస్తేన విధాయ విధినా యుతమ్ |
ధ్యాయేత్ సమస్త సంపత్తిహేతోః సర్వాత్మికాం శివామ్ || ౧ ||

ఉద్యద్భాస్కరబింబాస్యాం మాణిక్యమకుటోజ్వలామ్ |
పద్మరాగకృతాకల్పామరుణాంశుకధారిణీమ్ || ౨ ||

చారుస్మిత లసద్వక్త్ర షట్సరోజవిరాజితామ్ |
ప్రతివక్త్రం త్రినయనాం భుజైర్ద్వాదశభిర్యుతామ్ || ౩ ||

పాశేక్షుగుణ పుణ్డ్రేక్షు చాపఖేట త్రిశూలకాన్ |
వహంతీం వరదాం వామైరఙ్కుశం పుస్తకం తథా || ౪ ||

పుష్పేషు మండలాగ్రఞ్చ నృకపాలాభయే తదా |
దధానాం దక్షిణైర్హస్తైద్ధ్యాయేద్దేవీమనన్యథా || ౫ ||

౧౧. శ్రీ నీలపతాక నిత్యా
ఇంద్రనీలనిభాం భాస్వన్మణిమౌళివిరాజితామ్ |
పంచవక్త్రాం త్రినయనామరుణాంశుకధారిణీమ్ || ౧ ||

దశహస్తాం లసన్ముక్తాప్రాయాభరణమండితామ్ |
రత్నస్థబక సమ్భిన్నదేహాం చారుస్మితాననామ్ || ౨ ||

పాశం పతాకాం చర్మాణి శార్ఙ్గ చాపం వరం కరైః |
దధానాం వామ పార్శ్వస్థైః సర్వాభరణభూషితైః || ౩ ||

అంకుశం చ తతః శక్తిః ఖడ్గం బాణం తథాఽభయమ్ |
దధానాం దక్షిణైర్హస్తైరాసీనాం పద్మవిష్టరే || ౪ ||

స్వాకారవర్ణవేషాస్యపాణ్యాయుధవిభూషణైః |
శక్తిబృందైర్వృతాం ధ్యాయేద్దేవీం నిత్యార్చన క్రమే || ౫ ||

౧౨. శ్రీ విజయా నిత్యా
పంచవక్త్రాం దశభుజాం ప్రతివక్త్రం త్రిలోచనామ్ |
భాస్వన్ముకుటవిన్యస్త చంద్రరేఖావిరాజితామ్ || ౧ ||
సర్వాభరణసంయుక్తాం పీతాంబరసముజ్వలామ్ |
ఉద్యద్భాస్వద్బిమ్బ తుల్యదేహకాంతిం శుచిస్మితామ్ || ౨ ||

శంఖం పాశం ఖేటచాపౌ కల్హారం వామబాహుభిః |
చక్రం తథాంకుశం ఖడ్గం సాయకం మాతులఙ్గకమ్ || ౩ ||

దధానాం దక్షిణైర్హస్తైః ప్రయోగే భీమదర్శనామ్ |
ఉపాసనేఽతిసౌమ్యాం చ సింహోపరికృతాసనామ్ || ౪ ||

వ్యాఘ్రారూఢాభిరభితః శక్తిభిః పరివారితామ్ |
సమరే పూజనేఽన్యేషు ప్రయోగేషు సుఖాసనామ్ || ౫ ||

శక్తయశ్చాపి పూజయాం సుఖాసన సమన్వితాః |
సర్వా దేవ్యా సమాకార ముఖపాణ్యాయుధాన్యపి || ౬ ||

౧౩. శ్రీ సర్వమంగళా నిత్యా
సువర్ణవర్ణరుచిరాం ముక్తా మాణిక్యభూషణామ్ |
మాణిక్యముకుటాం నేత్రద్వయపేంఙ్ఖద్దయాభరామ్ || ౧ ||

ద్విభుజాం స్వాసనాం పద్మేత్యష్టషోడశ తద్ద్వయైః |
పత్రైరుపేతే స చతుర్వారభూపద్మయుగ్మగే || ౨ ||

మాతులుంగఫలం దక్షే దధానాం కరపఙ్కజే |
వామేన నిజభక్తానాం ప్రయచ్ఛంతీం ధనాదికమ్ || ౩ ||

స్వసమాభిరభితః శక్తిభిః పరివారితామ్ |
షట్సప్తతిభిరన్యాభిరక్షరోత్థాభిరన్వితామ్ || ౪ ||

౧౪. శ్రీ జ్వాలామాలినీ నిత్యా
జ్వలజ్వలన సంకాశాం మాణిక్యమకుటోజ్వలామ్ |
షడ్వక్త్రాం ద్వాదశభుజాం సర్వాభరణభూషితామ్ || ౧ ||

పాశాంకుశై ఖడ్గఖేటౌ చాపబాణౌ గదాధరౌ |
శూలవహ్నీవరాభీతీ దధానాం కరపఙ్కజైః || ౨ ||

స్వసమాభిరభితః శక్తిభిః పరివారితామ్ |
చారుస్మితలసద్వక్త్ర సరోజాం త్రీక్షణాన్వితామ్ || ౩ ||

౧౫. శ్రీ చిత్రా నిత్యా
ఉద్యదాదిత్యబింబాభాం నవరత్న విభూషితామ్ |
నవరత్న కిరీటాఞ్చ చిత్రపట్టాంశుకోజ్వలామ్ || ౧ ||

చతుర్భుజాం త్రినయనాం శుచి స్మితలసన్ముఖీమ్ |
సర్వానందమయీం నిత్యాం సమస్తేప్సితదాయినీమ్ || ౨ ||

చతుర్భుజాం భుజైః పాశమంకుశం వరదాభయే |
రథానారి మంగళా పద్మకర్ణికానవ యోనిగామ్ || ౩ ||

౧౬. శ్రీ లలితా మహానిత్యా
కల్పకోద్యానమృతుభిః షడ్భిః సేవితవిగ్రహమ్ |
తన్మధ్యే అసంఖ్యరూపాభివృతా సంగీత శక్తిభిః || ౧ ||

గీత వాదిత్త నృత్యాదిసంసక్తాభి రనారతామ్ |
వినోద్యమానాం విలసన్మదమంధరవీక్షణామ్ || ౨ ||

రత్నమండపమధ్యస్థరత్నసింహాసనోపరి |
శుచిస్మితాం శక్తిబృంద గీతాకర్షణనందితామ్ || ౩ ||

సహజాసవసమ్భోగైః సంజాతానంద విగ్రహామ్ |
దయామదారుణాపాంగ విలోకిత సుసాధకామ్ || ౪ ||

పరితో భూషణైశ్చిత్రైః స్వర్ణచామరకాదిభిః |
విరాజమానాద్విరదానశ్చానపి తధావిధాన్ || ౫ ||

శక్తిభిర్దర్శితానగ్రే పశ్యంతీమభితోత్సవామ్ |
స్వసమానాభిరభితా నిత్యాభిః సేవితాన్తథా || ౬ ||

యాతి తాసాం పూజయితా తత్సమాకారతాం శనైః |
తద్వినోదస్తత్సమీపనివాసీ స్యాత్ సునిశ్చితమ్ || ౭ ||

౧. శ్రీ కామేశ్వరీ నిత్యా
దేవీం ధ్యాయేజ్జగద్ధాత్రీం జపాకుసుమ సన్నిభాం
బాలభాను ప్రతీకాశాం శతకుంభ సమప్రభాం |

రక్తవస్త్ర పరీధానాం సంపద్విద్వా వశంకరీం
నమామి వరదాం దేవీం కామేశీం అభయప్రదాం ||

౨. శ్రీ భగమాలినీ నిత్యా
భగరూపాం భగమయాం దుకూలవసనాం శివాం
భగోదరీం మహాదేవీం రక్తోత్పల సమప్రభాం
కామేశ్వరాంకనిలయాం వందే శ్రీ భగమాలినీం ||

౩. శ్రీ నిత్యక్లిన్నా నిత్యా
పద్మరాగ మణి ప్రభాం హేమతాటంక భూషితాం
రక్తవస్త్ర ధరాం దేవీం రక్తమాల్యాను లేపనాం |

అంజనాన్విత నేత్రాంతాం పద్మపత్ర నిభేక్షణాం
నిత్యక్లిన్నాం నమశ్యామి చతుర్భుజ విరాజితాం ||

౪. శ్రీ భేరుండా నిత్యా
శుద్ధ స్ఫటిక సంకాశాం పద్మపత్ర సమన్వితాం
మధ్యాన్నాదిత్య సంకాశాం శుభ్రవస్త్ర సమన్వితాం ||

శ్వేతచందన లిప్తాంగీం శుభ్రమాల్య విభూషితాం
బిభ్రతీం చిన్మయీం ముద్రాం అక్షమాలాం చ పుస్తకం ||
సహస్ర పద్మకమలే సమాసీనాం సుచిస్మితాం
సర్వవిద్యాప్రదాం దేవీం భేరుడాం ప్రణమామ్యహం ||

౫. శ్రీ వహ్నివాసిని నిత్యా
వహ్నికోటి ప్రతీకాశాం సూర్యకోటి సమప్రభాం
అగ్నిజ్వాలా సమాకీర్ణాం సర్వరోగాపహారిణీం |

కాలమృత్యు ప్రశమనీం భయామృత్యు నివారిణీం
పరమాయుష్యదాం వందే నిత్యాం శ్రీ వహ్నివాసినీం ||

౬. శ్రీ మహావజ్రేశ్వరి నిత్యా
తప్తకాంచన సంకాశాం కనకాభరణాన్వితం
హేమ తాటంక సంయుక్తాం పూర్ణచంద్రముఖాంబుజాం
పీతాంబర సమోపేతాం పుణ్య మాల్య విభూషితాం
ముక్తాహార సమోపేతాం మకుటేన విరాజితాం
మహావజ్రేశ్వరీం వందే సర్వైశ్వర్య ఫలప్రదాం ||

౭. శ్రీ శివదూతీ నిత్యా
బాలసూర్యప్రతీకాశాం బంధూకప్రసవారూపాం
విధివిష్ణుశివస్తుత్యాం దేవగంధర్వసేవితాం
రక్తారవింద సంకాశాం సర్వాభరణభూషితాం
శివదూతీం నమస్యామి రత్నసింహాసనస్థితాం ||

౮. శ్రీ త్వరితా నిత్యా
రక్తారవింద సంకాశాం ఉద్యత్సూర్య సమప్రభాం
దధతీమంకుశం పాశం బాణం చాపం మనోహరాం
చతుర్భుజాం మహాదేవీం అప్సరోగణ సంకులాం
నమామి త్వరితాం నిత్యాం భక్తానామభయప్రదం ||

౯. శ్రీ కులసుందరీ నిత్యా
అరుణకిరణ జూలైః అంచితాశావకాశ
విధృత జపపటీక పుస్తక అభీతిహస్త
ఇతరకరవరాఢ్య పుల్లకల్హార సంస్థా
నివసతు హృది బాలా నిత్యకళ్యాణశీలా ||

౧౦. శ్రీ నిత్యా నిత్యా
ఉద్యత్ ప్రోద్యోదనిభాం జపాకుసుమ సన్నిభాం
హరిచందనలిప్తాంగీం రక్తమాల్యవిభూషితాం
రక్తాభరణభూషాంగీం రక్తవస్త్రసుశోభితాం
జగదంబాం నమస్యామి నిత్యాం శ్రీ పరమేశ్వరీం ||

౧౧. శ్రీ నీలపతాక నిత్యా
పంచవక్త్రాం చిత్రనయనాం అరుణాంశుక ధారిణీం
దశహస్తాం లసన్ముక్తా ప్రాయాభరణ మండితాం
నీలమేఘ సమప్రఖ్యాం ధూమ్రార్చి సదృశప్రభాం
నీలపుష్ప ప్రజోపేతాం ధ్యాయేత్ నీలపతాకినీం ||

౧౨. శ్రీ విజయా నిత్యా
ఉద్యదర్క సమప్రభాం దాడిమీపుష్పసన్నిభాం
రత్నకంకణ కేయూర కిరీటాంగద సంయుతాం
దేవగంధర్వ యోగీశ మునిసిద్ధ నిషేవితాం
నమామి విజయాం నిత్యాం సింహోపరికృతాసనాం ||

౧౩. శ్రీ సర్వమంగళా నిత్యా
రక్తోత్పల సమప్రఖ్యాం పద్మపత్ర నిభేక్షణాం
ఇక్షు కార్ముక పుష్పౌఘ పాశాంకుశ సమన్వితాం
సుభ్ర పద్మాసనస్థాం తాం భజామి సర్వమంగళాం ||

౧౪. శ్రీ జ్వాలామాలినీ నిత్యా
అగ్నిజ్వాలా సమాభాక్షీం నీలవక్త్రాం చతుర్భుజాం
నీలనీరద సంకాశాం నీలకేశీం తనదరీం
ఖడ్గం త్రిశూలం భిభ్రాణాం పరాంకుశాఽభయమేవచ
సింహపృష్ఠ సమారూఢాం ధ్యాయేత్ జ్వాలామాలినీం ||

౧౫. శ్రీ చిత్రా నిత్యా
శుద్ధ స్ఫటిక సంకాశాం ఫలాశ కుసుమ ప్రభాం
నీలమేఘ ప్రతీకాశాం చతుర్హస్తాం త్రిలోచనాం
సర్వాలంకార సంయుక్తాం పుష్పబాణేక్షుచాపిణీం
పాశాంకుశ సమోపేతా ధ్యాయేచ్చిత్రాం మహేశ్వరీం ||

౧౬. శ్రీ లలితా మహానిత్యా
ఆరక్తాభాం త్రినేత్రాం అరుణిమవసనాం రత్నతాటంకం రమ్యాం
హస్తాంబోజైః సపాశాంకుశ మదనధనుస్సాయకై విస్ఫురంతీమ్ |
ఆపీనోత్తుంగ వక్షోరుహయుగ విలుఠత్తార హారోజ్వలాంగీం
ధ్యాయేదంభోరుహస్థాం సమరుణిమ వసనాం ఈశ్వరీం ఈశ్వరాణాం ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here