శ్రీ షోడశ నిత్యా ధ్యాన శ్లోకాలు – Sree Shodasa nityaa dhyaana Slokaalu in Telugu

Sree Shodasa nityaa dhyaana Slokaalu  devi stotram ౧. శ్రీ కామేశ్వరీ నిత్యా బాలార్కకోటిసంకాశాం మాణిక్య ముకుటోజ్జ్వలామ్ | హారగ్రైవేయ కాంచీభిరూర్మికానూపురాదిభిః || ౧ || మండితాం రక్తవసనాం రత్నాభరణశోభితామ్ | షడ్భుజాం త్రీక్షణామిన్దుకలా కలిత మౌలికామ్ || ౨ || పంచాష్ట షోడశద్వంద్వ షట్కోణ చతురస్రగామ్ | మందస్మితోల్లాసద్వక్త్రాం దయామంధర వీక్షణామ్ || ౩ || పాశాంకుశౌ చ పుణ్డ్రేక్షుచాపం పుష్పశిలీముఖమ్ | రత్నపాత్రం సుధాపూర్ణం వరదం బిభ్రతీం కరైః || ౪ ||౨. … Continue reading శ్రీ షోడశ నిత్యా ధ్యాన శ్లోకాలు – Sree Shodasa nityaa dhyaana Slokaalu in Telugu