శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanamavali

0
775

ఓం శ్రీశంకరాచార్యవర్యాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మానందప్రదాయకాయ నమః |
ఓం అజ్ఞానతిమిరాదిత్యాయ నమః |
ఓం సుజ్ఞానామ్బుధిచంద్రమసే నమః |
ఓం వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాత్రే నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం ముక్తిప్రదాయకాయ నమః |
ఓం శిష్యోపదేశనిరతాయ నమః |
ఓం భక్తాభీష్టప్రదాయకాయ నమః | ౯ |

ఓం సూక్ష్మతత్త్వరహస్యజ్ఞాయ నమః |
ఓం కార్యాకార్యప్రబోధకాయ నమః |
ఓం జ్ఞానముద్రాంచితకరాయ నమః |
ఓం శిష్యహృత్తాపహారకాయ నమః |
ఓం పరివ్రాజాశ్రమోద్ధర్త్రే నమః |
ఓం సర్వతంత్రస్వతంత్రధియే నమః |
ఓం అద్వైతస్థాపనాచార్యాయ నమః |
ఓం సాక్షాచ్ఛంకరరూపధృతే నమః |
ఓం షణ్మతస్థాపనాచార్యాయ నమః | ౧౮ |

ఓం త్రయీమార్గప్రకాశకాయ నమః |
ఓం వేదవేదాంతతత్త్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం దుర్వాదిమతఖండనాయ నమః |
ఓం వైరాగ్యనిరతాయ నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం సంసారార్ణవతారకాయ నమః |
ఓం ప్రసన్నవదనాంభోజాయ నమః |
ఓం పరమార్థప్రకాశకాయ నమః |
ఓం పురాణస్మృతిసారజ్ఞాయ నమః | ౨౭ |

ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః |
ఓం మహతే నమః |
ఓం శుచయే నమః |
ఓం నిత్యానందాయ నమః |
ఓం నిరాతంకాయ నమః |
ఓం నిస్సంగాయ నమః |
ఓం నిర్మలాత్మకాయ నమః |
ఓం నిర్మమాయ నమః |
ఓం నిరహంకారాయ నమః | ౩౬ |

ఓం విశ్వవంద్యపదాంబుజాయ నమః |
ఓం సత్త్వప్రధానాయ నమః |
ఓం సద్భావాయ నమః |
ఓం సంఖ్యాతీతగుణోజ్వలాయ నమః |
ఓం అనఘాయ నమః |
ఓం సారహృదయాయ నమః |
ఓం సుధియే నమః |
ఓం సారస్వతప్రదాయ నమః |
ఓం సత్యాత్మనే నమః | ౪౫ |

ఓం పుణ్యశీలాయ నమః |
ఓం సాంఖ్యయోగవిచక్షణాయ నమః |
ఓం తపోరాశయే నమః |
ఓం మహాతేజసే నమః |
ఓం గుణత్రయవిభాగవిదే నమః |
ఓం కలిఘ్నాయ నమః |
ఓం కాలకర్మజ్ఞాయ నమః |
ఓం తమోగుణనివారకాయ నమః |
ఓం భగవతే నమః | ౫౪ |

ఓం భారతీజేత్రే నమః |
ఓం శారదాహ్వానపండితాయ నమః |
ఓం ధర్మాధర్మవిభాగజ్ఞాయ నమః |
ఓం లక్ష్యభేదప్రదర్శకాయ నమః |
ఓం నాదబిందుకలాభిజ్ఞాయ నమః |
ఓం యోగిహృత్పద్మభాస్కరాయ నమః |
ఓం అతీంద్రియజ్ఞాననిధయే నమః |
ఓం నిత్యానిత్యవివేకవతే నమః |
ఓం చిదానందాయ నమః | ౬౩ |

ఓం చిన్మయాత్మనే నమః |
ఓం పరకాయప్రవేశకృతే నమః |
ఓం అమానుషచరిత్రాఢ్యాయ నమః |
ఓం క్షేమదాయినే నమః |
ఓం క్షమాకరాయ నమః |
ఓం భవ్యాయ నమః |
ఓం భద్రప్రదాయ నమః |
ఓం భూరిమహిమ్నే నమః |
ఓం విశ్వరంజకాయ నమః | ౭౨ |

ఓం స్వప్రకాశాయ నమః |
ఓం సదాధారాయ నమః |
ఓం విశ్వబంధవే నమః |
ఓం శుభోదయాయ నమః |
ఓం విశాలకీర్తయే నమః |
ఓం వాగీశాయ నమః |
ఓం సర్వలోకహితోత్సుకాయ నమః |
ఓం కైలాసయాత్రాసంప్రాప్తచంద్రమౌళిప్రపూజకాయ నమః |
ఓం కాంచ్యాం శ్రీచక్రరాజాఖ్యయంత్రస్థాపనదీక్షితాయ నమః | ౮౧ |

ఓం శ్రీచక్రాత్మకతాటంకతోషితాంబామనోరథాయ నమః |
ఓం శ్రీబ్రహ్మసూత్రోపనిషద్భాష్యాదిగ్రంథకల్పకాయ నమః |
ఓం చతుర్దిక్చతురామ్నాయ ప్రతిష్ఠాత్రే నమః |
ఓం మహామతయే నమః |
ఓం ద్విసప్తతిమతోచ్చేత్రే నమః |
ఓం సర్వదిగ్విజయప్రభవే నమః |
ఓం కాషాయవసనోపేతాయ నమః |
ఓం భస్మోద్ధూళితవిగ్రహాయ నమః |
ఓం జ్ఞానాత్మకైకదండాఢ్యాయ నమః | ౯౦ |

ఓం కమండలులసత్కరాయ నమః |
ఓం గురుభూమండలాచార్యాయ నమః |
ఓం భగవత్పాదసంజ్ఞకాయ నమః |
ఓం వ్యాససందర్శనప్రీతాయ నమః |
ఓం ఋష్యశృంగపురేశ్వరాయ నమః |
ఓం సౌందర్యలహరీముఖ్యబహుస్తోత్రవిధాయకాయ నమః |
ఓం చతుష్షష్టికలాభిజ్ఞాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మరాక్షసమోక్షదాయ నమః |
ఓం శ్రీమన్మండనమిశ్రాఖ్యస్వయంభూజయసన్నుతాయ నమః | ౯౯ |

ఓం తోటకాచార్యసంపూజ్యాయ నమః |
ఓం పద్మపాదార్చితాంఘ్రికాయ నమః |
ఓం హస్తామలకయోగీంద్ర బ్రహ్మజ్ఞానప్రదాయకాయ నమః |
ఓం సురేశ్వరాఖ్యసచ్చిష్యసన్న్యాసాశ్రమదాయకాయ నమః |
ఓం నృసింహభక్తాయ నమః |
ఓం సద్రత్నగర్భహేరంబపూజకాయ నమః |
ఓం వ్యాఖ్యాసింహాసనాధీశాయ నమః |
ఓం జగత్పూజ్యాయ నమః |
ఓం జగద్గురవే నమః | ౧౦౮ ||

Download PDF here Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanamavali – శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here