శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanamavali

ఓం శ్రీశంకరాచార్యవర్యాయ నమః | ఓం బ్రహ్మానందప్రదాయకాయ నమః | ఓం అజ్ఞానతిమిరాదిత్యాయ నమః | ఓం సుజ్ఞానామ్బుధిచంద్రమసే నమః | ఓం వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాత్రే నమః | ఓం శ్రీమతే నమః | ఓం ముక్తిప్రదాయకాయ నమః | ఓం శిష్యోపదేశనిరతాయ నమః | ఓం భక్తాభీష్టప్రదాయకాయ నమః | ౯ | ఓం సూక్ష్మతత్త్వరహస్యజ్ఞాయ నమః | ఓం కార్యాకార్యప్రబోధకాయ నమః | ఓం జ్ఞానముద్రాంచితకరాయ నమః | ఓం శిష్యహృత్తాపహారకాయ నమః | ఓం … Continue reading శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanamavali