శ్రీ ఆదిలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Adilakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

0
220
Sri Adilakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu
Sri Adilakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics with Meaning in Telugu

Sri Adilakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

1శ్రీ ఆదిలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీం ఆదిలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం శ్రీం అకారాయై నమః |
ఓం శ్రీం అవ్యయాయై నమః |
ఓం శ్రీం అచ్యుతాయై నమః |
ఓం శ్రీం ఆనందాయై నమః |
ఓం శ్రీం అర్చితాయై నమః |
ఓం శ్రీం అనుగ్రహాయై నమః |
ఓం శ్రీం అమృతాయై నమః |
ఓం శ్రీం అనంతాయై నమః | ౯

ఓం శ్రీం ఇష్టప్రాప్త్యై నమః |
ఓం శ్రీం ఈశ్వర్యై నమః |
ఓం శ్రీం కర్త్ర్యై నమః |
ఓం శ్రీం కాంతాయై నమః |
ఓం శ్రీం కలాయై నమః |
ఓం శ్రీం కల్యాణ్యై నమః |
ఓం శ్రీం కపర్దిన్యై నమః |
ఓం శ్రీం కమలాయై నమః |
ఓం శ్రీం కాంతివర్ధిన్యై నమః | ౧౮

ఓం శ్రీం కుమార్యై నమః |
ఓం శ్రీం కామాక్ష్యై నమః |
ఓం శ్రీం కీర్తిలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం శ్రీం గంధిన్యై నమః |
ఓం శ్రీం గజారూఢాయై నమః |
ఓం శ్రీం గంభీరవదనాయై నమః |
ఓం శ్రీం చక్రహాసిన్యై నమః |
ఓం శ్రీం చక్రాయై నమః |
ఓం శ్రీం జ్యోతిలక్ష్మ్యై నమః | ౨౭

ఓం శ్రీం జయలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం శ్రీం జ్యేష్ఠాయై నమః |
ఓం శ్రీం జగజ్జనన్యై నమః |
ఓం శ్రీం జాగృతాయై నమః |
ఓం శ్రీం త్రిగుణాయై నమః |
ఓం శ్రీం త్ర్యైలోక్యమోహిన్యై నమః |
ఓం శ్రీం త్ర్యైలోక్యపూజితాయై నమః |
ఓం శ్రీం నానారూపిణ్యై నమః |
ఓం శ్రీం నిఖిలాయై నమః | ౩౬

ఓం శ్రీం నారాయణ్యై నమః |
ఓం శ్రీం పద్మాక్ష్యై నమః |
ఓం శ్రీం పరమాయై నమః |
ఓం శ్రీం ప్రాణాయై నమః |
ఓం శ్రీం ప్రధానాయై నమః |
ఓం శ్రీం ప్రాణశక్త్యై నమః |
ఓం శ్రీం బ్రహ్మాణ్యై నమః |
ఓం శ్రీం భాగ్యలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం శ్రీం భూదేవ్యై నమః | ౪౫

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back