Sri Adisesha Stavam Lyrics in Telugu | శ్రీ ఆదిశేష స్తవం

0
103
Sri Adisesha Stavam Lyrics in Telugu
Sri Adisesha Stavam Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Sri Adisesha Stavam Lyrics in Telugu PDF

శ్రీ ఆదిశేష స్తవం

శ్రీమద్విష్ణుపదాంభోజ పీఠాయుత ఫణాతలమ్ |
శేషత్వైక స్వరూపం తం ఆదిశేషముపాస్మహే || ౧ ||

అనంతాం దధతం శీర్షైః అనంతశయనాయితమ్ |
అనంతే చ పదే భాంతం తం అనంతముపాస్మహే || ౨ ||

శేషే శ్రియఃపతిస్తస్య శేషభూతం చరాచరమ్ |
ప్రథమోదాహృతిం తత్ర శ్రీమంతం శేషమాశ్రయే || ౩ ||

వందే సహస్రస్థూణాఖ్య శ్రీమహామణిమండపమ్ |
ఫణా సహస్రరత్నౌఘైః దీపయంతం ఫణీశ్వరమ్ || ౪ ||

శేషః సింహాసనీ భూత్వా ఛత్రయిత్వా ఫణావళిమ్ |
వీరాసనేనోపవిష్టే శ్రీశేఽస్మిన్నధికం బభౌ || ౫ ||

పర్యంకీకృత్య భోగం స్వం స్వపంతం తత్ర మాధవమ్ |
సేవమానం సహస్రాక్షం నాగరాజముపాస్మహే || ౬ ||

శరదభ్రరుచిః స్వాంక శయిత శ్యామసుందరా |
శేషస్య మూర్తిరాభాతి చైత్రపర్వ శశాంకవత్ || ౭ ||

సౌమిత్రీ భూయ రామస్య గుణైర్దాస్యముపాగతః |
శేషత్వానుగుణం శేషః తస్యాసీన్నిత్యకింకరః || ౮ ||

అత్త్వాలోకాన్ లయాంబోధౌ యదా శిశయిషుర్హరిః |
వటపత్రతనుః శేషః తల్పం తస్యాభవత్తదా || ౯ ||

పాదుకీభూత రామస్య తదాజ్ఞాం పరిపాలయన్ |
పారతంత్ర్యేఽతి శేషే త్వం శేష తాం జానకీమపి || ౧౦ ||

చిరం విహృత్య విపినే సుఖం స్వపితుమిచ్ఛతోః |
సీతారాఘవయోరాసేదుపధానాం ఫణీశ్వరః || ౧౧ ||

దేవకీగర్భమావిశ్య హరేస్త్రాతాసి శేష భోః |
సత్సంతానార్థినస్తస్మాత్ త్వత్ప్రతిష్టాం వితన్వతే || ౧౨ ||

గృహీత్వా స్వశిశుం యాతి వసుదేవే వ్రజం ద్రుతమ్ |
వర్ష త్రీ భూయ శేష త్వం తం రిరక్షిషురన్వగాః || ౧౩ ||

ప్రసూనద్భిః ఫణారత్నైః నికుంజే భూయ భోగిరాట్ |
రాధామాధవయోరాసీత్ సంకేతస్థానముత్తమమ్ || ౧౪ ||

భగవచ్ఛేషభూతైస్త్వం అశేషైః శేష గీయసే |
ఆదిశేష ఇతి శ్రీమాన్ సార్థకం నామ తే తతః || ౧౫ ||

అనంతశ్చాస్మి నాగానాం ఇతి గీతాసు సన్నుతః |
అనంతోఽనంతకైంకర్య సంపదాప్యేత్యనంత తామ్ || ౧౬ ||

అహో వివిధరోఽప్యేషః శేషః శ్రీపతి సేవనాత్ |
సహస్రశీర్ష్యోఽనంతోఽభూత్ సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౧౭ ||

హరేః శ్రీపాద చిహ్నాని ధత్తే శీర్షైః ఫణీశ్వరః |
చిహ్నాని స్వామినో దాసైః ధర్తవ్యానితి బోధయన్ || ౧౮ ||

అనంత సేవినః సర్వే జీర్ణాం త్వచమివోరగః |
విముచ్య విషయాసక్తిం శేషత్వే కుర్వతే రతిమ్ || ౧౯ ||

శ్రీ శ్రీశనాయ సాహస్రీం యుగపత్పరికీర్తయన్ |
సహస్రవదనః శేషో నూనం ద్విరసనోఽభవత్ || ౨౦ ||

అన్యోన్య వైరముత్సృజ్య ఫణీశ్వర ఖగేశ్వరౌ |
శయనం వాహనం విష్ణోః అభూతాం త్వత్పదాశ్రయౌ || ౨౧ ||

వపుః శబ్దమనోదోషాన్విరస్య శృతిగోచరమ్ |
దర్శయంతం పరబ్రహ్మం తం శేషం సముపాస్మహే || ౨౨ ||

శేషతల్పేన రంగేశః శేషాద్రౌ వేంకటేశ్వరః |
హస్తి కాళేశ్వరః శేష భూషణేన విరాజతే || ౨౩ ||

భవత్పాదుకాత్వం తే మహత్త్వా పాదుకో గుణః |
శిరసా ధారయంతి త్వాం భక్త్యా శేషయః స మే || ౨౪ ||

భాగవత శేషతాయాః మహత్త్వమావేదయన్నయం శేషః |
గురురస్య వామపాదే విష్ణోర్వాహస్య వీరకటకమాభూత్ || ౨౫ ||

శేషః పీతాంబరం విష్ణోః తద్విష్ణుధృతమంబరమ్ |
శేషవస్త్రమితి ఖ్యాత్యా భక్త సమ్మాన్యతాం గతమ్ || ౨౬ ||

దుర్మతిం జననీం త్యక్త్వా శ్రీపతిం శరణం గతః |
తేన దత్త్వాభయోఽనంతః తస్యాసేన్నిత్యకింకరః || ౨౭ ||

గర్గాయ మునయే జ్యోతిర్విద్యాం యః సముపాదిశత్ |
దేవర్షిగణసంపూజ్యం తం అనంతముపాస్మహే || ౨౮ ||

వందేఽనంతం ముదాభాంతం రుచా శ్వేతం సురార్చితమ్ |
హరిపాదాబ్జ శరణం తదీయాస్యాబ్జ తోషణమ్ || ౨౯ ||

శ్రీమతే విష్ణుభక్తాయ శంఖచక్రాదిధారిణే |
వారుణీ కీర్తి సహితాయానంతాయాస్తు మంగళమ్ || ౩౦ ||

ఇమం స్తుతిం అనంతస్య భక్త్యా నిత్యం పఠంతి యే |
సర్పబాధా న తేషాం స్యాత్ పుత్రిణః స్యుః హరేః ప్రియాః || ౩౧ ||

ఇతి శ్రీఆదిశేష స్తవమ్ ||

Sri Naga Devata Related Stotras

Sri Manasa Devi Stotram (Mahendra Krutam) in Telugu | శ్రీ మనసా దేవీ స్తోత్రం (మహేంద్ర కృతం)

Naga Panchami Puja Vidhanam (Poorvangam) in Telugu | నాగ పంచమీ పూజా విధానం (పూర్వాంగం)

Nag Panchami Puja Vidhi in Telugu | నాగ పంచమీ పూజా విధానం

Sri Manasa Devi Stotram (Dhanvantari Krutam) in Telugu | శ్రీ మానసా దేవి స్తోత్రం (ధన్వంతరి కృతం)

Sri Manasa Devi Mula Mantram in Telugu | శ్రీ మనసా దేవీ మూలమంత్రం

Sri Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram (Naga Bhaya Nivarana Stotram) in Telugu | శ్రీ మనసా దేవీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం (నాగభయ నివారణ స్తోత్రం)

Sarpa Stotram Lyrics in Telugu | సర్ప స్తోత్రం

Sri Nageshwara Stuti Lyrics in Telugu | శ్రీ నాగేశ్వర స్తుతిః

Sri Naga Stotram (Nava Naga Stotram) in Telugu | శ్రీ నాగ స్తోత్రం (నవనాగ స్తోత్రం)

Naga Kavacham Lyrics in Telugu | నాగ కవచం

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ నాగదేవతా అష్టోత్తరశతనామావళీ