శ్రీ అంగారక అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Angaraka (Mangala) Ashtottara Satanamavali

ఓం మహీసుతాయ నమః | ఓం మహాభాగాయ నమః | ఓం మంగళాయ నమః | ఓం మంగళప్రదాయ నమః | ఓం మహావీరాయ నమః | ఓం మహాశూరాయ నమః | ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః | ఓం మహారౌద్రాయ నమః | ఓం మహాభద్రాయ నమః | ఓం మాననీయాయ నమః | ౧౦ | ఓం దయాకరాయ నమః | ఓం మానదాయ నమః | ఓం అమర్షణాయ నమః | ఓం … Continue reading శ్రీ అంగారక అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Angaraka (Mangala) Ashtottara Satanamavali