శ్రీ అంగారక స్తోత్రం – Sri Angaraka Stotram

0
828

Sri Angaraka Stotram

అంగారకః శక్తిధరో లోహితాంగో ధరాసుతః |
కుమారో మంగలో భౌమో మహాకాయో ధనప్రదః || ౧ ||

ఋణహర్తా దృష్టికర్తా రోగకృద్రోగనాశనః |
విద్యుత్ప్రభో వ్రణకరః కామదో ధనహృత్ కుజః || ౨ ||

సామగానప్రియో రక్తవస్త్రో రక్తాయతేక్షణః |
లోహితో రక్తవర్ణశ్చ సర్వకర్మావబోధకః || ౩ ||

రక్తమాల్యధరో హేమకుండలీ గ్రహనాయకః |
నామాన్యేతాని భౌమస్య యః పఠేత్సతతం నరః || ౪ ||

ఋణం తస్య చ దౌర్భాగ్యం దారిద్ర్యం చ వినశ్యతి |
ధనం ప్రాప్నోతి విపులం స్త్రియం చైవ మనోరమామ్ || ౫ ||

వంశోద్ద్యోతకరం పుత్రం లభతే నాత్ర సంశయః |
యోఽర్చయేదహ్ని భౌమస్య మంగలం బహుపుష్పకైః || ౬ ||

సర్వా నశ్యతి పీడా చ తస్య గ్రహకృతా ధ్రువమ్ || ౭ ||

Download PDF here Sri Angaraka Stotram – శ్రీ అంగారక స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here